Integritetspolicy

Habilitering & Hälsa är en myndighet vilket innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till oss via e-post eller kommentarsfunktion blir allmän handling och kan lämnas ut om någon begär det enligt offentlighetsprincipen.

Innehåller meddelandet personlig information om någons hälso- och sjukdomstillstånd skyddas det emellertid genom sekretesslagstiftningen.

Offentlighetsprincipen är en del av Tryckfrihetsförordningen. Du kan läsa den på Riksdagens webbplats.

> Tryckfrihetsförordningen

E-tjänster

Inom Stockholms läns landsting finns 1177 Vårdguiden e-tjänster som är ett säkert sätt att kommunicera med sin vårdmottagning på via Internet.

Alla habiliteringscenter är anslutna till denna tjänst. För att du ska kunna använda dig av tjänsten måste du ha ett användarkonto. Detta kan du skaffa via 1177 Vårdguiden.

> 1177 Vårdguiden e-tjänster 

Personuppgiftslagen (PuL)

1998 trädde personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i kraft. Lagen ska hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. En del i integritetsskyddet är att alla medborgare ska informeras om hur deras personuppgifter behandlas. Lagen omfattar även uppgifter som lämnas elektroniskt via en webbplats.

> Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

Personuppgifter som lämnas till Habilitering & Hälsa

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumerationer och beställningar av publikationer används endast för att kunna hantera beställningarna och sparas bara så länge som krävs för att kunna expediera beställningen och för att få fram samlad statistik över beställningarna. I de fall materialet är avgiftsbelagt sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

När en person anmäler sig för att gå på kurs via vår webbplats behandlas personuppgifterna i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Personuppgifterna används endast för att fullgöra Habilitering & Hälsas åtaganden gentemot kursdeltagare och sparas bara så länge som det krävs för att vi ska klara administrationen av kurserna. Kursdeltagarna måste samtycka till behandlingen av personuppgifter.

Habilitering & Hälsa lämnar aldrig ut dessa personuppgifter till tredje part.

Användning av cookies på Habilitering & Hälsas webbplats

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Den 1 juli 2011 utökades de juridiska kraven för att använda kakor. Nu krävs samtycke för att få använda dem.

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Det finns två sorters kakor, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen. Kakor används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren

Denna webbplats använder kakor bland annat på de sidor där du kan skriva in egna uppgifter för att göra beställningar, sökningar, få kontakt med mera. Vi använder kakor enbart för att göra det enklare för dig. Kakor används även över för att kunna samla in statistik som är till hjälp i förbättringsarbetet med webbplatsen. De kakor som används är följande:

Google Analytics

Samtycket lämnas genom att webbläsaren är inställd på att acceptera cookies. Där webbplatsen informerar om sin cookieanvändning i enlighet med den nya lagen lämnar du som användaren samtycke genom att fortsätta att använda webbplatsen.

Om du inte accepterar användandet av våra kakor kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter kakor. 

> Läs mer om lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats

Rätt att begära information

Alla har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas hos Habilitering & Hälsa, i form av ett så kallat registerutdrag. Man kan få ett besked per år utan kostnad. Finns det inga uppgifter, ska frågeställaren få besked om det. Registerutdraget ska levereras inom en månad. (26 § PuL)

Så här skriver du en ansökan om registerutdrag:

Till Habilitering & Hälsa,

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

Ort, datum samt namnteckning med namnförtydligande, liksom personnummer och adress måste finnas med i begäran. Begäran måste skickas in skriftligt.