Habilitering & Hälsas forskningsanknytning

Evidensbaserad habilitering är en kombination av kunskaper från forskning, kliniska erfarenhet hos behandlare samt kunskap och behov hos personer med funktionsnedsättningar, deras närstående och nätverk. Vår forskningsanknytning står på tre ben, doktorandprojekt, forskningsprojekt och samverkansprojekt.

Habilitering & Hälsa är en kunskapsorganisation där erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kunskapsspridning är viktiga delar av uppdraget, och där information om funktionsnedsättningar ingår. Därför ges frågor om forskning, utveckling och utbildning stort utrymme inom verksamheten.FoUU-enheten är en resursenhet för hela Habilitering & Hälsa.

Forskning

De medarbetare inom Habilitering & Hälsa som även är registrerade doktorander eller disputerade forskare, medverkar till att ta fram ny kunskap genom forskning. Du kan läsa mer om doktorandprojekten på sid 28. Forskningsprojekt är knutna till olika universitet och finansieras i huvudsak av externa forskningsanslag. Exempel på forskningsområden är vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, unga med Aspergers syndrom och barn med cerebral pares.

Samverkansprojekt 

Habilitering & Hälsa deltar också i olika samverkansprojekt, exempelvis kring kompetensutveckling av professionella yrkesutövare, delaktighet och en rad projekt där externa forskare kan studera grupper med olika funktionsnedsättningar. Samarbetsprojekten ökar kunskaperna
om funktionsnedsättningar och skapar därigenom möjligheter att ytterligare förbättra vårdprocesser och insatser. Forskning sker i många olika sammanhang och i samarbete med andra, bland annat andra habiliteringsverksamheter i Sverige.