Hitta rätt, barn - html

Det här är en html-version av pdf:en Hitta rätt - barn

Kommun

Kommunen ansvarar för skola, omsorg och annan samhällsservice i kommunen där du bor.  Här är några exempel.

 • Anhörigstöd
 • Avlösarservice i hemmet
 • Bostad med särskild service
 • Bostadsanpassning
 • Familjebehandling
 • Fritid och kollo
 • Färdtjänst och skolskjuts
 • Kontaktperson och ledsagare
 • Kontaktfamilj och korttidsvistelse 
 • Personlig assistans upp till 20 timmar i veckan

Mer information finns på kommunens webbsida

Skola

Kommunen har huvudansvar för skolan. Skolans rektor ansvarar för att eleverna är trygga och når kunskapsmålen. Här är några exempel på skolans stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd.

 • Anpassad grund- och gymnasieskola
 • Anpassade prov
 • Extra anpassningar
 • Främja närvaro och förebygga frånvaro
 • Hjälpmedel i skolan
 • Särskilt stöd enligt ett åtgärdsprogram
 • Utredning om elevens svårigheter och behov i skolan

Mer information finns på skolverket.se

Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Här är några exempel.

 • Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning
 • Barnavårdscentral
 • Barnläkarmottagning
 • Barnsjukhus
 • Habilitering
 • Hjälpmedel
 • Hörselhabilitering
 • Logopedi
 • Primärvårdsrehabilitering
 • Syncentral
 • Tandvård
 • Ungdomsmottagning
 • Vårdcentral

Mer information finns på 1177.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en statlig myndighet som har hand om bidrag och ersättningar inom socialförsäkringen. Här är några exempel.

 • Assistansersättning för personlig assistans över 20 timmar i veckan
 • Barnbidrag
 • Merkostnadsersättning
 • Omvårdnadsbidrag
 • Vård av barn och tillfällig föräldrapenning
 • Bilstöd
 • Kontaktdagar

Mer information finns på forsakringskassan.se

Funktionshindersguiden har kortfattad information om samhällets stöd.
funktionshindersguiden.se

Här hittar du pdf-versionen av HItta rätt - barn