Tal-, röst- och språkstörning

En person med språkstörning har svårigheter med formen eller innehållet eller användningen av språket. Talstörning innebär att det är svårt att forma språkljud. Röststörning är en nedsatt förmåga i att kunna använda sin röst. Tal-, röst- och språkstörning kan vara medfödd eller förvärvad och förekomma som enskild svårighet eller som följd av en annan funktionsnedsättning.

Språkstörning

En person med språkstörning har svårigheter med formen eller innehållet eller användningen av språket. Ofta är det en kombination av alla dessa delar. 

Språket innefattar olika delar som alla har betydelse för den språkliga och kommunikativa förmågan:

  • Form som innefattar uttal och grammatik, att kunna böja ord rätt, sätta dem i rätt ordning och bygga meningar.

  • Innehåll som innefattar begrepp och ordförråd. Förmågan att dela in omvärlden i begrepp och kategorier.

  • Användning som innefattar hur vi kommunicerar med varandra, exempelvis turtagning, att vi kan hålla en röd tråd, ställa frågor och förstå den andres perspektiv.

Det handlar inte bara om talat språk utan även om kroppsspråk, mimik och ögonkontakt.

Olika grader av svårigheter

Språk- och kommunikationssvårigheter kan innebära att man har svårt att tala men inga svårigheter att förstå, eller att man saknar underliggande förståelse, men har ett talat språk. Man kan också både ha svårigheter att förstå och tala, så kallad generell språkstörning. Språkstörning förekommer i olika grader från lätt till mycket allvarlig.

Ofta kan man inte hitta den bakomliggande orsaken till språk- och kommunikationssvårigheter, men ibland kan svårigheterna exempelvis bero på:

  • intellektuell funktionsnedsättning

  • hörsel- och synnedsättningar (enskilt eller i kombination, så kallad dövblindhet)

  • oralmotoriska funktionsnedsättningar (i mun, tunga och svalg)

  • funktionsnedsättningar som autism, där både den sociala och kommunikativa förmågan är nedsatt.

Vid tal- och språkstörning är barnets språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkstörning kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder.

Förvärvad språkstörning

En person kan drabbas av en hjärnskada, exempelvis en stroke, traumatisk hjärnskada, eller tumör som påverkar tal och språk. Detta innebär en helt ny situation och har stor betydelse för den sociala samvaron och hur man ser på sig själv.

Tal- och språksvårigheterna efter en förvärvad hjärnskada kan delas in i tre grupper:

  • Afasi, som innebär att förmågan att uttrycka och förstå talat och skrivet språk är nedsatt.

  • Dysartri, vilket innebär att förmågan att artikulera är nedsatt och att talet därför låter otydligt.

  • Pragmatisk språkstörning, som innebär att man exempelvis kan ha svårt att tolka och uttrycka känslor eller förstå bildligt tal som ordspråk eller talesätt.

Talstörning

Talstörning innebär att det är svårt att forma språkljud. Personer med talstörning kan ha problem med läpp- och tungrörelser.

Talbesvär vid läpp-, käk- och gomspalt (LKG)

LKG beror på en ofullständig sammanväxning av läpp, käke och gom. 

Stamning

Stamning är en talstörning som ger avbrott i talflödet genom till exempel ofrivilliga upprepningar, ljudförlängningar eller blockeringar.

Många olika diagnoser kan medföra nedsatt talfunktion exempelvis Cerebral pares, Multipel skleros, Amyotrofisk lateralskleros, stroke och Parkinsons sjukdom.

Röststörning

Röststörning är en nedsatt förmåga i att kunna använda sin röst. Svårigheterna kan delas in i funktionella och organiska, där funktionella svårigheter  innebär att rösten används på ett felaktigt sätt. Organiska röststörningar kan vara stämbandsförändringar, avsaknad av röst efter laryngektomi (bortoperation av struphuvudet, oftast på grund av cancer).

Andra typer av funktionsnedsättningar är nedsatt röstkontroll, volymkontroll, röstkvalitét, trötthet eller smärta i talorganen. Orsaker kan vara såväl funktionella som neurologiska sjukdomstillstånd.

Mer information på andra webbplatser

> Afasi på 1177 Vårdguiden

​> Dysartri på 1177 Vårdguiden

​> Språkstörning på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Här kan du bland annat ladda ner en skrift om hur förskola och skola kan arbeta med språkstörning.