Uppsatser av medarbetare inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa erbjuder en uppsatsskrivarmånad för de medarbetare som är i slutskedet av sin specialist-, master- eller magisterutbildning. Här kan du ta del av uppsatser och evidensrapporter som medarbetare inom Habilitering & Hälsa har skrivit.

Uppsatser under 2023

Karin Hjortsberg, specialpedagog,
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Att vara elev med autism i dagens skola, sett ur förälderns perspektiv, hinder och möjligheter.

Masteruppsats vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet:

skolvardag-med-autism-foraldraperspektiv-K-Hjortsberg.pdf

Johanna Florin Ågren, fysioterapeut, 
Autism center små barn

Föräldrars upplevelser av motorikens betydelser för små barn med autism - en kvantitativ studie. 

Magisteruppsats vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet: 

motorikens-betydelse-for-barn-med-autism-foraldraupplevelse-J-FLorin.pdf

Sofie Eriksson, arbetsterapeut, Habiliteringscenter Södertälje vuxna

Kartläggning av aktivitetsfokuserade instrument utformade för arbetsterapeuter - en scoping review.

Magisteruppsats vid Jönköpings universitet:

Aktivitetsfokuserade instrument avsedda för arbetsterapeuter - en scoping review.pdf

Emelie Andersson, fysioterapeut, Habiliteringscenter Söderstaden barn

Hur förhåller sig barns sätt att transportera sig till och från skolan, till olika aspekter i deras byggda- och sociala miljö? En kvantitativ studie baserad på forskningsprojektet "Aktiva skoltransporter i Falun"

Uppsatser under 2022

Emma Molin Munktell, logoped, Autismcenter små barn

Användandet av videofeedback vid implementering av mångsidiga intensiva
inlärningsprogram på förskolan

Masteruppsats vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet:

Användandet av videofeedback vid implementering av mångsidiga intensiva inlärningsprogram på förskolan.pdf

Johanna Strand, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Mörby vuxna

Kartläggning av gång och funktionella färdigheter hos vuxna med Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) - en beskrivande studie

Examensarbete, magisteruppsats vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle på Karolinska institutet: 

Kartläggning av gång- och funktionella färdigheter hos vuxna med AMC.pdf

Susanna Øen, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Söderstaden barn

Fysisk självkänsla och fysisk aktivitet hos barn med cerebral pares. Validering av självskattningsformuläret ”Sådan är jag!” för barn med cerebral pares - En pilotstudie.

Examensarbete, magisteruppsats vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet: 

Magisteruppsats Fysisk självkänsla hos barn och ungdomar med cerebral pares.pdf

Susanne Ljunglöf, specialpedagog,
Habiliteringens resurscenter

Styra eller styras? - en studie om särskolerektorers autonomi i frågor rörande specialpedagogiskt stöd.

Maria Forsström, kurator,
Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Vad har vuxna syskon till funktionshindrade för livssituation och erfarenheter.

 

Uppsatser under 2021

Cecilia Mårtensson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Haninge barn. Specialisttjänst Habilitering & Hälsa.

Kulturell validitets- och reliabilitetstest av Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire i en svensk kontext. Instrumentet används för att identifiera och följa upp andningsvårigheter hos personer med flerfunktionsnedsättning.

Examensarbete, masteruppsats vid Linköpings universitet:

Kulturell validitets- och reliabilitetstext av Liverpool Respiratory Symptom Questionnaire.pdf

Kristina Flynner, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Linde vuxna

The Non-communicating adults pain checklist (NCAPC) en beteendeobservationsskala för att bedöma smärta hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, nedsatt kommunikationsförmåga och nedsatt språklig förmåga. NCAPC är översatt och anpassad utifrån en svensk kontext och kan användas i utvecklingssyfte för att bedöma smärta hos vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Examensarbete, masteruppsats vid Umeå universitet:

NCAPC utvecklad för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Översättning, anpassning, reliabilitet och validitet.pdf

Kerstin Hagström Backe, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Stockholm vuxna

En kvalitativ studie om fysioterapeuters erfarenheter av kliniskt arbete med vuxna personer som har flerfunktionsnedsättning och smärta. Studien utgår från berättelser från fem fysioterapeuters yrkesvardag.

