Jämställd och lika villkor

I Habilitering & Hälsas jämställdhetsarbete ska både brukarperspektivet och medarbetarperspektivet finnas med. - Det handlar om att ge habilitering på lika villkor, att skapa förutsättningar för våra brukare att leva på lika villkor som andra, men också att skapa en jämställd arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Barbro Lagander, verksamhetschef inom Habilitering & Hälsa.

Habilitering & Hälsa följer Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) jämställdhets- och mångfaldsplan. Denna grundar sig i sin tur på Diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009.

– Alla policies och riktlinjer inom SLSO gäller även för Habilitering & Hälsa. Vi tar därför in viktiga aktiviteter som berör detta område i vårt styrkort, berättar Barbro Lagander. 

Habiliteringsinsatser på lika villkor 

Habilitering & Hälsa ska erbjuda habiliteringsinsatser på lika villkor till alla brukare.

Barbro Lagander - Vi har en målgrupp som riskerar
att bli marginaliserad på grund av
sina funktionsnedsättningar med
ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa
och det är ett självklart perspektiv för
oss, säger Barbro Lagander.

– Vi behöver ta reda hur vi ger våra insatser, både med avseende på olika funktionsnedsättningar och kön. Därför håller vi på och ta in ny statistik som visar hur det ser ut. Vi har tidigare sett 
att flickor och pojkar får insatser i olika grad. Exempelvis vet vi att flickor med tillstånd inom autismspektrum tidigare diagnostiserades senare än pojkar och att deras svårigheter kan verka lindrigare, vilket förstås påverkade vilka stödinsatser de fick. Nu är diagnostiken förbättrad vilket innebär att också flickor kommer tidigare till oss, vilket är bra, säger Barbro Lagander.

Fokus på funktionsnedsättningar

Barbro poängterar vikten av att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva i samhället på samma villkor som andra. 

– Vi har en målgrupp som riskerar att bli marginaliserad på grund av sina funktionsnedsättningar med ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa och det är ett självklart perspektiv för oss. Att vi skapar förutsättningar för tillgänglighet och delaktighet är en mycket stor fråga,  som för oss börjar i hur vi organiserar vår verksamhet med tillgänglighet, brukarinflytande och att vi tillhandahåller kommunikationssätt som gör att alla kan komma till tals utifrån sina egna förutsättningar.

Att exempelvis göra informationsmaterial tillgängligt på olika språk och i lättläst form är en självklarhet. 

– Vi arbetar med att lära oss mer om olika kulturer och då har vi också lättare att nå ut till vår målgrupp och därmed göra habiliteringen tillgänglig för dem som har behoven.

Stötta barn och ungdomar

En av målsättningarna är att stötta barn, ungdomar och vuxna i sin utveckling till delaktighet, självständighet och ett gott liv så långt det är möjligt. 

– Livstilsprojektet, som bedrevs mellan åren 2008 - 2011, är ett bra exempel. Det syftade till att stötta unga vuxna med funktionsnedsättningar till en aktivare fritid och även här handlar det om att få möjlighet att delta som andra i samhällets utbud. 

Även här kommer genusperspektivet in. Man vet att flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar är mer utsatta och sårbara än andra kvinnor i samhället.

– Därför är det viktigt att stötta flickor genom att exempelvis öka medvetenheten om var den privata gränsen går och att få verktyg att sätta gränser mot omgivningen. Vi har utbildningar kring hot och våld och deltar tillsammans med andra huvudmän kring att öka medvetenheten på det här området. Men det handlar också om att man som flicka och kvinna får lära sig att ta för sig
och göra sig hörd både i skolan och på arbetsmarknaden. 

Det finns anledning att även fundera kring pojkar och unga män. 

– Vi ser att det inom habiliteringen blir färre pojkar i tonåren och unga män i jämförelse hur det är i lägre åldrar. Varför försvinner pojkarna? Beror det på att deras behov minskar, att vår information inte når dem eller att vårt utbud inte passar? Det är viktiga frågor som vi behöver hitta svaren på.

Jämnare könsfördelning

Habilitering & Hälsa ska också erbjuda en jämställd arbetsmiljö där alla medarbetare har lika rättigheter och möjligheter. Dessutom ska HabiliteringHälsa vara en attraktiv arbetsgivare för både män och kvinnor. 2009 arbetade 744 personer inom organisationen och av dessa var 688 kvinnor (93%) och 56 män (7%) . Ungefär samma förhållande gäller bland chefer, vilket är ett mått på jämställdhet. 

I SLSOs jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014 står det att man strävar efter en jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper i organisationen. Vid rekrytering får positiv särbehandling av det underrepresenterade könet tillämpas vid lika eller tillräckliga kvalifikationer.

Barbro berättar att man inom habiliteringen tidigare gjort aktiva försök att rekrytera fler män.

– Det är betydelsefullt på flera sätt med en jämn könsfördelning. Under en period hade vi en arbetsgrupp, som jobbade med att formulera platsannonser på ett sätt som skulle intressera fler män, men det gav inget större resultat. På senare år har vi tagit emot flera män som läser till psykologer eller sjukgymnaster och som praktiserat här. Vi har också lyckats rekrytera några fler män inom verksamheten på senare år och det är roligt.