Från FN till Habilitering & Hälsa

Att få finnas med i ett sammanhang, dela glädje och sorg, vila och ansträngning, biffstek och havregrynsgröt till att få vara en del av någonting större, är livsviktigt. För personer med funktionsnedsättningar kan delaktighet vara extra svår att uppnå och just därför ännu viktigare att arbeta för.

Delaktighet – i det ordet ingår det mesta av det som gör livet värt att leva. Att kunna ta del av vad som händer, få hjälp att förstå och kontroll över vad som sker är starka och bärande inslag i alla människors liv. Eller borde vara. Den rätten stadgas redan i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Varje stat som undertecknat konventionen har förbundit sig att se till att det blir på det viset.

Konvention om delaktighet

Så om alla också följde konventionens artiklar skulle vi tveklöst leva i den bästa av världar. Nu gör vi inte det och därför har också den ursprungliga konventionen fått en rad tillägg som fokuserar på grupper vars rättigheter bedömts vara extra viktiga att lyfta fram och fastställa. För snart fyra år sedan undertecknade Sverige, liksom ett antal andra länder, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Grundstolpen i konventionen är delaktighet. Under rubriker som ”ökad medvetenhet”, ”stöd och service", ”tillgång till den yttre miljön”, ”tillgång till information” och ”möjlighet till kommunikation”, uttrycks dess betydelse.

Sverige drivande

Sverige är ett av de länder som har förbundit sig att följa innehållet i konventionens artiklar. Vi har även varit drivande i arbetet för konventionens tillkomst. Det har i sin tur givit avtryck i svensk lagstiftning och hos våra svenska myndigheter. Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Diskrimineringslagen och förstås LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har alla paragrafer eller styrdokument som betonar skyldigheten att verka för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

I programmet ”Mer än bara trösklar” kan man läsa om Stockholms läns landstings uppdrag att följa såväl FN- konventionen som svensk lagstiftning. I programmet presenteras en vision där ”Personer med funktionsnedsättning lever oberoende och deltar fullt ut på livets alla områden”.

Delaktighet en självklarhet

I förverkligandet av landstingets goda intentioner om delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, spelar Habilitering & Hälsa en viktig, för att inte säga avgörande, roll. Här finns också visioner formulerad i dokumentet Vision 2020. Under rubriken ”Vi skapar inflytande & delaktighet” beskrivs en framtid där: ”Allas delaktighet är en självklarhet. Insatser ges med respekt för individens önskemål och förutsättningar. Tillsammans verkar vi för att skapa goda möten och ett öppet klimat.”

För det är fortfarande en bra bit kvar till dess att visionen blir verklighet. Habiliteringens uppgift är både stor och svår. Knepiga avväganden, komplexa sammanhang och abstrakta frågeställningar samsas med begränsade resurser, invanda mönster och metodiska frågetecken. Likafullt är delaktighet för personer med funktionsnedsättningar något som alla inom Habilitering & Hälsa strävar efter och försöker att förverkliga – ett steg i taget.