Habilitering & Hälsa

Till Habilitering & Hälsa vänder du dig om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra.

Olika funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa tar emot barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. 

 • Adhd
 • Autism
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkig
 • Dövblindhet
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning

Anhöriga och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö kan också få råd och stöd. 

Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan innebära. Stödet och insatserna berör följande områden:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Hälsa och levnadsvanor
 • Motorik och rörelse
 • Språk och kommunikation
 • Att fungera i vardagen
 • Socialt samspel och relationer
 • Sinnesintryck och smärta
 • Problembeteenden
 • Skola, arbete och fritid
 • Samhällets stöd
 • Stöd till anhöriga

Du kan läsa mer om habiliteringen under Din habilitering.
Din habilitering

Vi skriver inte ut medicin

Har du eller ditt barn behov av medicinering vänder ni er till vårdcentralen eller psykiatrin. Habilitering & Hälsa har inga läkare och kan därför inte förskriva läkemedel.