Porren spelar roll för unga med funktionsnedsättning

Vad vet vi om pornografins inverkan på barn och unga med funktionsnedsättning? Eller vad porr betyder för deras hälsa och relationer? En kartläggning som Barnombudsmannen gjort på regeringens uppdrag visar att funktionsnedsättning är en faktor som påverkar porrkonsumtionen. Rapporten bygger på aktuell forskning samt intervjuer med bland annat personal inom habilitering och ungdomsmottagningar.

Pojkar med funktionsnedsättning verkar exponeras för pornografi i högre utsträckning än genomsnittet, medan flickors pornografikonsumtion är lika låg som bland flickor i genomsnitt. Pojkar med fysiska funktionsnedsättningar har en betydligt högre pornografikonsumtion än genomsnittet.

Unga med intellektuell funktionsnedsättning tittar delvis på pornografi på nätet för att få kunskap och information om sexualitet och sexuella handlingar.

För vissa är pornografi ett viktigt sätt att ha egensex och att utforska sin egen lust.

Behovet är stort bland gruppen att få hjälp och stöd i att navigera vilket material som kan vara passande för att det ska bli rätt för individen.

Pornografi som visar personer med fysiska funktionsnedsättningar kan vara viktigt för att känna sig sedd och att se sig representerad. Pornografi kan därför vara en källa till kunskap om hur personer med fysiska funktionsnedsättningar kan ha sex.

Fysiska funktionsnedsättningar eroticeras i pornografi, vilket unga märkt i sexuella kontakter. Kategorisering i pornografi förstärker olika diskriminerande fetischer där funktionsnedsättningar ingår.

Pornografi kan inverka på ungas sexuella praktiker och normalisera våldsamma sexuella akter där främst flickor och kvinnor utsätts för våld och förnedring, men även hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättningar.

Unga behöver hjälp med att söka rätt i sin pornografikonsumtion då det annars riskerar att till exempel leda till att de lägger mycket pengar på att köpa pornografi på nätet, vilket kan förstöra deras ekonomi.

När pornografikonsumtion blir ett problem är det viktigt att ”ta reda på funktionen med porrtittandet” för att kunna hjälpa personen att hitta alternativa aktiviteter som ger personen glädje och njutning.

Vuxna är ofta oroade för sina barns pornografikonsumtion, även om barnen själva inte tycker eller förstår sin konsumtion som problematisk.

Föräldrars reaktioner blir ofta att begränsa barnets tillgång till pornografi, exempelvis genom att ta bort telefonen eller datorn, vilket ofta har en negativ effekt. Unga hittar andra vägar att få tag i pornografi genom att låna någons dator eller telefon eller till och med stjäla.

Sexualupplysare med intellektuell funktionsnedsättning möter andra unga som oroar sig för sin pornografikonsumtion för att de exempelvis blivit tillsagda att de inte borde titta på pornografi. Detta har gett upphov till att de lägger skulden på sig själva och känner skuld och skam.

Citat ur intervjuer med personal inom habiliteringen:

”Det handlar ofta om oro, då kan det vara skolan som har en oro eller föräldrar. Och det kan ju handla om att man urskillningslöst gör saker som ungdomar faktiskt gör och som vi vuxna eller den äldre generationen inte hänger med på. Men att man kan liksom inte dölja det på det sätt som andra ungdomar gör ofta för vuxenvärlden.”

”Åh ja, det är en jättevanlig fråga på habiliteringen. Och det ska nämnas att personer med intellektuell funktionsnedsättning konsumerar mer porr än medelsvensson, genomsnittet. Så att det kan ställa till det på många sätt, dels att det blir ett överskott, att man gör det alldeles för mycket så man glömmer att äta och sova och andra viktiga saker. Och då är det viktigt att ta reda på funktionen av porrtittandet. Är det lite torftigt i övrigt och det är en sak som man gör som är lustfylld, då måste man ju fylla på med saker också för att få balans.”

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn