Stöd i vardagen

Här hittar du information om stöd i vardagen för personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Kontakta din kommun för att få veta mer om de olika insatserna.


> Ansökan
> Överklagan
> Anhörigvårdare
> Anhörigkonsulent​
​> ​Avlösarservice i hemmet
> Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 
> Boendestöd
​> Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
> Brukarombudsman i Botkyrka kommun
> Forum Carpe
> God man och förvaltare
​> Heminstruktör för syn- och hörselskadade
> ​Hemtjänst
> Individuell plan
> Kontaktcenter Funktionsnedsättning
> Kontaktfamilj 
​> ​Kontaktperson
> Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
> Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
> Ledsagare
​> 
Min bok
> Mininsats.se
> Personlig assistans
> Personligt ombud​
> Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd​
> Samordnad individuell plan (SIP)
> Stockholms läns kommuner 
> Stockholms stads ombudsmän
​> Stockholms Trygghetsjour
> Trygghetslarm

Ansökan 

En ansökan kan göras på olika sätt:

  • Fyll i en ansökningsblankett på nätet.
  • Skriv ner på ett papper om vad du vill ansöka om, kom ihåg att få med dina personuppgifter och signatur på samma papper. 
  • Du kan kontakta en handläggare och göra en muntlig ansökan. 

Om du behöver hjälp med att ansöka, ta kontakt med en handläggare. Ibland behöver du skicka med ett läkarintyg. Handläggaren kan arbeta på till exempel kommunen eller Försäkringskassan. 

När handläggaren har tagit emot din ansökan, så brukar de boka ett möte eller ett samtal med dig där ni går igenom din ansökan. Om du vill kan du ha med dig någon som du känner förtroende för, exempelvis en anhörig eller vän. 

Handläggaren har tystnadsplikt. Det innebär att den inte får berätta för någon om vad ni talar om eller lämna ut uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Handläggaren utreder sedan ditt behov av hjälp och beslutar om vilken hjälp du ska få. Beslutet skickas sedan hem oavsett om du får det beviljat eller inte. Är du synskadad kan du få beslutet inläst på kassettband eller DAISY-skiva och du kan få beslutet på ett annat språk. 

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras eller det är något som du vill lägga till eller ta bort. 

Överklagan

Har du fått avslag på din ansökan om hjälp från kommunen kan du överklaga. I beslutet står hur du gör. Du har tre veckor på dig att överklaga efter att du fått beslutet. Överklagan skickas till kommunen men ställs till förvaltningsrätten. Kommunen är skyldig att ompröva beslutet. Ändrar kommunen inte beslutet som du vill, skickas överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar det.

Anser du att ett beslut från Försäkringskassan är felaktigt kan ärendet prövas igen.  Du skriver till Försäkringskassan inom två månader efter att du tagit del av beslutet och begär omprövning. Ändrar inte Försäkringskassan beslutet vid omprövningen kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Anhörigvårdare

Möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare varierar mellan kommunerna i landet. Kontakta din kommun för att få mer information. Du kan prata med en biståndshandläggare eller någon som arbetar med anhörigstöd.

Anhörigstöd i kommunerna​

Du som är anhörig till en person som har en funktionsnedsättning, är äldre, långvarigt sjuk eller har en beroendeproblematik kan få stöd av kommunen. Många kommuner har en särskild person, en anhörigkonsulent eller anhörigsamordnare, med uppdrag att stödja anhöriga. Anhörigstödet kan exempelvis vara praktisk hjälp för att underlätta vardagen, rådgivning och vägledning, enskilda samtal, anhöriggrupper och föreläsningar. Kontakta din kommun för att få mer information.
> Anhörig och närstående - stockholm.se

Avlösarservice i hemmet

Insatsen ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du kan ansöka om insatsen hos din kommun.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

En insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som behöver bo utanför föräldrahemmet men fortfarande har kontakt med föräldrar, vårdnadshavare och syskon. Du kan ansöka om denna insats hos din kommun.

