Hälso- och sjukvård

Här hittar du information om dina rättigheter i hälso- och sjukvården.

> 1177 Vårdguiden
> Barns och ungas rättigheter
Avgifter inom hälso- och sjukvården
Fast vårdkontakt – När, var, hur?
> Journal
> Klaga på vården och läkemedel
​> Medicinsk fotvård
> Ny medicinsk bedömning​
> Planerad vård utomlands
> Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Stockholms läns landsting​
> Tolk
> Tystnadsplikt och sekretess
> Rätt till information inom vården
> Vårdplan och samordnad individuell plan (SIP)
> Vårdval
> Vårdgarantin i Stockholms län
> Webbsidor

1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden är en nationell samlingsplats för information, sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälsa och vård. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.
> 1177.se

Barns och ungas rättigheter i vården

Vårdpersonal ska lyssna på barn och ungdomar när de är sjuka eller mår dåligt. De ska även få vara med och bestämma om sin vård tillsammans med personalen och den vuxna som följer med.
Hur vården ska hjälpa dig som är barn - 1177.se
Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? (Film) 1177.se

men Hallå!

men Hallå! handlar om att vara barn och ha NPF och om rättigheter inom vården. Den handlar om utredningar, diagnoser och vilka rättigheter du som barn har inom vården. Men också om kompisar och hur man kan göra när man ska berätta för andra om sin diagnos.
> men Hallå! - attention.se (pdf)

Avgifter inom hälso- och sjukvården

Avgifter för intyg

Läkare i Stockholms län kan ta ut en avgift när de skriver läkarintyg, då gäller inte högkostnadsskyddet. Även barn och ungdomar under 18 år får betala avgiften. När läkare skriver intyg om vården du har fått ingår kostnaden för intyget i patientavgiften.

Alla intyg som Försäkringskassan behöver är avgiftsfria. Behöver du träffa läkare för undersökning betalar du patientavgift för besöket. Vissa av intygen till kommunen är avgiftsfria och vissa behöver man betala för. Läs om vilka intyg som är avgiftsfria på Stockholms läns landstings ”Regelverk för intyg och utlåtanden samt vaccinationer och hälsoundersökningar” sidan sex.
> Avgifter för intyg-  vardgivarguiden.se (pdf)

Avgifter för läkemedel 

Högkostnadsskyddet innebär att man betalar högst 2 200 kronor under ett år räknat från det första inköpstillfället. Högkostnadsskyddet gäller för läkemedel på recept och även för vissa förbrukningsartiklar när det gäller till exempel astma, diabetes och stomi. 

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.
> Vad kostar läkemedel på recept? - 1177.se 
> Gratis läkemedel för barn - slso.sll.se

Avgifter för sjukvård i Stockholms län

När du får vård från landstinget eller en privat vårdgivare som landstinget har avtal med betalar du en avgift som kallas patientavgift.

Vård för barn upp till 17 år är gratis förutom besök på akutmottagningar och lättakuten. Personer över 85 år betalar ingen patientavgift för husläkare och specialistmottagning.

Habilitering & Hälsas insatser i Stockholms län kostar ingenting. 

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården. I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt.
> Patientavgifter i Stockholms län - 1177.se
> Högkostnadsskydd för öppenvård i Stockholms län - 1177.se
> Habilitering och andra insatser - habilitering.se 

Avgift och bidrag för tandvård

​Barn upp till 21 år har gratis tandvård. För personer som är äldre än 22 år eller har en funktionsnedsättning finns det olika bidrag: allmänt tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd för tandvård, tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag.

Läs mer om de bidragen under rubrik tandvård.

Fast vårdkontakt – När, var, hur?

Fast vårdkontakt – När, var, hur? är en folder som ger patienter och personal svar på frågor om fast vårdkontakt. Foldern är utgiven av Socialstyrelsen.
> Fast vårdkontakt – När, var, hur?

