Grunden för vårt jämställdhetsarbete

Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO har en övergripande jämställdhets- och mångfaldsplan utifrån vilken alla verksamheter bestämmer egna lokala handlingsplaner/arbetssätt.

I planen säger man bland annat att inom SLSO är patientens nytta viktigast i alla led. Alla ska ha samma möjlighet till god vård utifrån behov oavsett vilken verksamhet de besöker. Och alla ska ha rätt att träffa den vårdpersonal som har den kunskap behovet kräver. I planen står vidare att i patientarbete och ur ett medarbetarperspektiv är likabehandling oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder och ålder grundläggande.

Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete ska främja kvinnors och mäns lika rätt när det gäller arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Alla medarbetares och arbetssökandes olikheter ska också tillvaratas. Genus- och mångfaldsfrågorna ska integreras i verksamheten och genomsyra
all planering, verksamhetsutveckling och utbildning inom SLSO.

Ansvar

Det är chefen som ansvarar för att initiera, implementera och aktivt arbeta med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i alla frågor som rör verksamheten så att patient, brukare, anhörig och medarbetare upplever ett respektfullt bemötande, fri från diskriminering. Som medarbetare inom SLSO har man samtidigt ett eget ansvar att inhämta kunskaper om jämställdhet och mångfald, känna till jämställdhets- och mångfaldsplanen samt riktlinjerna mot kränkande särbehandling.

Exempel på prioriterade mål och åtgärder 2012-2014

Inom SLSO

  • ska alla medarbetare ha samma möjlighet till hälsofrämjande arbetsplatser. Däri ingår att arbetsförhållandena är fria från diskriminering 
  • arbetar man aktivt med att sänka sjukfrånvaron bland medarbetare. Fokus ska läggas på
  • kvinnors sjukfrånvaro, då den är högre än mäns 
  • ser man föräldrarollen som en självklar del i en medarbetares liv. Därför ska man underlätta
  • för medarbetarna att kombinera föräldrarollen med arbetet 
  • strävar man efter en jämnare könsfördelning inom alla yrkesgrupper i organisationen. Flest antal män finns i gruppen skötare, läkare och handläggare. Vid rekrytering i SLSO får positiv särbehandling av det underrepresenterade könet tilllämpas vid lika eller tillräckliga kvalifikationer.

Ett bra mått på jämställdhet mellan könen är enligt JÄMIX att fördelningen i chefsgruppen speglar organisationens. I chefsgruppen inom SLSO är kvinnornas andel 66 % och män 34 %. Det avviker
från den totala fördelningen mellan könen (78 % kvinnor och 22 % män). Det här är en obalans som man vill ändra på under den kommande perioden.

Källa: SLSOs jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014. Planen grundar sig på diskrimineringslagen (2008:567), på Stockholms läns landstings (SLL) Jämställdhetspolicy samt på SLSOs värdegrund som har ledorden Patientens fokus, Allas lika värde och Arbetsglädje.