Boendestöd

Boendestöd är stöd och hjälp för att skapa struktur och rutiner i vardagen. Målet med boendestöd är att du ska bli mer självständig. Du kan få boendestöd antingen i ditt hem eller i situationer utanför hemmet, till exempel när du gör praktiska ärenden. Du ansöker hos din kommun.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 

Det finns tre former av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad för personer med funktionsnedsättning. Du ansöker om insatsen hos din kommun.

Brukarombudsman i Botkyrka kommun

Brukarombudsmannens uppgift är att informera sig om hur Botkyrkas omsorg fungerar för personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos (autismspektrumdiagnos eller adhd). Brukarombudsmannen ska föra informationen vidare till kommunens tjänstemän och politiker.  
> Brukarombudsman - botkyrka.se

Forum Carpe

​Forum Carpe är en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning i Stockholms län som arbetar med kompetensutveckling och håller i nätverk för personal inom området funktionsnedsättningar.

Samtliga 26 kommuner i Stockholms län är med i Forum Carpe.
>  forumcarpe.se

Forum Carpes kalendarium

​I Forum Carpes kalendarium finns information om deras aktiviteter, gymnasie- och högskolekurser, länkar till konferenser/seminarier som anordnas av intresseorganisationer och samverkanspartner till Forum Carpe.
> Kalendaruim - forumcarpe.se 

God man och förvaltare

Har du svårt att sköta din ekonomi eller att bevaka dina rättigheter på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller nedsatt hälsotillstånd kan du ansöka om god man. Du bestämmer själv över din ekonomi när du har god man. En god man kan hjälpa dig inom tre områden: 

  • Bevaka rätt kan vara att ansöka om olika hjälpinsatser, handikappersättning eller överklaga beslut.
  • Förvalta egendom innebär hjälp med att ta hand om den löpande ekonomin, till exempel att betala fakturor och sköta värdehandlingar.
  • Sörja för person kan till exempel innebära hjälp att kontakta sjukvård och socialtjänst och se till att du har det så bra som möjligt när det gäller sociala kontakter, fritidsverksamhet, boende och omvårdnad.

Stödet från en god man kan omfatta alla tre. Du kan också ha god man för bara ett eller två av dem. Det är en domstol som beslutar om du får god man. Du betalar ett arvode för hjälpen som den gode mannen ger. Ansökan om god man görs till kommunens överförmyndare.

Om inte fullmakt eller god man är tillräcklig hjälp kan en förvaltare behövas.  En person som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och får inte ingå avtal eller ta hand om sina pengar själv. När en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra.
> God man och förvaltare - domstol.se
Kort om God man/förvaltare - publicerat.habilitering.se  

Heminstruktör för syn- och hörselskadade

En heminstruktör har till uppgift att ge hjälp till självhjälp och stödja förmågan hos dig med syn- eller hörselskada att klara eget boende och i övrigt leva ett så normalt liv som möjligt. Med hjälp av träning tillsammans med heminstruktören kan du i många fall lära dig att behärska olika sysslor som du har svårt med. Insatsen är avgiftsfri. 

Heminstruktör för syn- och hörselskadade finns i vissa kommuner. Kontakta din kommun för mer information. 
> Heminstruktör - stockholm.se

Hemtjänst

Hemtjänst är hjälp med personlig omvårdnad som duschning eller serviceinsatser, till exempel inköp och städning. Personal från hemtjänst ger hjälpen. Du ansöker hos din kommun.

Individuell plan

Om du har blivit beviljad stöd enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. Planen ska göra dig delaktig och ge dig möjlighet att påverka de insatser som du behöver och önskar. Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med när den skrivs. Ansökan om individuell plan görs hos kommunen.
> ​Individuell plan - socialstyrelsen.se (PDF-dokument)

Kontaktcenter Funktionsnedsättning

Kontaktcenter Funktionsnedsättning i Stockholms stad svarar på frågor om funktionsnedsättning för personer under 65 år. Du kan fråga exempelvis om personlig assistans, hemtjänst, färdtjänst, daglig verksamhet, sysselsättning, hjälpmedel och ledsagningTelefon: 08-508 11 508
> Kontaktcenter Funktionsnedsättning - stockholm.se

