Depression

Det är vanligare än man trott att personer med autism eller Aspergers syndrom drabbas av depression. Det är först på senare tid som forskarna har börjat ta reda på hur många som drabbas.

Tidigare har det inte forskats särskilt mycket om psykiska sjukdomar hos personer med autism eller Aspergers syndrom. Senare tids forskning tyder på att depression är den vanligaste psykiska sjukdomen hos dessa personer, men man vet ännu inte exakt hur vanligt det är.

Svårt för omgivningen att förstå

Personer med autism eller Aspergers syndrom har ofta svårt att uttrycka och förstå känslor. Men det betyder inte att de är immuna mot depression. De upplever nedstämdhet och depression, men deras annorlunda reaktioner på känslorna är inte alltid lätta att förstås för omgivningen. En del studier tyder på att depression är underdiagnostiserat i den här gruppen, alltså att det är fler drabbade än vad man vet om. Personer med autism eller Aspergers syndrom kan ha vanliga kända symtom på en depression, till exempel ihållande nedstämdhet eller ointresse för normala aktiviteter, men de kan också ha vissa unika symtom, se nedan.

En depression kan få omfattande konsekvenser, både för den drabbade och för närstående. Depressionen gör ofta att personen ytterligare drar sig undan den sociala gemenskapen. I extrema fall kan även självmord förekomma. Hos barn med depression är det inte ovanligt med ett aggressivt beteende, vilket påverkar familjelivet i hög grad.

Symtom vid Aspergers syndrom eller autism utan intellektuell funktionsnedsättning

För att en läkare ska kunna ställa diagnosen depression är det nästan nödvändigt att personen som drabbas kan uttrycka sina känslor och dela dem med andra, till exempel berätta att man känner sig ledsen. Därför är det lättare att avgöra om en person är deprimerad om hon eller han kan tala och har ett väl fungerande språk. Men även de som kan tala och har en normal begåvning har ofta svårt att uttrycka sina känslor. Därför finns annat som läkare och närstående kan vara uppmärksam på.

Ett tecken på depression kan vara plötsliga förändringar i den drabbade personens intressen eller favoritsysselsättningar, det kan vara i själva innehållet eller hur intensivt intresset är. Ett exempel kan vara en förändring hos en tonåring vars specialintresse är rymden. Om han plötsligt blir helt fixerad vid svarta hål och övermannas av en rädsla för att sugas in i ett svart hål, kan det vara ett tecken på begynnande depression. Om intresset för rymden istället snabbt minskar, kan det också vara ett tecken.

Tvång och ritualer är beteenden som verkar minska ångest och oro genom att de ger en känsla av kontroll. Hos en del personer kan en ökning av de här beteendena tyda på en begynnande depression. Andra tecken på depression kan vara att personen blir mer socialt avskärmad, får sömnsvårigheter, inte har lust att äta eller får plötsliga gråtattacker. Naturligtvis är ihållande nedstämdhet även ett tecken.

Symtom vid autism och intellektuell funktionsnedsättning

Det är svårare att bedöma om personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning har depression. Men det finns även här tecken att vara uppmärksam på. Det kan vara att personen går bakåt i sin utveckling och exempelvis börjar kissa på sig. Även ökade tvångsmässiga eller stereotypa beteenden kan tyda på depression. Problem med mat, sömn och vikt är andra möjliga symtom.

Aggressiva utbrott är i sig inte symtom på depression, men om de börjar komma tillsammans med ökad irritation, sömnsvårigheter och nedsatt aptit så bör man undersöka om det rör sig om en depression.

Normal begåvning kan öka sårbarheten

Personer som har låg självkänsla har större risk att drabbas av depression. Och det verkar som om begåvningsnivån och funktionsförmågan hos personer med autism eller Aspergers syndrom påverkar deras självbild. Ju högre funktionsförmåga och förmåga att förstå och samspela med andra, desto lägre verkar självkänslan bli. Därför anser vissa forskare att personer med Aspergers syndrom eller normalbegåvade personer med autism oftare riskerar att drabbas av depression än personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Å andra sidan finns det forskning som tyder på att intellektuell funktionsnedsättning i sig ökar risken för att drabbas av psykiska sjukdomar, däribland depression. Detta skulle innebära att personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning är extra sårbara. Det behövs alltså ytterligare forskning innan man kan dra några säkra slutsatser.

Läs vidare om orsaker och behandling under rubriken med samma namn.