Examensarbete, masteruppsats vid Umeå universitet:

Fysioterapeuters erfarenheter av smärta hos vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.pdf

Lina Karlsson (Friberg), arbetsterapeut,
Habiliteringscenter Söderstaden barn

Magisteruppsats, Luleå tekniskauleå tekniska universitet, Institutionen för hälsa, lärande och teknik:

Multiprofessionella interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus.pdf

Uppsatser under 2020

Jevgenia Kasyanova, fysioterapeut,
Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Effekter av kinesio taping för barn med funktionsnedsättning - litteraturstudie med systematisk ansats.

Uppsatsen är ännu inte publicerad

Kristina Green, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Tullinge vuxna

Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet - en kvalitativ studie.

Magisteruppsats, Högskolan i Dalarna.

Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet

Leila Marx, arbetsterapeut,
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Vårdpersonalens uppfattning om användningen av den manualbaserade gruppbehandlingsmetoden Kontakt i arbete med barn och
ungdomar med autism. 

Examensarbete, Stockholms universitet. 
Rollen-som-kontakttranare.pdf

 

Uppsatser under 2019

Anna Rothin Gunnarsson, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Kartläggning av användandet av ståhjälpmedel hos barn och ungdomar med cerebral pares i Sverige.

Examensarbete, Karolinska institutet. 

Kartlaggning_av_anvandandet_av_stahjalpmedel_hos_barn_och_ungdo.pdf

Kaisa Johansson, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Effekten av fysioterapi hos barn med Downs syndrom.​​

Uppsatsen är ännu inte publicerad.

Christina Modh, arbetsterapeut,
Habiliteringsens resurscenter

En studie om ett hjälpmedel: ALP-verktyget för personer med flerfunktionsnedsättning.

Examensarbete, Karolinska institutet.

Tillämpning av ALP-instrumentet 3.0.pdf

Emma Nylén, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Haninge barn

Hur stor andel av barnen i Stockholm har stabil GMFCS (Gross Motor Function Classification System) nivå under uppväxten. Vilka faktorer påverkar förändring av GMFCS?

Examensarbete, Karolinska institutet.

Stabilitet-av-Gross-Motor-Function-Classification-System-GMFCS.pdf

Gunnel Israelsson, sjukgymnast,
Habiliteringscenter Liljeholmen barn

Kartläggning av hur smärta påverkar aktivitet och sömn hos barn med cerebral pares i relation till GMFCS-nivå och ålder i Region Stockholm. 

Kartlaggning_av_hur_smärta_paverkar_vardagliga_aktiviteter_och_sömn-hos-barn-med-CP.pdf

 

Uppsatser under 2018

Indra Windh, psykolog, Adhd-center

HBTQ-kompetens hos kliniskt yrkesverksamma behandlare.

Masteruppsats, Lunds universitet.

Att sprida frågetecken runt det normativa

Anneli Skarpenhed, fysioterapeut, Habiliteringscenter Haninge barn

Fysioterapeutiska interventioner och fysiska aktiviteter hos barn med cerebral pares i Stockholm - en tvärsnittsstudie ur genusperspektiv.

Masteruppsats, Karolinska institutet.

Fysioterapeutiska interventioner och fysiska aktiviteter hos barn med CP

Miyabi Persson, psykolog, Habiliteringscenter Flemingsberg barn

Mindfulness based stress reduction (MBSR) –groups in men and women with autism spectrum disorder – an open feasibility study.

Specialistarbete, Karolinska institutet.

Abstract-mindfullness_based_stress_reduction_mbsr_groups_for_adults_with_autism.pdf

Kerstin Hagström Backe, fysioterapeut, Habiliteringscenter Stockholm vuxna och Kristina Flynner, fysioterapeut, Habiliteringscenter Linde vuxna

Validering av den preliminära svenska San Salvadour skalan i en svensk kontext, en Delphi studie.

