Diagnosmanualer

En diagnos är namnet på en sjukdom, en funktionsnedsättning eller ett tillstånd. Att ställa en diagnos betyder att en läkare konstaterar att en person har ett visst tillstånd, till exempel Aspergers syndrom. Varje diagnos beskrivs med så kallade diagnoskriterier.

Diagnoserna finns samlade i diagnosmanualer, som är systematiska handböcker över sjukdomar, funktionsnedsättningar och tillstånd. Det finns två internationella diagnosmanualer där diagnoser inom autismspektrumet ingår: DSM-5 och ICD-10. ICD står för International Classification of Diseases och är Världshälsoorganisationens klassifikationssystem. DSM står för Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders och ges ut av den amerikanska psykiatriska föreningen (APA). Att det finns diagnosmanualer med fastslagna kriterier för olika diagnoser, gör det lättare att veta att man menar samma sak när man använder till exempel diagnosen autistiskt syndrom.

För att skapa överblick är diagnoserna ordnade i system med övergripande rubriker. Den övergripande rubriken för diagnoser inom autismspektrumet i ICD-10 är "Genomgripande störningar i utvecklingen".

Varje diagnos består av ett namn, en kod och en beskrivning av tillståndet. Beskrivningen är uppdelad i ett antal kriterier, diagnoskriterier, som ska vara uppfyllda för att man ska kunna säga att en person har just den diagnosen. Kriterierna anger dels vilka symtom en person måste ha, dels under hur lång tid och dels vilka symtom personen inte får ha för att man ska kunna ställa en viss diagnos.

Diagnosmanualerna är en sammanfattning av kunskapsläget och det som de ledande experterna i världen är överens om. Allt eftersom det gemensamma kunskapsläget förändras, justeras också manualerna. Läkare och andra yrkesgrupper använder diagnosmanualerna i sitt arbete när de till exempel ska fastställa vilken funktionsnedsättning en person har. Diagnosen kan sedan vara ett underlag för att personen ska få lämpliga insatser.

Det är viktigt att understryka att det som klassificeras i manualerna inte är människor utan endast olika syndrom och liknande som människor kan ha. Därför talar vi om en person med autism eller en person som har autism och inte en autist.

När en autismspektrumdiagnos ställs i Sverige används vanligen kriterierna i diagnosmanualen DSM-5. Men när diagnosen ska anges i en sjukjournal, kodas den enligt en annan manual, ICD-10, som är Världshälsoorganisationens klassifikationssystem (International Classification of Diseases). Namnet på den svenska versionen av ICD-10 är SKH-97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997).

Fördjupande texter

Om psykiatrisk diagnostik tar upp olika aspekter av vad en diagnos egentligen är. 

Kriteriestödd psykiatrisk diagnostik – DSM-systemet i historiskt perspektiv handlar om den kriteriestödda psykiatriska diagnostikens uppbyggnad och framväxt.