Unik kartläggning om sexualitet och funktionsnedsättning

Vill du ligga med mig då? heter rapporten där 2100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar svarat på frågor om sin sexualitet. Det är Funktionsrätt Sverige och RFSU som tagit fram rapporten inom ramen för projektet Min sexualitet – min rätt. Funktion i fokus ställde fem frågor till Veronica Östervall, kommunikatör Funktionsrätt Sverige.

Veronica Östervall, kommunikatör på Funktionsrätt
Foto: Privat Porträttbild på Veronika Östervall som jobbar som kommunikatör på Funktionsrätt

Vilka är de viktigaste insikterna i rapporten?

– Att trots olika typer av funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar så upplever många av de svarande liknande saker i sina liv när det kommer till sexualiteten. Först och främst att man känner sig avsexualiserad, att man av omgivningen och samhället inte ses som en person med en sexualitet. Följderna blir att man inte känner sig representerad i sexualundervisningen i skolan, att man inte får frågor om sin sexualitet och stöd för det i mötet med vården. Även den egna självbilden påverkas och måendet i stort när ens sexualitet inte synliggörs av omgivningen.

Vad är det mest positiva som framkommer i rapporten?

– De berättelser och erfarenheter som människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning delat med oss. Många berättar om en vändpunkt där sexualiteten fått tillfälle att växa genom till exempel mötet med en kunnig sexolog, en trygg partner eller genom en kurs om sexualitet.

Och det mest negativa?

– I rapporten ser vi att väldigt många inom målgruppen har erfarenhet av sexuellt våld av olika slag. Andelen är betydligt högre än i befolkningen i stort. Det framkommer i Folkhälsomyndighetens undersökning om sexuell hälsa, SRHR 2017. Detta ser vi som mycket allvarligt!

Vad ser ni som mest angeläget att förändra inom området sexuell hälsa för personer med funktionsnedsättning?

– Vi har formulerat ett antal fokusområden för vårt fortsatta arbete framåt, där bland annat frågan om våldsutsatthet är prioriterad. Vi ser också att avsexualiseringen behöver brytas så att personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom bemöts utifrån att man har en sexualitet. Inte minst gäller det inom verksamheter som möter målgruppen som skolan och vården.

Rapporten har samma namn som en låttitel. Är det en slump?

– Vi ville att rapporten inte bara skulle visa på de hinder som finns idag utan bidra till en positiv bild av sexualitet hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Titeln skulle både signalera lekfullhet och sätta fingret på innehållet. Vill du ligga med mig då? är en låttitel som vi tyckte var träffande utifrån att frågor om sexualitet för målgruppen ofta är något som påverkas av omgivningen - ingen självklarhet utan något som står i relation till omgivningens bemötande och reaktioner.

 

Läs rapporten från Funktionsrätt och RFSU

Här är några av resultaten samt länk till hela rapporten.

56% har svarat att de upplever att funktionsnedsättningen påverkar ens sexualitet negativt medan 3% svarade att det upplever att den påverkar positivt.

Sexuell frihet – drygt hälften har svarat att de levt som de vill. Nästan en femtedel angav att de inte alls kunnat leva sexuellt som de själva önskar.

Drygt hälften har erfarenhet av sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp/ofredande så som att bli rörd, eller rört någon annans kropp på ett sexuellt sätt mot ens vilja.

Två av fem har upplevt sexuellt övergrepp genom psykisk påtryckning, till exempel att ställa upp på sex för att inte göra någon besviken.

En tredjedel har upplevt någon form av sexuell förnedring. En
femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld.

Överlag är andelarna mycket högre än i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell hälsa, kallad SRHR 2017.