Kontaktfamilj 

Att ha kontaktfamilj innebär att ett barn eller en ungdom bor hos en annan familj än sin egen under någon eller några dagar varje månad. Kontaktfamiljen blir ett extra stöd och en del i barnets nätverk. Ansökan görs hos din kommun.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en person att till exempel gå på bio eller fika med. Du och kontaktpersonen kommer överens om var och när ni ska träffas och vad ni ska göra när ni ses. Du ansöker hos din kommun.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Ungdomar över tolv år med omfattande funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov. Den unge kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård. Du ansöker om insatsen hos din kommun.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Insatsen är för personer som tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj, till exempel på läger eller kolloverksamhet. Målet är att personen ska få miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov. Du ansöker om insatsen hos din kommun.

Ledsagare

Behöver du hjälp för att till exempel kunna ta dig till läkarbesök, kunna vara med på olika fritids- och kulturaktiviteter eller gå och träna kan du ansöka om en ledsagare. Du ansöker hos din kommun.

Min bok

Min bok är till för dig som har svårt att berätta och komma ihåg sådant som var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och inom vården. 
> Min bok - 1177.se 

Mininsats.se

Mininsats.se är en webbsida som Socialstyrelsen står bakom. Där kan du läsa berättelser från privatpersoner som gör insatser för barn och unga i form av familjehem, kontaktperson, jourhem, god man och vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn. På webbplatsen kan du även anmäla ditt intresse för att göra insatser.
> mininsats.se  

Personlig assistans

Har du stora behov av hjälp för att kunna klara vardagen kan du ansöka om personlig assistans. Målet är att du med hjälp av personlig assistans ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och leva som andra. Är dina grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du hos kommunen. Behöver du hjälp mer än 20 timmar per vecka ansöker du hos Försäkringskassan. 

De grundläggande behoven är: personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta sig), måltider (hjälp att föra maten till munnen), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning. När du beviljats personlig assistans har du även rätt till hjälp med andra personliga behov, som hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner.  
> Om personlig assistans - assistanskoll.se/
> Assistansersättning - forsakringskassan.se

Assistanskoll 

På Assistanskoll kan du jämföra anordnare av personlig assistans. 
> assistanskoll.se

Assistansguiden

​Assistansguiden hjälper dig att hitta assistansanordnare. Informationen om de olika assistansföretagen är hämtad från IVO:s register. 
> Assistansguiden -  tidningenleva.se  

Personligt ombud

Personligt ombud kan samordna insatser för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ge ökad livskvalitet och bidra till ett mer självständigt liv. Kontakta din kommun för att få mer information.
>  personligtombud.se

Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd

Får du posten av lantbrevbärare, är alla i hushållet över 80 år eller har en funktionsnedsättning och därför inte kan hämta posten i brevlåda, kan du ansöka om en särskild tjänst hos brevbärarkontor eller via din lantbrevbärare.Tjänsten kan innebära att posten istället delas ut vid tomtgränsen eller i undantagsfall vid boningshuset. 
> Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd - pts.se

Samordnad individuell plan (SIP)

Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan. Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp. Du bestämmer själv vilka som närvarar när planen skrivs.   
> SIP - 1177.se
> Socialstyrelsen

Stockholms läns kommuner 

Här hittar du länkar och kontaktuppgifter till kommunerna i Stockholms län.
> Kommunerna i Stockholms län

Stockholms stads ombudsmän

​Stockholms stad har tre ombudsmän: funktionshinderombudsmannen, äldreombudsmannen och barnombudsmannen. Ombudsmännen har till uppgift att bevaka målgruppens intressen och rättigheter.
> Stockholms stads ombudsmän - stockholm.se 

Stockholms Trygghetsjour

Trygghetsjour är till för äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Stockholms stad. Du kan vända dig till trygghetsjouren i akuta frågor som inte kan vänta till närmaste vardag. Jourhandläggare kan fatta biståndsbeslut om akuta hjälpinsatser och arbetsleda omvårdnadspersonal.
> Stockholms Trygghetsjour - stockholm.se

Trygghetslarm

Med trygghetslarm kan du kalla på hjälp alla tider på dygnet. Kontakta din kommun för att få mer information och ansöka.