Nr 3, 2012

Tema: Smärta

Insatser vid smärta

Nu är hösten här på riktigt och med den årets tredje nummer av Habilitering Nu.

Temat för detta nummer är smärta, något som för många av våra besökare är en självklar del av livet och av vardagen. Upplevelsen av smärta skiljer sig mellan barn och vuxna men också mellan individer. Att ha ont är en subjektiv upplevelse, som egentligen bara personen som är drabbad till fullo kan beskriva.

Inom Habilitering & Hälsa har vi länge arbetat med området smärta, bland annat med utbildningssatsningar för att höja kunskapsnivån och beredskapen hos alla våra medarbetare som varje dag möter smärta i sitt arbete.

Smärta är inte bara en sensorisk upplevelse utan lika mycket en känslomässig, som inte bara påverkar individens hela liv, utan också familj och anhöriga. Här behöver hela habiliteringsteamet
använda sin samlade kompetens och sina erfarenheter kring den som har ont.

I detta nummer får du bland andra möta Viktor, som är sex år och har den ovanliga sjukdomen Osteogenesis Imperfecta, OI, som orsakar kraftig benskörhet och därmed stor smärta. Marie Johansson, som är sjukgymnast på Habiliteringscenter Nacka, berättar om sitt arbete med att ta fram en vägledning för just teamgemensamt omhändertagande av smärta hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Du får också läsa om den alternativa behandlingsmetoden Kraniosakral terapi, som syftar till att minska kroppens stress när den inte mår bra och som Jenny Lewenhaupt, sjuksköterska på Safirens boende, tittat närmare på.

Under 2011 och 2012 har vi inom Habilitering & Hälsa arbetat med att ta fram underlag till sex habiliteringsprogram för personer med; autismspektrumtillstånd utan utvecklingsstörning,
autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, rörelsehinder samt utvecklingsstörning.

Nu fortsätter arbetet med habiliteringsprogrammen med att tydliggöra prioriteringar och se över evidens. Arbetet handlar om att vi ska tydliggöra de prioriteringar som görs, så att vi vet att vi lägger rätt resurser på rätt saker. Målet med arbetet är att få mer strukturerad kunskap om effekterna av de insatser vi ger och att föra in ett mer evidensinriktat förhållningssätt i verksamheten. Hur detta arbete ser ut kan du läsa mer om i tidningen. 

Väl mött
Carina Hjelm
Habilitringschef