Masteruppsats, Högskolan i Dalarna.

Innehållsvalidering av den svenska preliminära San Salvadourskalan

Uppsatser under 2017

Lena Lindberger, logoped, Habiliteringens resurscenter

Measuring communicative style in parents of infants with neurodevelopmental disorders: reliability of the RAACS instrument.

Measuring communicative style in parents of infants with neurodevelopmental disorders

Marika Ehrenkrona, psykolog, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

Resiliens, enligt RS-skalan, hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning- Ett psykoterapeutiskt perspektiv

 

Uppsatser under 2016

Cecilia Mårtensson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Haninge barn 

Andningsgymnastik hos barn med flerfunktionshinder - En kvalitativ studie om föräldraupplevelser

Föräldrars upplevelser av andningsgymnastik för barn med flerfunktionsnedsättning

Jan-Paul Ratajczak, psykolog, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna

Cognitive-behavioral interventions for adults with autism spectrum disorder.

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Annika Magnusson, sjukgymnast, Habiliteringscenter Tullinge vuxna

Mediyoga för personer med autismspektrumtillstånd och stressproblematik. Examensarbete, Karolinska institutet.

Mediyoga för personer med autismspektrumtillstånd 

Ewa Rolén, psykoterapeut, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna

Terapeuters kliniska erfarenhet av att använda KBT-interventioner vid terapier för vuxna personer med måttlig- och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Examensarbete, Karolinska institutet.

Teraputers kliniska erfarenhet av att använda KBT-interventioner för personer med IF

 

Uppsatser under 2015

Petter Lindblad, leg logoped, Habiliteringscenter Sollentuna för barn

Intensiv språkträning avseende ordinlärning för förskolebarn med psykomotorisk utvecklingsförsening. Masterexamen, Karolinska institutet.

Intensiv språkträning avseende ordinlärning för förskolebarn

Magnus Ivarsson, leg psykolog, VUB-teamet

Sinnesstimulans som habiliteringsinsats för personer med omfattande funktionsnedsättningar - en utvärdering utifrån evidensbaserad praktik. Specialistarbete

Utvärdering av Lagunens och Korallens verksamhet

Christina Modh, arbetsterapeut, Habiliteringens resurscenter

Slingstyrd Akkaplattan ett hjälpmedel för personer med flerfunktionsnedsättning. Anhörigas och personals uppfattning om hur det fungerar i vardagen

Uppsatsen är publicerad men saknar länk

Mikaela Ljusterlind, leg sjukgymnast, Habiliteringscenter Sollentuna

Förskolepersonals erfarenheter av samverkan med barnhabiliteringen. Examensarbete, Karolinska institutet.

Förskolans erfarenheter av samverkan med barnhabilitering

Eva Vänglund, arbetsterapeut, Habiliteringscenter Liljeholmen

Erfarenheter och stödinsatser i skolmiljö bland gymnasieelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Examensarbete, Umeå universitet.

Erfarenheter och stödinsatser i skolmiljö bland gymnasieelever med NPF

Anna Nyman, logoped, Habiliteringscenter Söderstaden barn

Joller och tidigt tal hos barn 10-24 månader som får insatser från habiliteringen. Masteruppsats, Karolinska institutet.
Uppsatsen är publicerad i Clinical Linguistics & Phonetics.

Babbling and consonant production in children with neurodevelopmental disabilities.pdf

 

EBH och Evidensrapporter

Anna Nyman, MSc, leg. logoped, Habilitering & Hälsa, 2021.

Evidensrapporten instrument för bedömning av kommunikativ utvecklingsnivå (habilitering.se)

Cecilia Mårtensson, Johanna Leo, Helena Bergqvist, Helena Sevelin och Lisa Wahlgren, Habilitering & Hälsa, 2018

EBH-rapport Metoder för att förbättra respiration hos barn, unga och vuxna inom habilitering (habiliteringisverige.se)