Riskgrupp bra på smittskydd

Kognitiva egenskaper hos personer med Downs syndrom kan göra dem mer benägna att följa allmänna råd och restriktioner.

Personer med Downs syndrom tillhör en riskgrupp för svår sjukdom och död
i covid-19. En fyrtioåring med Downs syndrom har lika stor risk att bli svårt
sjuk eller dö i covid-19 som en åttioåring utan Downs syndrom.

Kända riskfaktorer, såsom diabetes och hjärtkärlsjukdom, är vanligare vid Downs syndrom, liksom svåra luftvägsinfektioner, bakteriell lunginflammation
(pneumoni) med dödlig utgång och blodförgiftning (sepsis). Orsaken är svagheter i immunsystemet kopplat till den kromosomavvikelse, Trisomi 21, som personer med Downs syndrom har.

Vissa genetiska faktorer försämrar immunförsvaret i första fasen av infektionen, medan andra minskar chansen att klara den allvarliga fasen då cytokinstormen har satt in. Den ökade känsligheten tycks delvis balanseras av andra mekanismer i immunsystemet som har en skyddande effekt. 

När den andra vågen av pandemin kom syntes en tydlig minskning av
smittade bland personer med Downs syndrom, enligt en studie från The
Trisomy 21 Research Society. Forskarna bakom studien tror att en förklaring kan vara kognitiva egenskaper som är utmärkande för många med Downs syndrom. De visar ofta envishet och engagemang när det gäller att utföra uppgifter och följa regler som de tagit till sig, menar forskarna.

Deras kognitiva egenskaper gör dem också mer benägna att följa allmänna
rekommendationer för att minska smittspridning, såsom basala hygienregler, förutsatt att de fått anpassad information om hur man bäst skyddar sig själv och andra. Hypotesen gäller inte vid svår intellektuell funktionsnedsättning
eller demens, påpekar forskarna. 

Skribent: Gunilla Eldh

Alla artiklar på tema Corona-pandemi

Sju sidor i tidningen Funktion i fokus, nummer 1, 2021, dedikeras till olika, mer okända sidor av Coronapandemin. Läs några av artiklarna och rapporterna här:

Europeisk rapport om funktionsnedsättning under Corona-pandemin

Fyra av tio familjer i Sverige anger att habiliteringsinsatserna har minskat på grund av pandemin. Det är färre än i Europa som helhet, där sju av tio barn med funktionsnedsättning har fått färre insatser. 
Digitala insatser fördel i Sverige

En lärare, två föräldrar och en verksamhetschef berättar

Hur påverkar pandemin vardagslivet för föräldrar till barn med funktionsnedsättning? Hur anpassade sig Fryshusets gymnasiesärskola och Erstagatans gruppbostad? En lärare, två föräldrar och en verksamhetschef berättar. 
Så har pandemin påverkat oss

Studie om risk och skyddsfaktorer gällande covid-19 hos personer med Downs syndrom

Kognitiva egenskaper hos personer med Downs syndrom kan göra dem mer benägna att följa allmänna råd och restriktioner. 
Riskgrupp bra på smittskydd