Lärande och tänkande

Autism beror på någon form av avvikelse i hjärnans funktion. Exakt hur avvikelsen ser ut vet man inte än. Men förmodligen påverkar den hur personer med autism tolkar och förstår intryck och information från omvärlden.

I över ett halvt sekel har forskare försökt hitta orsaken till de symtom som autism ger. Sedan mitten av 1970-talet har forskningen koncentrerats på hur personer med autism (ASD) hanterar intryck och information från omvärlden, så kallade kognitiva och kommunikativa processer. Alla intryck och all information som en människa får måste hanteras och sorteras i hjärnan. Informationen används sedan för att förstå omvärlden. Den påverkar också hur människor beter sig. Frågan som forskarna vill ha svar på är hur en person med autism bearbetar intryck och information i sin hjärna.

Det är framför allt inom fem områden som personer med autism kan ha svårigheter:

  • Theory of Mind
  • Central koherens
  • Exekutiva funktioner
  • Minne
  • Begåvning

Alla med autism har inte svårigheter inom alla områden, och svårigheterna varierar mycket från person till person. Svårigheterna kan också variera mellan olika situationer eller skeden i livet för samma person.

Theory of mind

Svårigheter med theory of mind innebär att man har svårt att förstå att andra människor kan känna och tänka på andra sätt än en själv. Det kan också vara svårt att förstå att människors känslor och tankar påverkar ens beteende. Utan dessa insikter blir det svårt att begripa sig på andra.

Svag central koherens

Svag central koherens innebär att man koncentrerar sig på detaljer i stället för att se helheten. Det gör att man inte letar efter den röda tråden i en stor mängd information. Tillvaron blir därför splittrad och svår att förstå.

Exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner är ett samlande namn för flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan (frontalloben). De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. Brister i de exekutiva funktionerna gör att personer med autism bland annat har svårt att planera, hejda sina impulser och kontrollera uppmärksamheten.

Ingen av dessa tre teorier kan ensam förklara symtomen hos personer med autism. Inte ens tillsammans ger de en heltäckande förklaring. Men längs dessa tre huvudspår letar forskarna vidare.

Minnet

Personer med autism kan ha svårigheter att komma ihåg saker som man varit med om. Det kan också vara så att minnet inte är organiserat på ett sådant sätt att det är lätt att plocka fram minnen. Konsekvensen blir att man inte kan utnyttja erfarenheter som man har fått från andra likartade situationer. Man kan också blanda ihop minnen från olika händelser och skapa ett nytt minne som aldrig har hänt, en helt ny händelse som man inte varit med om.

Begåvning

Många med autism har en ojämn begåvning, oberoende av om man har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte. En högfungerande person med autism kan till exempel ha svårigheter att lösa till synes enkla uppgifter som rör vardagliga göromål, samtidigt som hon eller han kan lösa komplicerade teoretiska uppgifter som matematiska uträkningar.
 

Läs mer

Två andra viktiga aspekter på tänkande och informationsbearbetning vid autism är joint attention (delad uppmärksamhet) och imitation. Läs mer om dessa i delen Behov och insatser.

> Joint attention

> Imitation

Fördjupande text