Nr 3, 2013

Tema: Att bli äldre

Åldrande och habiliteringens insatser

I takt med att den medicinska utvecklingen går framåt och att vår livskvalitet blir högre, lever vi allt längre och det gäller givetvis också personer med funktionsnedsättningar. Inom Habilitering & Hälsa har vi under senare år märkt en ökad andel äldre personer med funktionsnedsättningar. För att vi ska kunna stödja våra äldre besökare i deras situation och bidra till att de kan åldras med bibehållen livskvalitet, behöver vi lära oss mer om vad det innebär att åldras med funktionsnedsättning. Vi har därför valt åldrande som tema för detta nummer av tidningen.

Åldrandet medför att förmågor minskar, och därmed att en redan sårbar situation förvärras. Man kanske också oroar sig för hur mycket kroppen ska orka och för hur mycket hjälp man kommer att få. 

En funktionsnedsättning innebär ofta att man lever med snävare fysiska och/eller kognitiva marginaler. Den som exempelvis har en nedsatt funktion i sin högra arm kan uppleva att funktionen drastiskt försämras i och med hög ålder, den som har svårigheter med arbetsminnet eller med att strukturera sin vardag kan få det ännu svårare. Att de förmågor man har minskar, kan betyda att man plötsligt inte klarar av sådant man tidigare klarat, att man inte kan fortsätta med aktiviteter eller rutiner som betyder mycket och att man därför behöver hjälp och stöd som man inte tidigare har behövt.

Många äldre drabbas av demens och det gäller även personer med funktionsnedsättningar. Det finns studier som visar att demens är vanligare vid Downs syndrom och möjligen också vid utvecklingsstörning. Men det är svårare att uppmärksamma tecken på demens vid utvecklingsstörning, bland annat därför att man inte kan använda sig av de utredningsinstrument som är utvecklade för att diagnosticera demens.

Det finns alltså många faktorer som kan göra åldrandet till en utmaning för personer med funktionsnedsättningar och även för deras anhöriga. Detta och mycket annat kan du läsa mer om i detta nummer. Men äldre personer med funktionsnedsättningar är fortfarande en ganska liten grupp. Därför är erfarenheterna och kunskapen i samhället begränsade.

Det här är något som både vi inom habiliteringen och andra vårdgivare måste uppmärksamma och lära oss mer om.

God läsning!
Carina Hjelm
Habiliteringschef