Fysioterapeuterna om nationella riktlinjer för habilitering

Tillgången på rehabilitering, habilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ska vara god, jämlik och baserad på kunskap oavsett var i landet man bor. För att snabbare nå dit vill riksdagen att regeringen tar fram lagstiftning om nationella riktlinjer. Det är innebörden i ett så kallat tillkännagivande från riksdagen till regeringen. Tidningen Funktion i fokus ställde tre frågor till Cecilia Winberg ordförande för Fysioterapeuterna.

Vad tror du att nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel skulle innebära för patienter och anhöriga?

– Vi tror att det blir bättre för patienter och anhöriga. Nationella riktlinjer ger ett ökat fokus på frågorna inom de här tre områdena. Vi tror att det kommer leda till en ökad jämlikhet och kanske en minskad oro då patienter vet att de kommer att få tillgång till de insatser som de har behov av. Genom riktlinjer samlas den befintliga forskningen. I nästa steg görs prioriteringar vilket ger tillgång till en mer kunskapsbaserad rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsförsörjning än vad man kanske får idag. Det blir inte så nyckfullt utan mer grundat i befintlig forskning.

Hur skulle det påverka kvaliteten på insatserna?

– Finns det insatser som är rekommenderade och prioriterade kan patienter och anhöriga ställa andra krav på den rehabilitering och habilitering som finns till buds. Och de kan grunda kraven i någonting - så att vi inte hamnar i ett tyckande. Genom att det görs en forskningsgenomlysning som också värderar och prioriterar befintlig forskning blir insatserna uppdaterade och det visas också tydligt var det behövs mer forskning. Som profession och medarbetare kan man då känna sig trygg med att det finns kunskap och evidens kring det man gör. Och det påverkar ju kvaliteten.

Du har sagt att uppföljningen skulle bli tydligare med nationella riktlinjer, hur då?

– När det finns riktlinjer följs kommuner och regioner upp på de indikatorer och insatser som står i dem. Genom att vi har tydliga riktlinjer, till exempel att alla patienter ska få en individuell rehabiliteringsplan eller att alla patienter ska få en bedömning av ett tvärprofessionellt team, ger det en riktning för regioner och kommuner för hur de ska förbättra.

Riksdagens tillkännagivande 

Text: Helena Bjerkelius 

Publicerad 2022-04-08