Så jobbar habiliteringen med sexuell hälsa

Funkisdiplomerade ungdomsmottagningar, screening för patienter och handledning för personal – det är exempel på hur man jobbar för att förbättra den sexuell hälsan hos personer med funktionsnedsättning inom Region Stockholm.

Sexuell och reproduktiv hälsa omfattar alla, oavsett funktionsförmåga, genom hela livet. Det är utgångspunkten för ett projekt som pågår inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

– Man har inte pratat så mycket om den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning, så det är en viktig fråga att lyfta, säger Sanna Karlsson, socionom vid Habilitering & Hälsa och medarbetare i UngFunk-projektet som drivits av Ungdomsmottagningarna i Region Stockholm.

UngFunk-projektet resulterade i att 27 ungdomsmottagningar och en mansmottagning i dag är funkisdiplomerade. Funkisdiplomeringen innebär att alla ska inkluderas och få ett bra bemötande, oavsett funktionsförmåga. Ett initiativ som ungdomsmottagningarna även fick bemötandepris för år 2020.

Viktigt att utbilda personalen

En viktig del har varit att höja medvetenheten hos personalen om vilka normer och värderingar som styr vår syn på sexualiteten hos personer med funktionsnedsättning, något man jobbar med även inom Habilitering & Hälsa.

- Vi har bland annat personalutbildning i hur vi jobbar med sexuell hälsa i förhållande till våra patienter, säger Sanna Karlsson.

Behandlare kan vid behov också få personlig handledning när de gäller sexuell hälsa hos en patient.

- Vi som jobbar inom habiliteringen i ska kunna hjälpa våra patienter innan sex har blivit ett problem. Det finns mycket och väldefinierat material kring sexuell hälsa i våra habiliteringsprogram men man kanske inte alltid vet hur de ska användas, säger hon.

Våga fråga

Habilitering & Hälsa är också på gång med att införa ett screeningformulär för att fånga upp hur patienterna har det när det gäller den sexuella hälsan. Douglas Sjöwall, projektledare på FoUU-enheten inom Habilitering & Hälsa, har varit med och tagit fram formuläret.

- Det är viktigt att alla inom vården får verktyg så att vi vågar lyfta frågan om sexuell hälsa. Inom habiliteringen satsar vi nu på det, säger han.
Screeningformuläret kommer först att testas på vuxna som inte behöver en medföljare. ”Njutning”, ”smärta/sjukdom/hinder” och ”trygghet” är områden som ingår i screeningen.

– Varje människas sexualitet är individuell men detta är tre viktiga områden att lyfta när man undersöker om deltagaren vill välja att lära sig mer inom detta område.

Att ungdomsmottagningarna och habiliteringen gemensamt har ökat kunskapen om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning är ett bra exempel på samverkan, tycker Douglas Sjöwall.

– En viktig aspekt för att våga lyfta frågan bland vårdpersonal är att man vet med vilka man kan samverka och vilka andra aktörer vi kan hänvisa vidare till, säger han.

Läs även

Ungdomsmottagningarna får bemötandepriset 2020 för funkisdiplomering