Nyanlända till Sverige

Här hittar du information till personer som är nyanlända i Sverige.

> Barnkonventionen på olika språk
> Filmer 
> Disabled Refugees Welcome ​
> Försäkringskassan på andra språk​
> HBTQ Rättigheter i Sverige
> Information om Sverige 
> KomHIT Flykting 
> Migrationsverket 
> Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen
> Rädda Barnens Stödlinjeför /Save the Children Helpline
Transkulturellt centrum
Webbutbildningen Migration och familj
> Youmo

Barnkonventionen på olika språk

Hos Barnombudsmannen kan du beställa och ladda ner affischer och foldrar som på ett enkelt sätt beskriver barnkonventionen på språken dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.  
> Barnkonventionen på olika språk - barnombudsmannen.se

Filmer 

Mind, Barnombudsmannen och Rädda Barnen har gjort två filmer med syftet att stötta unga ensamkommande som mår psykiskt dåligt. Filmerna är på språket dari och har svensk undertext.
> Barnombudsmannens Youtube-kanal - youtube.com

Disabled Refugees Welcome 

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett nytt integrationsprojekt för nyanlända med funktionsnedsättning. Där kan du ta del av rapporter och material som riktar sig till nyanlända som lever med olika funktionsnedsättningar samt yrkesverksamma. Du kan även ta kontakta med dem om du har behov av stöd och vägledning eller vill delta i projektet. Projektet drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna Arvsfonden. 
> disabledrefugeeswelcome.se

Försäkringskassan på andra språk

Försäkringskassan har information och blanketter på andra språk. 
> Information - forsakringskassan.se
> Blanketter - forsakringskassan.se

HBTQ Rättigheter i Sverige

Den här broschyren är för unga hbtq-personer som nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
> HBTQ Rättigheter i Sverige - mucf.se

Information om Sverige 

Informationsverige.se är en webbplats som vänder sig till nyanlända i Sverige. Där finns information om det svenska samhället på flera olika språk, det handlar till exempel om bostad, sjukvård, utbildning, rättigheter och myndigheter som nyanlända kommer i kontakt med.
> informationsverige.se 
> Att leva med funktionsnedsättning - informationsverige.se

KomHIT Flykting 

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. 
> kom-hit.se

Migrationsverket 

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller bli svenska medborgare. Migrationsverket har information på många olika språk och lättlästa texter. 
> migrationsverket.se 

Information material när du har en funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och behöver information som är anpassad efter dina behov kan du få information i alternativa format.

Du kan till exempel:

  • anpassa Migrationsverkets webbplats genom att ändra textstorlek eller välja att få text uppläst
  • ​använda teletal för att få talstöd och minnesstöd
  • ringa via texttelefoni
  • ringa via bildtelefoni.

> Alternativa format - migrationsverket.se

LMA-kort för asylsökande

​LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. 
> LMA-kort  - migrationsverket.se 

Hälso- och sjukvård för asylsökande

​Du som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn boende i Sverige.

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Hälsoundersökning och funktionsnedsättning

​Alla asylsökande får ett erbjudande om hälsoundersökning. Vid hälsoundersökningen kan du berätta att du har eller tror att du har en funktionsnedsättning, det vill säga en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. 

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att kommunicera när du ansöker om asyl kan du få hjälp och stöd med det. Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för att få uppehållstillstånd. 

Besök vid vårdcentral eller sjukhus och medicin

I vissa fall betalar du en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper på apotek med recept från en läkare. De flesta mediciner som skrivs ut på recept till barn under 18 år är gratis.

Sjukresor

​Kan du av medicinska skäl inte resa kollektivt för att få vård eller behandling har du rätt till sjukresa. Sjukresan kan göras med taxi, specialfordon/rullstolstaxi eller egen bil. Ett tillstånd från vårdgivaren, till exempel din läkare, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut krävs för att få göra en sjukresa. Har du färdtjänst ger det automatiskt rätt till sjukresa. Finns det medicinska skäl kan du även få ersättning för de kostnader du har haft för resor till och från en vårdcentral eller ett sjukhus. 
> Hälso- och sjukvård  - migrationsverket.s

Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen

Myndigheten för delaktighet (MFD) har skrivit en rapport om situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige.
> Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen – mfd.se (PDF-dokument)

Rädda Barnens Stödlinje/Save the Children Helpline

Rädda Barnen har en stödlinje som vänder sig till barn och unga som kommit till Sverige. Föräldrar och personal i skolor och på asylboenden kan också ringa för att få råd och stöd.

På stödlinjen svarar personer som pratar svenska, dari, arabiska och engelska. Vissa dagar i veckan kan de också svara på somaliska och tigrinja. Du kan vara anonym. 

Telefon 0200 77 88 20
Öppet 15.00-18.00 alla dagar (också på helger)​
> Rädda Barnens stödlinje - raddabarnen.se

Transkulturellt centrum

Transkulturellt centrum (TC) är Stockholms läns landstings kunskapscentrum som verkar för att öka kunskapen om transkulturella frågor hos personal inom hälso- och sjukvården och tandvården. TC arbetar även för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland grupper av migranter. Centret vänder sig till alla yrkeskategorier inom Stockholms läns landsting och till upphandlade vårdverksamheter.
> transkulturelltcentrum.se  

Webbutbildningen Migration och familj

Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Utbildningen är skapad av Transkulturellt centrum och Stockholms läns landsting i samarbete med Socialstyrelsen.
> Webbutbildningen Migration och familj - kunskapsguiden.se

Youmo

Youmo är en webbplats med information på flera språk och lättläst svenska om bland annat kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra. Webbplatsen är för dig mellan 13 och 20 år. 
> youmo.se 

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Skriften tar upp de ämnen som sajten youmo.se skriver om. Det kan handla om hälsa, sexualitet och jämställdhet. 
> Youmo i praktiken - mucf.se (PDF-dokument)