Myndigheter

Här hittar du information om olika myndigheter med anknytning till funktionsnedsättning.

> Barnombudsmannen
> Diskrimineringsombudsmannen (DO)
> eHälsomyndigheten
​> 
Folkhälsomyndigheten
> Försäkringskassan
> Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
> Justitieombudsmannen (JO)
> Livsmedelsverket
> Myndigheten för delaktighet (MFD)​
> Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)
> Regeringskansliet
> Riksdagen
> Skolverket
> Specialpedagogiska skolmyndigheten ​(SPSM)
> Socialstyrelsen
​> Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 
​> Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Barnombudsmannen

​Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen. Två stora uppgifter för barnombudsmannen är att se till att barnkonventionen följs i samhället och att uppmärksamma och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen träffar regelbundet barn och unga, särskilt i utsatta situationer, för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. 
> barnombudsmannen.se 

Barn med funktionsnedsättning 

Nära 300 000 barn i Sverige har en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning kan vara att inte kunna se, höra, gå, ha svårt att läsa, koncentrera sig eller lära sig saker. 

Barnombudsmanen har träffat nära 100 barn och unga med funktionsnedsättningar som berättar vad som är bra och dåligt med att leva med en funktionsnedsättning. Barnen delar med sig av sina bästa råd till andra barn, sina tankar och erfarenheter om identitet, stöd i vardagen, skola och våld. Barnen har även gjort filmer utifrån sina egna berättelser om hur det är att leva med en funktionsnedsättning
> Barn med funktionsnedsättning  - barnombudsmannen.se

Diskrimineringsombudsmannen

​Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Målet är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO:s uppdrag är att: 

 • utöva tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen  
 • medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta tillvara sina rättigheter
 • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer
 • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer
 • följa forsknings- och utvecklingsarbete
 • föreslå lagändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering.

> do.se 

Anmäla

Du kan göra en anmälan även om det du vill uppmärksamma DO på inte rör dig personligen.

Anmälan till DO kan handla om att: 

 • du själv eller någon annan blivit diskriminerad
 • du blivit behandlad orättvist i samband med föräldraledighet
 • arbetsgivare eller utbildningsansvarig inte uppfyllt sin skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier eller sexuella trakasserier
 • arbetsgivare eller utbildningsansvarig brister i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter eller inte gör tillräckligt för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier.

> Anmälan – do.se

eHälsomyndigheten

​eHälsomyndigheten arbetar för bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.
> ehalsomyndigheten.se  

Folkhälsomyndigheten

​Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
> folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan är en myndighet som betalar ut pengar till människor i olika situationer. Det kan vara barnbidrag, föräldrar som behöver stanna hemma från arbetet för att ta hand om sina barn, ersättning till personer som är sjuka och därför inte kan arbeta, eller till personer med funktionsnedsättningar.
> forsakringskassan.se 

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. 

Privatpersoner kan vända sig till IVO för att klaga på vård eller socialtjänst. IVO kan också upplysa om vilka rättigheter du har om du bor i ett HVB, familjehem, ungdomshem eller på ett LSS-boende.
> Ivo.se
> Privatpersoner – ivo.se

​Upplysningstjänst

IVO har en upplysningstjänst för privatpersoner och en för yrkesverksamma. Du kan kontakta upplysningstjänsten via webbformulär eller ringa växeln på 010-788 50 00
> Kontakt – ivo.se

Barn- och ungdomslinjen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om du träffar någon inom socialtjänsten, sjukvården eller på elevhemmet som inte lyssnar eller respekterar dina rättigheter kan du vända dig till IVOs barn- och ungdomslinje. Du kan ringa, mejla eller chatta.  

På barn- och ungdomslinjen kan du fråga om dina rättigheter och berätta om det som inte fungerar inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.
> ivo.se

Film

IVO har en film om sin verksamhet och barn- och ungdomslinjen. 
​> IVOs film - youtube.com 

Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannen (JO) granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar. Hit kan du vända dig om du anser att du blivit felaktigt eller orättvist behandlad av någon myndighet. Du bör klaga hos JO inom två år. JO kan kritisera en myndighet men inte ändra på beslut eller domar.
> jo.se

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Verket arbetar för säker mat och bra dricksvatten.
> livsmedelsverket.se

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en statlig myndighet som arbetar för att alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället.

MFD följer och utvärderar utvecklingen inom funktionshindersområdet genom att:

 • bevaka och analysera utvecklingen
 • ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar
 • sprida kunskap
 • sätta igång forskning och annat utvecklingsarbete
 • lämna underlag och förslag på åtgärder till regeringen.

> mfd.se

Rivkraft 

Myndigheten för delaktighet har en webbpanel kallad Rivkraft. Syftet är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplever sin delaktighet i samhällslivet och ta reda på vilka förändringar som behöver göras. I panelen ingår cirka 2 500 personer med funktionsnedsättning från16 år och uppåt. Du kan anmäla dig själv till panelen. Du får då svara på frågor som rör tillgänglighet och livsvillkor inom exempelvis boende, arbete, transport, idrott och kultur. 
> Rivkraft - mfd.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet med uppdrag att verka för att unga ska ha det bra och få vara med och bestämma.

