Insatsen Lev ska ge hälsosamma levnadsvanor

Habilitering & Hälsa i Region Stockholm satsar på utveckling av screening och stöd. Lev – habiliteringsinsats för hälsosammare levnadsvanor är ett projekt som testas i en pilot.

Lev ska främja en aktiv och hälsosam livsstil hos patienten för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa, vilket är en del av Habilitering & Hälsas uppdrag. Lev innehåller bland annat screeningformulär för patienter och manual för behandlare. Formuläret tar upp tio områden som är viktiga för hälsa och välmående:

  • kost
  • sociala relationer
  • skärmtid
  • sömn
  • intressen/aktiviteter
  • sexuell hälsa
  • rörelse
  • alkohol
  • droger och tobak.

De levnadsvanor som ingår i Lev har alla dokumenterad vetenskaplig effekt på psykisk och/eller fysisk hälsa.

Lev ska implementera ”Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor” (Socialstyrelsen, 2018) och ”Ohälsosamma levnadsvanor– Prevention och behandling” (Nationellt vårdprogram 2022). Projektet är inspirerat av FN:s ”Sustainable Developmental Goals” 2030, mål 3: “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”.

En viktig förutsättning i utvecklingen har varit samverkan mellan olika aktörer: forskare, behandlare, habiliteringsläkare, chefer och ledning inom Habilitering & Hälsa, intresseorganisationer, regionala programområden i Stockholm och andra vårdgivare med uppdrag kring levnadsvanor.

Screeningformuläret Lev-s har utvärderats i en masteruppsats (Wester & Stålhand, 2021) som visar att det har hög tillförlitlighet.

Under 2023 görs en genomförbarhetsstudie av Lev på KIND, Karolinska institutet. 
Läs mer och delta i genomförbarhetsstudien, ki.se

Om du vill delta eller har frågor om Lev är välkommen att kontakta Douglas Sjöwall, projektledare  douglas.sjowall@ki.se

Lev har tagits fram för personer med funktionsnedsättning men kan användas av alla som behöver stöd för att förändra sina levnadsvanor.

Läs mer 

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, 2018 på socialstyrelsen.se (pdf)

Nationellt vårdprogram 2022, Ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling på vardgivarguiden.se 

Den ena vanan leder till den andra

Många med intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är storkonsumenter av sötsaker. Dåliga matvanor leder till övervikt och fetma som ökar risken för ohälsa och sjukdom...

...som i sin tur bäddar för mindre fysisk aktivitet och begränsat socialt liv...

... och ännu mer tröstätande.

Att ändra en levnadsvana har därför stor potentiell effekt på hälsa och välmående.