Kort om LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att personer med funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Lagen är en rättighetslag och beslut kan överklagas.

> Vem omfattas av lagen?
> Olika typer av insatser
> Ansökan
> Individuell plan
> Överklaga
> Missförhållanden inom LSS-verksamhet
> Webbadresser
> Ladda ner eller beställ

Vem omfattas av lagen?

De personer som omfattas av lagen delas in i personkretsar:

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
     
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
     
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

När en insats rör ett barn ska särskild hänsyn tas till barnets bästa. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter, med hänsyn till ålder och mognad.

Olika typer av insatser

1. Rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen kan ges både till personen själv eller till anhöriga och vara exempelvis information om funktionsnedsättningen eller vilka myndigheter som ger stöd och insatser.

2. Personlig assistans. För att ha rätt till denna insats måste personen behöva hjälp med grundläggande behov som personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta sig), måltider (hjälp med att föra maten till munnen), på- och avklädning, kommunikation med omgivningen och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personens funktionsnedsättning.

Om personlig assistans beviljas har personen även rätt till hjälp med andra personliga behov,
exempelvis hushållssysslor, fritidsaktiviteter, umgänge med släkt och vänner.

3. Ledsagare. Att ha en ledsagare kan underlätta för att vara med i fritids- och kulturaktiviteter som att träffa vänner, delta i föreningsliv eller utöva sportaktiviteter.

4. Kontaktperson. En kontaktperson kan fungera som en vän, en person att gå på bio, konserter eller fika med.

5. Avlösarservice i hemmet. Insatsen ger anhöriga och närstående avlastning för att till exempel kunna uträtta ärenden utanför hemmet. Avlösning kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. En insats för personer som tillfälligt behöver vistas på korttidshem eller i korttidsfamilj. Det kan även vara läger- eller kolloverksamhet. Målet är att personen ska få miljöombyte och rekreation. Insatsen kan ges regelbundet eller vid akuta behov.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Är till för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar i anslutning till skoldagen och under lov. Det kan vara på ett fritidshem eller på en fritidsgård.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar.  En insats för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad och annan
särskilt anpassad bostad.

10. Daglig verksamhet. För personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Personer som ingår i personkrets 1 eller 2 (har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller som fått en en hjärnskada i vuxen ålder) har rätt till daglig verksamhet. 

Ansökan

Rådgivning och annat personligt stöd ansöker du om i det landsting eller den kommun där du bor. Har du grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans i din kommun. Om ditt behov är mer än 20 timmar per vecka ansöker du till Försäkringskassan. Är du osäker hur många timmar du har behov av för dina grundläggande behov kan du ansöka både till kommunen och Försäkringskassan.

Övriga insatser i LSS ansöker du om i din kommun.

Du kan ansöka skriftligt eller muntligt. Handläggaren gör en individuell prövning för varje insats du ansöker om.

Individuell plan

Om du har beviljats stöd enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. Planen gör det möjligt för dig att vara delaktig och påverka de insatser som du behöver och önskar. Du bestämmer själv vad planen ska innehålla och vilka som ska vara med när den görs. Ansökan om individuell plan görs hos kommunen.

Överklaga

Kommunen: Om du anser att beslutet är felaktigt eller om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. I beslutet står det hur man överklagar. Överklagan ska ställas till förvaltningsrätten och skickas till din kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet. Kommunen kan bedöma att det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt du vill skickar kommunen din överklagan vidare till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Försäkringskassan: Om du anser att beslutet är felaktigt eller har fått avslag kan ärendet prövas igen. I beslutet står det hur man överklagar. Du skriver till Försäkringskassan och begär omprövning. Om Försäkringskassan vid omprövningen inte ändrar beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Missförhållanden inom LSS-verksamhet

​Personal som arbetar med personer som har insatser enligt LSS ska genast rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvariga är skyldig att utan dröjsmål rätta till missförhållandet.

Om det är ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten,
snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Webbadresser

​> Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – riksdagen.se
> Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – ivo.se

Ladda ner eller beställ

Du kan ladda ner eller beställa Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade från publikationer från Habilitering & Hälsa.
> Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  - publicerat.habilitering.se

Du kan ladda ner eller beställa Kort om LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade på arabiska, engelska, finska, persiska, somaliska, spanska och turkiska från publikationer från Habilitering & Hälsa.
Other languages - publicerat.habilitering.se