I Fokus› Utmanande föräldraskap

Gruppinsats för föräldrar minskar stress

Navigator ACT är en lovande insats för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Det visar de första resultaten från ett treårigt projekt. Nu ska fler få tillgång till behandlingen – i digital form.

Navigator ACT är en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Hittills har över 600 föräldrar fått insatsen. Deltagarna får bland annat verk­tyg för stressreduktion, hjälp att acceptera sitt unika föräldraskap och ha medkänsla med sig själv.

Behandlingen bidrar till minskad stress och psykisk ohälsa hos deltagarna. Det visar de första resultaten från ett treårigt forskningsprojekt som avslutas i juni 2020. Projektet är ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, andra habiliteringar i Sverige och KIND, Karolinska institutet.

– Det är ett fantastiskt resultat, särskilt med tanke på att Navigator ACT bara består av fem behandlingstillfällen, säger Tiina Holmberg Bergman, specialistpsykolog vid Habilitering & Hälsa och samordnare för Navigator ACT.

Hög andel som fullföljer behandlingen

Av de föräldrar som ingår i den aktuella delstudien fullföljde 80 procent behandlingen, vilket är ett högt del­tagande.

– Navigator ACT är omtyckt av föräldrar­na och det ökar benägenheten att fullfölja behandlingen.

”ACT-­gruppen är det bästa som hänt mig” och ”Jag kan se mitt barn som han är – inte bara diagnosen”, är exempel på kommentarer från föräldrar.

Tidigare var flertalet deltagare föräldrar till barn med autism och adhd men metoden fungerar även för föräldrar till barn med till exempel intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller rörelsenedsättning.

– Andelen föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar än autism och adhd har ökat för varje termin. I vissa grupper är de nu i majoritet.

Verktyg för individuella insatser

Navigator ACT ges av habiliteringen i 15 regioner. Störst antal utbildade gruppledare finns i Region Stockholm och Region Skåne. Gruppledarna är psykologer, kuratorer, specialpedagoger eller logopeder.

– Gruppledarutbildningen får genom­gående högt betyg i utvärderingar. Många lyfter särskilt fram att Navigator ACT har gett dem en ny struktur och effektiva verk­tyg som de även kan använda i individuella insatser till patienter och anhöriga, säger Bella Berg, ansvarig för gruppledarutbildningen som ges via Habilitering & Hälsas personalutbildning.

Navigator ACT har hittills fått medel från Projekt Psykisk hälsa, SKR (Sveriges kommuner och regioner). Ett nytt treårigt projekt för digitalisering av Navigator ACT finansieras av det statliga forsknings­rådet Forte. Webbversionen kommer att ligga på den nationella plattformen Stöd och behandling som finns på 1177.se.

Navigator ACT är baserad på Acceptance committment therapy (ACT).

Studien: Navigator ACT-teamet vid Habilitering & Hälsa har bidragit till en vetenskaplig artikel om Navigator ACT; European Journal of Behavioural Analysis i februari 2020.

Många aktörer ger stöd till föräldrar

Kommuner, intresseorganisationer, habilitering och övrig hälso- och sjukvård erbjuder olika former av stöd och behandling.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få insatser individuellt eller i grupp. Vilka insatser som ges varierar beroende på var i landet man bor. 

Kommunens LSS-handläggare kan erbjuda olika former av avlastning, exempelvis avlösning i hemmet. I en del kommuner kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning få stöd och vägledning av en anhörigkonsulent. 

Habiliteringen och andra vårdgivare erbjuder stressreducerande behandling, till exempel Navigator ACT som nu ges i flera regioner. Det finns också stöd till föräldrar med egen diagnos, till exempel asdforalder.se som riktar sig till föräldrar med autism. 

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning är ett utbildningspaket för personal inom barnhälsovården som Socialstyrelsen tagit fram. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) forskar och sprider kunskap om anhörigas perspektiv, bland annat genom filmer och webbinarier, digitala seminarier.

Att bli medlem i en intresseorganisation eller förening är ett sätt att engagera sig i frågorna, också ur ett anhörigperspektiv. Många intresseorganisationer erbjuder stöd till anhöriga på lokal och regional nivå. Riksförbundet Attention har tagit fram ett informationsmaterial om att vara anhörig.​Anhörigas riksförbund står bakom anhorighandboken.se och anhoriglinjen.se som ger stöd och kunskap i anhörigfrågor.

På funktionshindersguiden.se finns kortfattad samlad information om stöd till anhöriga. Där finns även broschyren Stöd till dig som är anhörig, som kan skrivas ut eller beställas.

Vad säger föräldrar om Navigator ACT?

Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism, har båda gått Navigator ACT. Tillsammans med pyskologen Bella Berg pratar de om vad man lär sig där och på vilket sätt behandlingen kan vara till hjälp.

> Lyssna på podden Funka olika: Utmanande beteende 1. Stress i utmanat föräldraskap