Journal

Du som är 16 år eller äldre kan få tillgång till delar ur din journal genom att logga in med e-legitimation på 1177.se. Du kan läsa journalanteckningar, vissa provsvar, diagnoser och vårdbesök. Den äldsta journalinformation på nätet är i de flesta fall från 1 januari 2016. Om den inte finns på nätet kan du beställa den på den mottagningen som du har fått vård på. 
> Läs din journal via nätet - 1177.se

Spärra journal

Som patient kan du begära att journaluppgifter spärras och inte visas för andra vårdgivare. För att spärra journaluppgifter tar du kontakt med den mottagning där du har fått eller får din behandling. Spärrade journaler kan nödöppnas i akuta situationer. 
> Din journal - 1177.se 
> Vem kan läsa min journal? - 1177.se (Film)

Rättelse av journal

Om uppgifter i din journal är felaktiga vänder du dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse.
Vill du att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras kan du begära det hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ett avslagsbeslut om förstöring från IVO kan överklagas hos förvaltningsrätten.
> Din journal - 1177.se 
> Ansökan om journalförstöring - ivo.se

Klaga på vården och läkemedel

Är du inte nöjd med den vård du fått eller med bemötandet har du rätt att klaga och lämna synpunkter. Det finns olika sätt att framföra klagomål och synpunkter.  

Klaga direkt hos vårdpersonalen

​I första hand vänder du dig till personalen på den mottagning eller det sjukhus där du blivit behandlad. Om du inte är nöjd med personalens förklaring kan du vända dig till verksamhetschefen. Inom kommunalt äldreboende eller hemsjukvård vänder du dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
> Om du inte är nöjd med vården - 1177.se  
> Om man inte är nöjd med tandvården - 1177.se

Synpunkter och klagomål? 

Synpunkter och klagomål? Vi vill veta vad du tycker heter Habilitering & Hälsas folder som beskriver olika vägar för att lämna idéer, synpunkter och klagomål. Den innehåller även en blankett som är adresserad och frankerad. När blanketten är ifylld behöver du bara lägga den på brevlådan.
> Synpunkter och klagomål? - habilitering.se (pdf) 

Synpunkter och klagomål på vården

Kontakta patientnämnden om du inte är nöjd med vård, bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående fått. Nämnden utser även stödpersoner åt patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin eller är isolerade med stöd av smittskyddslagen.
> Patientnämnden - sll.se

Patientvägledare i Stockholms län sjukvårdsområde

Du kan även ringa eller skriva ett brev med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde. Du behöver inte uppge ditt namn. Men om du vill ha svar måste du uppge namn och adress eller telefonnummer.
> Synpunkter och klagomål - slso.sll.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan lämna tips eller anmäla klagomål på vården till IVOs upplysningstjänst. IVO svarar även på frågor som rör lagstiftning och regler vid vårdskador och patientsäkerhet.

IVO utreder bara ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom, skada som är bestående eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.
> ivo.se

Privattandvårdsupplysningen (PTU)

Privattandläkarnas rådgivningstjänst svarar på frågor om du inte är nöjd med din behandling och löser tvister mellan patienter och privattandläkare. 
> Privattandvårdsupplysningen - ptl.se   

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)

Du kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Alla Sveriges landsting och regioner är anslutna till försäkringen. 

Du kan till exempel få ersättning för skador som varit möjliga att undvika, skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos eller om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion​
> lof.se  

Läkemedelsförsäkringen

​Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel kan vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
> Läkemedelsförsäkringen - lff.se  

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård behandlar personer som har fotproblem på grund av sjukdomar. För att besöka en fotterapeut behöver du en remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Du betalar patientavgift och högkostnadsskyddet gäller. 

