Råd och stöd

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd i Stockholms län.

> 1177 Vårdguiden på telefon
> Beroendecentrum Stockholm
> BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter
> Föreningar och intresseorganisationer
> Habilitering & Hälsa i Stockholms län
> Råd- och stödenheten i Huddinge
> Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
> Webbkursen Scope

1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt var du än är i landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs. 

Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm erbjuder hjälp och stöd till dig som är vuxen och har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spelberoende. Även du som har en närstående med beroendeproblem kan få hjälp. Du kan ansöka direkt till den öppenvårdsmottagning som passar dig bäst eller gå via din företagsläkare eller vårdcentral.
> beroendecentrum.se
> Lista på beroendecentrum Stockholms län - google.com 

Maria Ungdom

Maria Ungdom är en del av Beroendecentrum Stockholm inriktad mot att hjälpa ungdomar i Stockholms län med problem kopplade till alkohol och andra droger. Uppdraget är att hjälpa ungdomar och unga vuxna att bli fria från alkohol, narkotika eller skadligt bruk av läkemedel samt att förebygga ohälsa. Arbetet sker tillsammans med den unges familj och nätverk. 
> mariaungdom.se 

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som fyllt 16 år, bor i Stockholms län och har en funktionsnedsättning. Det kan vara rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi.  BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteende terapi (KBT), anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.
> bosse-kunskapscenter.se

Föreningar och intresseorganisationer

Vissa organisationer ger råd och stöd till dig med funktionsnedsättning och dina närstående.
> Föreningar och intresseorganisationer

Habilitering & Hälsa 

Habiliteringscentren

​Habiliteringscentren erbjuder samtalsstöd för dig som har en funktionsnedsättning med diagnos till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada. Även stödsamtal till närstående och personens nätverk ges. 

Psykologer och kuratorer ger stödsamtal som exempelvis kan handla om känslor, konsekvenserna av en funktionsnedsättning, ensamhet och relationer. Kuratorerna kan även ge information om samhällets stöd. Vissa habiliteringscenter erbjuder gruppverksamhet för dig som har en funktionsnedsättning, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar.​
> Psykisk hälsa
> Stöd till anhöriga
> Mottagningar

Frågetjänst 

Till frågetjänsten kan du ställa frågor som rör samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Du når frågetjänsten via telefon, 1177 e-tjänster, e-post eller vid personligt besök. Socionomer besvarar frågorna.  
> Frågetjänst på Forum Funktionshinder

Psykoterapimottagningen Linden  

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med olika former av funktionsnedsättningar, främst intellektuell funktionsnedsättning, men även medfödda och omfattande rörelsehinder, förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor varaktig funktionsnedsättning.

På mottagningen arbetar personer med psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet av att möta människor med dessa funktionsnedsättningar. Remiss behövs från ditt habiliteringscenter.
Psykoterapimottagningen Linden

Vägledare

​Till vägledaren kan du vända dig för att få information om vård, omsorg och samhällets stöd när det gäller vuxna personer med flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatriska diagnoser. Även närstående och personer som arbetar inom dessa områden kan få vägledning. 
> Vägledare

Råd- och stödenhet (Neurologi) Huddinge, Karolinska 

Råd- och stödenheten stödjer dig som har en neurologisk sjukdom och din närstående. Där arbetar arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast.
> Råd- och stödenhet - 1177.se 

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

​Insatsen omfattar både anhöriga och personen själv och är tänkt att underlätta det dagliga livet genom med information om funktionsnedsättningen och vilka myndigheter som ger hjälp och stöd. Du kan få stöd och rådgivning via landstinget av en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut. Även din kommun eller stadsdelsförvaltning kan ge detta stöd. 

Webbkursen Scope

​Webbkursen Scope är ett nationellt forskningsprojekt för dig i åldern 16-25 år med diagnos inom autismspektrumet (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen är tänkt att öka kunskapen om ASD och ge möjlighet till självreflektion kring olika teman som ökar kunskapen om din diagnos, hur diagnosen påverkar hur du mår och tänker, och hur den påverkar din livskvalitet.

Du gör webbkursen hemma vid din dator. Kursen tar nio veckor att genomföra och varje avsnitt tar cirka en timme. Kursen ges i flera omgångar 2016-2018. 
> Webbkursen Scope - habilitering.se