Andra vanliga svårigheter

Det finns vissa svårigheter som är vanliga bland personer med Aspergers syndrom, men som inte är en del av diagnoskriterierna. Det handlar bland annat om förmågan att använda språket och om hur man upplever sinnesintryck.

Svårigheter med språk och kommunikation

Enligt diagnoskriterierna ska den allmänna språkliga utvecklingen vara normal för att en person ska kunna få diagnosen Aspergers syndrom.

Så här står det i diagnoskriterierna (ICD-10):

"Ingen kliniskt signifikant allmän försening av språklig eller kognitiv utveckling. För diagnos krävs att enstaka ord skall ha uttalats vid två års ålder eller tidigare och att kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder eller tidigare."

Kriterierna beskriver hur den tidiga språkutvecklingen ska vara. Det finns inget i diagnoskriterierna som säger något om språkförmågan hos äldre barn eller vuxna.

Trots kriterierna, är det många med avvikelser i språkutvecklingen som ändå får diagnosen Aspergers syndrom. Det är inte ovanligt att barn är försenade i språkutvecklingen. Många har inte någon period av babyspråk. I tre- eller fyraårsåldern kan sedan utvecklingen ske mycket snabbt. Det är som om språket funnits där hela tiden, men motivationen att börja använda det kommer först senare. Många pratar sedan på ett vuxet och mycket noggrant sätt. Men det finns även de som är tidiga i sin språkutveckling och andra har en helt normal språkutveckling.

Personer med Aspergers syndrom kan ha ett stort ordförråd, men ändå ha mycket svårt att kommunicera på ett funktionellt sätt. Ofta har man svårt att förstå att ett ord kan ha flera betydelser, och att betydelsen beror på i vilket sammanhang ordet används eller med vilket tonfall det uttalas. Det är mycket vanligt att man tolkar det som sägs eller skrivs bokstavligt. Det gör att ironi, ordvitsar och metaforer kan bli obegripliga.

Flera forskare har konstaterat att personer med Aspergers syndrom har problem med att kommunicera. Professor Christopher Gillberg och Carina Gillberg, överläkare och docent, formulerade de första diagnoskriterierna som användes i Sverige utifrån Hans Aspergers ursprungliga beskrivning. Till skillnad från dagens diagnoskriterier, räknade de upp ett antal språkliga avvikelser, bland annat försenad språklig utveckling, annorlunda röstmelodi, svårigheter med förståelse, trots ett ytligt sett perfekt språk. Andra forskare har funnit att barn med Aspergers syndrom kan ha liknande problem att kommunicera som barn med autism har.

Annorlunda sinnesintryck

Många med Aspergers syndrom har en annorlunda perception, vilket innebär att man uppfattar och känner av sinnesintryck på ett ovanligt sätt. Vad man är känslig för är dock mycket olika. 

I den amerikanska diagnosmanualen, DSM-5, är annorlunda reaktioner på sinnesintryck numera ett kriterium i det ena huvudområdet (begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter).

Ljud och ljus

Vissa ljud kan uppfattas som något fruktansvärt eller göra ont att höra, medan andra ljud kan verka rogivande eller stimulerande. Många har också svårt att höra vad som sägs, när det är andra samtidiga ljud i omgivningen. En del kan även tycka att det är extremt obehagligt med starkt ljus eller lysrör.

Känsel

En del personer kan ha svårigheter med känseln, vilket kan leda till att man upplever att till exempel kläderna sitter för trångt. Man kan också tycka att fysisk beröring, exempelvis en klapp på axeln, kan vara obehagligt.

Det förekommer att personer med Aspergers syndrom har berättat att de kan känna av och störas av inre organ eller att det gör ont när de klipper sig. Det här är något som andra kan missuppfatta som symtom på psykos.

Smak och lukt

Många reagerar starkt på vissa lukter och smaker, vilket ibland leder till att man vägrar äta eller till och med vägrar att ens vara i närheten av vissa maträtter eller ingredienser. Samtidigt kan man ha svårt att känna av eller tolka signaler från kroppen, till exempel när kroppen signalerar hunger.

Bristande föreställningsförmåga

Att ha behov av rutiner samt begränsade intressen och beteenden kan hos vissa bero på att de har en bristande föreställningsförmåga eller fantasi.

Förklaringen till det här resonemanget är ungefär så här: Det en person gör, måste personen antingen redan kunna eller också hitta på själv. Men om någon med Aspergers syndrom har en begränsad föreställningsförmåga, är det svårt att hitta på nya saker själv. Det man då kan göra är att försöka lära sig nya saker genom att härma andra. Resultatet blir att de aktiviteter och beteenden man har att använda blir begränsade.

Läs mer om språksvårigheter

I delen "Behov och insatser" kan du läsa om Marjana Tornmalms erfarenheter av språksvårigheter och Aspergers syndrom.

> Språksvårigheter och Aspergers syndrom