Medicinsk fotvård behandlar patienter med medicinska fotproblem till exempel: 

 • patienter med diabetes
 • patienter med cirkulationsrubbningar som har orsakat eller riskerar att orsaka sår på foten
 • patienter med svåra fotproblem på grund av exempelvis reumatiska, ortopediska eller neurologiska sjukdomar
 • patienter med vissa andra medicinska fotproblem, till exempel svårare fall av nageltrång eller komplikationer vid hudsjukdomen psoriasis.

> Fotsjukvård – 1177.se 
> Medicinsk fotvård i Stockholms län – 1177.se

Ny medicinsk bedömning

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning. Då blir du undersökt av en annan läkare, så att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som är bäst för dig.
> Ny medicinsk bedömning - 1177.se

Planerad vård utomlands 

Du som vill söka planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka om förhandstillstånd, förhandsbesked och ersättning i efterhand. 
> Planerad vård utomlands- forsakringskassan.se 

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning i Stockholms läns landsting

Syftet med policyn är att förklara hur Stockholms läns landsting ska arbeta med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i alla landstingets verksamheter, både när det gäller den egna verksamheten och den som utförs av privata företag på uppdrag av landstinget. 
> Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning - vardgivarguiden.se (pdf)

Tolk

​> Tolktjänster vid funktionsnedsättning - 1177.se

Taltjänst

​Taltjänst är en tolkservice för dig över 18 år med funktionsnedsättning som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada. 
> Taltjänst - habilitering.se

Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. Du behöver inget tillstånd för att ringa med teletal. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil. 
 > Telefontjänst - teletal.se

Texttelefoni

​Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess både på svenska och engelska. Tjänsten är kostnadsfri och öppen dygnet runt alla dagar på året. 
> texttelefoni.se

Tolkcentralen 

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning för döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län. Tolkservice gällande vardagstolkning är kostnadsfri.
> Tolkcentralen – habilitering.se

För att beställa teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd kan du kontakta tolkcentralen via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via eller via tolkportalen.

Tolkportalen

​På tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd. Du måste ha ett konto på mina vårdkontakter
> Tolkportalen – habilitering.se (PDF)
> Så loggar du in i e-tjänsterna  - 1177.se

Tolkning till andra språk 

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt vilket betyder att tolken inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. 

Pratar du inte svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Vårdpersonalen bokar då tolk. 
> Tolkning till andra språk – 1177.se 

Tolk vid akuta situationer 

Du kan även få tolk vid akuta situationer när det gäller akut sjukvård, socialtjänst eller polis.
> Tolk vid akuta situationer 

Tystnadsplikt och sekretess

Tystnadsplikt betyder att vårdpersonalen inte får lämna ut några uppgifter om dig till någon annan utan att du har godkänt det. Det gäller till exempel uppgifter om du har en sjukdom, den behandling du får eller om din privata situation. Patientjournaler omfattas också av sekretess. Sekretessbelagd information får inte lämnas ut och är inte allmänt tillgänglig. 

Tystnadsplikten gäller all personal du möter i vården, oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte. Tystnadsplikten gäller också på apotek.

Enbart de som vårdar dig som patient får prata med varandra om ditt hälsotillstånd eller dina personliga förhållanden. Det innebär till exempel att din läkare får diskutera din behandling med en kollega endast om de båda är inblandade i din vård.

Dina närstående har ingen rättighet att få veta vad som sägs och sker på sjukhuset om du inte vill att de ska veta. Personal ska alltid fråga dig om vem de får lämna ut uppgifter till. 

För barn och ungdomar under 18 år gäller att vårdnadshavare i regel har rätt att ta del av sitt barns vård och veta vad som står i journalen.

Sekretessen kan brytas under vissa omständligheter utan att du som patient ger ditt medgivande. Det gäller till exempel om Transportstyrelsen behöver uppgifter för att pröva en persons lämplighet att ha körkort.
> Tystnadsplikt och sekretess - 1177.se
> Offentlighets- och sekretesslag - riksdagen.se

Rätt till information inom vården

Vårdpersonal ska ge dig information som är anpassad utifrån din situation och dina förutsättningar, så att du ska förstå och kunna vara delaktig i din vård. Det kan vara genom till exempel tolk eller skriftlig information. Ibland kan även dina närstående få information om din vård.

