Personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans hos kommunen eller/och Försäkringskassan om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara din vardag.

Personlig assistans
> V
em kan ansöka?
Grundläggande och andra personliga behov
> Hur kan assistansen utföras?
Ansökan
Anmäl alltid förändringar
Om du inte är nöjd med beslutet
> Assistanskoll

Personlig assistans 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ger insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som har stora, varaktiga funktionsnedsättningar och behöver personlig assistans för att klara sin vardag. 

Enligt lagen ska du känna dig delaktig i samhällslivet, ha möjlighet att leva som andra och leva ett så självständigt liv som möjligt. Personlig assistans ska vara av god kvalitet, respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Du ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över din personliga assistans vilket innebär att du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när assistenten ska arbeta och vad assistenten ska göra under arbetstiden. 

Vi behov kan du även få för dubbel assistans, vilket innebär att du har två assistenter samtidigt under ett visst antal timmar per dygn.

När den personliga assistansen rör barn ska barnet få relevant information om vad personlig assistans innebär. Barnet ska även ges möjlighet att framföra sina åsikter utifrån sin ålder och mognad. 

Om du får personlig assistans kan det påverka din rätt till exempel handikappersättning och vårdbidrag.

Personlig assistans kan ges under kortare sjukhusvistelse, upp till fyra veckor. 

Vem kan ansöka?

Du som är under 65 år och har stora och varaktiga funktionsnedsättningar som inte kan tillgodoses på annat sätt och behöver personlig assistans för att klara din vardag. Du kan inte ansöka om utökning av din personliga assistans efter det att du har fyllt 65 år. 

Enligt LSS är personkretsen uppdelad på tre olika grupper. 

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande och andra personliga behov

Du måste ha behov av hjälp med de grundläggande behoven för att ha rätt till personlig assistans. 

De grundläggande behoven är:

  • Personlig hygien (duscha, gå på toaletten, tvätta sig) 
  • Måltider (att behöva hjälp med att föra maten till munnen) 
  • Att klä på och av sig 
  • Att kommunicera med sin omgivning
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om din funktionsnedsättning​

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov. Till exempel hushållsgöromål, laga mat, kunna arbeta och studera, genomföra fritidsaktiviteter, träning, åka på resor, umgås med släkt och vänner, utöva föräldraansvar och vara delaktig i samhället.

Hur kan assistansen utföras?

Du kan antingen bli egen arbetsgivare eller köpa personlig assistans av en anordnare som till exempel kan vara kommunen, ett företag eller bli medlem i ett brukarkooperativ som då har det formella arbetsgivaransvaret. 

Om du är egen arbetsgivare eller om du använder dig av en anordnare så måste den ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva personlig assistans. 
> ivo.se

Ansökan 

Du kan ansöka hos båda kommun och Försäkringskassan samtidigt om du inte vet hur mycket hjälp du behöver.  

Om du har grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka ansöker du om hos din kommun. Om ditt behov är mer än 20 timmar per vecka ansöker du hos Försäkringskassan.

Efter att ansökan har kommit in behandlas din ansökan av en handläggare som kommer att intervjua dig om ditt behov av hjälp.

Anmäl alltid förändringar 

Anmäl förändringen så snart som möjligt men senast 14 dagar efter att du har fått reda på förändringen. Om du fått för mycket pengar kan du bli skyldig att betala tillbaka.

Om du inte är nöjd med beslutet

Kommunen: Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Din överklagan ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till din kommun inom tre veckor efter att du fått beslutet. Om biståndshandläggaren bedömer att det finns skäl att ändra beslutet, så ändras det.  Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, vidare-befordras din överklagan till förvaltningsrätten som prövar ärendet. I beslutet står det hur man överklagar.

Försäkringskassan: Om du anser att beslutet är felaktigt kan ärendet prövas igen. Skriv i så fall till Försäkringskassan och begär omprövning. Om Försäkringskassan vid omprövningen kommer fram till att inte ändra beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar finns i beslutsbrevet.
> Assistansersättning - forsakringskassan.se
> LSS lagen - notisum.se

Assistanskoll

På Assistanskoll kan du jämföra anordnare av personlig assistans.
​> assistanskoll.se