För remittenter

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet i Region Stockholm med 30 mottagningar. Till oss kommer barn och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Vi ger stöd och insatser inriktade på vardagslivet för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra.

Vilken mottagning som är aktuell beror på patientens ålder och funktionsnedsättning. Du kan remittera till de flesta mottagningarna.

Det här kan vi hjälpa till med

Habiliteringens insatser berör följande områden:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Att fungera i vardagen
 • Hälsa och levnadsvanor
 • Motorik och förflyttning
 • Andning och sväljning
 • Sinnesintryck och smärta
 • Språk och kommunikation
 • Socialt samspel och relationer
 • Problembeteenden
 • Skola, arbete och fritid
 • Samhällets stöd
 • Stöd till anhöriga

Inom habiliteringen arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.
Hälsoprofessioner inom Habilitering & Hälsa 

När ska du remittera?

Kunskap om funktionsnedsättningen och hur den påverkar vardagen är en viktig del av vårt uppdrag. Remittera:

 • när barn eller vuxna har fått en diagnos  
 • vårdnadshavare till nydiagnostiserade barn för att får information om funktionsnedsättningen och vårt utbud av stöd.

När det gäller vuxna med ny diagnos behöver man först ta ställning till om patienten har behov av habilitering och/eller annat stöd först.

Vi ger insats vid följande funktionsnedsättningar

 • Adhd eller add hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism (ASD)
 • Dövblindhet
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxen som är teckenspråkig
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (IF), också kallad utvecklingsstörning
 • Rörelsenedsättning som är medfödd eller tidigt förvärvad

Vi ger inte medicinsk vård

Patienter inom Habilitering & Hälsa har alltid sin läkarkontakt inom annan vårdverksamhet. Vi behandlar inte psykisk ohälsa och sjukdom, eller ger medicinsk vård. Inom Habilitering & Hälsa finns inte läkare, sjuksköterskor eller dietister.

Så arbetar vi

Genom standardiserad vårdplanering och strukturerade habiliteringsprogram som bygger på ICF strävar vi efter en likvärdig vård av hög kvalitet inom hela länet. Vår vårdplanering följer en vårdprocess som har en början och ett slut. När nya behov uppstår tar patienten kontakt med oss igen, eller får hjälp via en remiss.

Under Om oss kan du läsa om vårt uppdrag, kvalitetsarbete, samverkan och forskning. 

Om oss

Så skickar du remiss

Remiss skickas via journalsystemet, till den mottagning som är aktuell beroende på patientens ålder och funktionsnedsättning. Tänk på att patienten behöver vara delaktig i beslut om remiss och vara informerad om vilken typ av insatser som erbjuds av Habilitering & Hälsa.

Bifoga diagnostisk utredning/utlåtande eller hänvisa till den i journal (datum).

I remissen vill vi gärna att du berättar hur patientens fortsatta vårdkontakt planeras, om det finns behov av samordnad vårdplanering, vem som är Fast vårdkontakt och deras kontaktuppgifter.

Mottagningar du kan remittera till

 • Habiliteringscenter barn (9 st), 0-17 år
  Alla inom vår målgrupp. Se även Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunksapscenter. Vi rekommenderar att ansöka/remittera till det center som ansvarar för patientens kommun eller stadsdel. 
  Sök habiliteringscenter för barn
 • Habiliteringscenter vuxna (8 st), 18 år och äldre
  Alla inom vår målgrupp. Vi rekommenderar att ansöka/remittera till det center som tillhör patientens kommun eller stadsdel.
  Sök habiliteringscenter för vuxna
 • Autismcenter små barn, 0-4 år
  Autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning. Remisser tas emot till och med det år barnet fyller fyra.
  Autismcenter små barn
 • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 5-17 år
  Autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Remisser tas emot från och med det år barnet fyller fem. 
  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
 • Habiliteringens resurscenter, barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada kan få individuella insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd. Arbetsterapeuter och logopeder inom psykiatri, primärvård och den kommunala LSS-hälsan kan remittera patienter till oss. Inom Habilitering & Hälsa kan all personal remittera.
  Habiliteringens resurscenter
 • Hjärnteamet barn, 2-17 år
  Barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på Habiliteringscenter barn. 
  Hjärnteamet barn
 • Hjärnskadecenter vuxna, 18 år och äldre
  Vuxna med förvärvad hjärnskada som gett omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
  Hjärnskadecenter vuxna
 • Dövblindteamet, alla åldrar
  Dövblindhet, kompletterande psykosocialt stöd. Remiss behövs inte om kontakt med hörselhabilitering och syncentral finns.
  Dövblindteamet
 • VUB-teamet, 12 år och äldre
  VUB-teamet är specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering.
  VUB-teamet

Mer detaljerad information finns på respektive mottagnings webbsida. Du kan också få mer information från Habilitering & Hälsas frågetjänst, 08-123 350 10, vardagar 8.30-16.30, eller habresurscenter.slso@regionstockholm.se.

Detta händer efter ansökan

Vi erbjuder ett första möte eller informationsträff så snart som möjligt på någon av våra mottagningar, dock senast inom 30 dagar. Under Din habilitering beskriver vi vår vårdprocess och.
Din habilitering

Fortsatt samverkan kring patient

Personer med funktionsnedsättningar kan även behöva annat stöd än det habiliteringen kan ge. Det är vanligt att det finns kontakt med flera vård- och omsorgsgivare. Det kan tillexempel vara psykiatrin för behandling vid psykisk ohälsa, en ortopedmottagning som utformar ortoser och en neurologisk mottagning som ansvarar för medicinering vid epilepsi. Vi samarbetar med andra vårdgivare eller till exempel skolan när det behövs.
Hitta rätt i vården

Samverkan med andra