Du ska få information om till exempel: 

 •  ditt hälsotillstånd
 • vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling
 • vilka hjälpmedel som finns
 • när du kan förvänta dig att få vård
 • vad behandlingen och vården förväntas resultera i
 • vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
 • vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller skada.

> Patientlagen - 1177.se

Vårdplan och samordnad individuell plan (SIP)

En vårdplan beskriver vad som ska hända under din behandling. Behandlande läkare ansvarar för vårdplanen.

Samordnad individuell plan (SIP) kan du begära om du behöver vård och stöd både från kommunen och hälso- och sjukvården. Syftet med planen är att samordna hjälpen och göra det tydligt för dig vem som ansvarar för vad.  
 Samordnad individuell plan, SIP - 1177.se

Vårdval 

Du kan själv välja mottagning när det gäller exempelvis barnavårdscentral, psykiatrisk mottagning och vårdcentral eller husläkarmottagning.
> Välja vårdmottagning - 1177.se 

Vårdgaranti i Stockholms län 

Vårdgarantin är till för att du inom rimlig tid ska få kontakt med vården. Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare och innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. 

 • I brådskande och akuta fall ska du få hjälp direkt och kontakt samma dag med en vårdcentral eller med 1177 Vårdguiden på telefon 1177.
 • Behöver du träffa en läkare på vårdcentralen ska du få göra det inom fem dagar.
 • Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist från att en läkare har skrivit en remiss, eller bedömt din egenanmälan.
 • Blir bedömningen att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.
 • Vårdgarantin gäller inte utredningar till exempelvis röntgen eller om du söker vård i något annat landsting.

> Vårdgaranti i Stockholms län - 1177.se ​​

Vårdgarantikansliet

Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta vårdgarantikansliet. Kansliet kan hjälpa till att hitta en vårdgivare med kortare väntetider.
> Vårdgarantikansliet - 1177.se

Webbsidor 

Folkhälsoguiden

​Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor i Stockholms län. Den riktar sig till alla som är intresserade av folkhälsa och de som arbetar med folkhälsofrågor. Folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra hälsa. Webbplatsen har information om alkohol och droger, barn och ungdomars hälsa, folksjukdomar, fysisk aktivitet, mat, psykisk hälsa och sexualitet.
> folkhalsoguiden.se 

Kunskapsguiden.se

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen står bakom kunskapsguiden.se där det även finns webbutbildningar.
> kunskapsguiden.se

Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen har en webbplats om patientsäkerhet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. 
> patientsakerhet.socialstyrelsen.se 

Psykiatristöd

​Webbplatsen psykiatristöd fungerar som ett stöd i arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Psykiatristöd vänder sig i första hand till personal inom vuxenpsykiatri och beroendevård, men är tillgänglig för all personal inom hälso- och sjukvården samt patienter, brukare och närstående.
> psykiatristod.se

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Socialstyrelsen en webbsida riktad till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Sidan beskriver vem som får göra vad inom hälso- och sjukvården respektive tandvården.
> vemfargoravad.socialstyrelsen.se  

Vårdhandboken

​Vårdhandboken tas fram av alla landsting och regioner i Sverige och vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg. Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. 
> vardhandboken.se

Vårdinformation i Stor-stockholm

Vårdinformation i Storstockholm (Viss) är en webbplats som innehåller samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholmsregionen. Viss ska fungera som ett stöd i besluten vid handläggning av patienter inom primärvården.
> viss.nu

Vårdgivarguiden

​Vårdgivarguiden är en webbplats med information och tjänster för vårdgivare i Stockholms läns landsting. Avsikten är att ge anställda i vården information och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten.
> vardgivarguiden.se