MUCF arbetar med:

 • hur unga har det i Sverige 
 • att hjälpa kommuner som vill ta vara på ungas erfarenheter och jobbar för att ungdomar ska vara med och bestämma 
 • kommunal ungdomspolitik 
 • att unga ska ha en bra fritid och kunna vara med i föreningar 
 • sprida kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling 
 • förbättra föreningars villkor
 • dela ut pengar till föreningar och organisationer.

> mucf.se

Fokus 12 – levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning

Mucf har gjort rapporten Fokus 12, som är en beskrivning av situationen för unga med funktionsnedsättning inom utbildning, arbetsmarknad, hälsa, inflytande samt kultur, fritid och föreningsliv. I rapporten beskrivs hur levnadsvillkoren bland unga med funktionsnedsättning varierar efter ålder och kön med utgångspunkt i de ungdoms- och funktionshinderspolitiska målen.  
> Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning – mucf.se 

Filmer med och av unga med funktionsnedsättning

I anslutning till rapporten Fokus 12 presenteras också elva kortfilmer där unga med funktionsnedsättning kommer till tals. Filmerna handlar om adhd, mobbing, personlig assistans eller anpassat boende, kärlek, Aspergers syndrom och hörselnedsättning.
> Filmer med och av unga med funktionsnedsättning - vimeo.com 

Ung idag

MUCF står bakom webbsidan Ung idag, som samlar statistik och information om unga mellan 13 och 25 år i Sverige. Syftet är att följa upp ungas levnadsvillkor, skapa en helhetsbild och visa hur villkoren utvecklas över tid.

Statistiken är samlad under sex olika områden:

 • arbete och boende
 • ekonomisk och social utsatthet
 • fysisk och psykisk hälsa
 • inflytande och representation
 • kultur och fritid
 • utbildning.

> ungidag.se

Regeringskansliet

​Regeringskansliet är en egen myndighet som fungerar som regeringens kontor. Kansliet stödjer regeringen i arbetet med att styra Sverige och består av olika departement som vart och ett har en minister som chef.  

Några olika departement: 

 • arbetsmarknadsdepartementet
 • finansdepartementet
 • försvarsdepartementet
 • justitiedepartementet
 • miljö- och energidepartementet
 • socialdepartementet
 • utbildningsdepartementet
 • utrikesdepartementet.

> regeringen.se  

Riksdagen

I Sverige väljer folket vilka personer som ska sitta i riksdagen. Val till riksdagen hålls vart fjärde år. I riksdagen finns 349 ledamöter som är politiker från olika partier. Ledamöterna beslutar om frågor som rör hela landet som nya lagar, hur statens pengar ska användas, EU-frågor och Sveriges försvarspolitik. 
> riksdagen.se  

Skolverket

Skolverket är förvaltningsmyndigheten för skola, förskola, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverkets uppgift är att verka för att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.
> skolverket.se

Upplysningstjänst

​Skolverkets upplysningstjänst svarar på frågor om vad som står i skollagen och andra bestämmelser som rör skola och förskola. Telefon: 08 - 527 332 00
> Kontakta oss - skolverket.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
> spsm.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet vars verksamhet i huvudsak är riktad till ansvariga och beslutsfattare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt personal.

​Socialstyrelsen arbetar bland annat med att:

 • ta fram och utveckla statistik, regler, kunskap och stöd till vård och omsorg inom områden som psykisk ohälsa, äldre, funktionsnedsättning, barn och unga
 • följa upp och utvärdera hur vård och omsorg fungerar när det gäller väntetider, tillgänglighet och personaltillgång
 • ta fram föreskrifter och allmänna råd om hur verksamheter lever upp till föreskrifternas krav 
 • pröva och utfärda legitimationer för personal inom olika yrkesgrupper, som apotekare, läkare, naprapater, psykologer och tandläkare.
 • planera beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordna delar av hälso- och sjukvårdens insatser. 

> socialstyrelsen.se

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbaserad plattform som samlar kunskap för yrkesverksamma inom evidensbaserad praktik rörande psykisk ohälsa, äldre, missbruk och beroende, barn och unga samt funktionsnedsättning.
 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med:

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Sveriges kommuner och landsting (SKL)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

> kunskapsguiden.se

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet genom att fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning samt ge service och professionell rådgivning inom de områden där kommuner, landsting och regioner är verksamma.
> skl.se 

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har till uppdrag att vara ett kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar även talböcker och punktskriftsböcker samt lättläst litteratur.
> mtm.se 

Biblioteket Legimus 

Legimus är MTM:s bibliotek där du som har en läsnedsättning kan låna tal- och punktskriftsböcker

Några exempel på läsnedsättningar:

 • synskada
 • rörelsehinder
 • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • läs- och skrivsvårigheter
 • ​hörselskada (för hörselträning)
 • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
 • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar).

> legimus.se  

Appen Legimus

​Med appen Legimus kan du ladda ner och läsa talböcker. Prenumererar du på en taltidning kan du läsa den i samma app. Appen är gratis och finns för Android och Iphone.
> legimus.se