Föreningar och intresseorganisationer

Här tipsar vi om föreningar och intresseorganisationer inom funktionsnedsättningsområdet.

> Afasiförbundet i Sverige
> AMC-föreningen i Sverige
> Anhörigas Riksförbund (AHR)
> Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
> Alopeciförbundet
> Astma- och Allergiförbundet
> Riksförbundet Attention
> Autism- och Aspergerförbundet
> Riksförbundet BALANS
> Förbundet Blödarsjuka i Sverige
> Borrelia och TBE Föreningen i Sverige
> Svenska Celiakiförbundet
> Riksförbundet Cystisk Fibros
> Svenska Diabetesförbundet
> DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
> Dyslexiförbundet FMLS
> Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
> Sveriges Dövas Riksförbund
> Sveriges Dövas Ungdomsförbund
> Svenska Epilepsiförbundet
> Fibromyalgiförbundet
> Forum - Kvinnor och Funktionshinder
> Fragile-X-föreningen
> Funktionsrätt Sverige​
> FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
> Förbundet Sveriges Dövblinda
> Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer
> Föreningen JAG
> Föreningen för de Neurosedynskadade
> Föreningen 22q11
> Föreningen Med lagen som verktyg
> Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
> Föreningen Sveriges Ledarhundsförare
> Svenska Glaukomförbundet
> Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
> Riksförbundet HjärtLung
> Hörselskadades Riksförbund
> Iktyosföreningen
> ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
> Intressegruppen för assistansberättigade 
> Föreningen kognitivt stöd 
> Mag- och tarmförbundet
> Mind
> Svenska MS-sällskapet
> Neuroförbundet (tidigare NHR)
> Nätverket för spinal muskelatrofi
> Svenska OCD-förbundet
> Organiserade Aspergare
> Osteoporosförbundet (tidigare Riksföreningen Osteoporotiker)
> Ournormal.org
> Svenska Parasportförbundet
> ParkinsonFörbundet
> Personskadeförbundet RTP
> Prader - Willi Föreningen i Sverige
> Psoriasisförbundet​
> Reumatikerförbundet
> RG Aktiv Rehabilitering
> Svenska RP-föreningen (Retinitis Pigmentosa)
> Riksföreningen Grunden Sverige
> Riksföreningen för ME-patienter 
> Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
> Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation
> Schizofreniförbundet
> Skogstur
> Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
> Spin-off
> Stamningsförbundet
> STROKE-Riksförbundet​
> Stödorganisationer för personer med psykiska problem
> Synskadades Riksförbund
> Riksförbundet Sällsynta diagnoser
> Svenska Assistanshundar​
> Svenska Downföreningen
> Svenska föreningen för Tuberös Skleros
> Svenska Service- och Signalhundsförbundet
> Underbara ADHD
> Unga Hörselskadade​
> Ung med psoriasis
> Riksorganisationen Unga Synskadade
> UNG-24/7
> Ung Autism
> Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Afasiförbundet i Sverige

Afasiförbundet är en organisation för barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga. Förbundet arbetar för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.
> afasi.se
> Afasiföreningen i Stockholms län - afasicenter.se

Talknuten

​Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. 
> Talknuten - afasi.se

AMC-föreningen i Sverige

Intresseförening för unga och vuxna med AMC (Artrogryposis Multiplex Congenita) samt anhöriga och andra med intresse för diagnosen.
> amcforeningen.se

Anhörigas Riksförbund (AHR)

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Anhörig är den som hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand oavsett om det är i familjen, släkten eller vänkretsen.
> anhorigasriksforbund.se

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

​Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Stöd och hjälp erbjuds till dig som blivit utsatt för diskriminering. Nätverket har även utbildning för företag, föreningar, kommuner och landsting. 
> adbsverige.se

Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm är en ideell verksamhet som drivs av SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige. Verksamhetens mål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja människors rättigheter. Byrån är verksam i hela Stockholms län och erbjuder rådgivning, stöd och information.
> adb-stockholm.org

Alopeciförbundet

​Alopeciförbundet är en förening som drivs ideellt för människor som drabbats av någon form av håravfall.
> alopeci.se  

Astma- och Allergiförbundet

​Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig funktionsnedsättning som astma och allergi. Förbundet verkar även för ändrade attityder hos omgivningen.
> astmaoallergiforbundet.se

Riksförbundet Attention

Attention är för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som, adhd, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD). Strävan är att personer med NPF ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden samt att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.
> attention-riks.se
Attention Stockholms län - attention-stockholmslan.se

Attention ung Stockholm

Riksförbundet Attention har en Stockholmsförening som heter Attention ung Stockholm och är för dig som är 15-30 år.
> Attention UNG Stockholm - attention-stockholmslan.se

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundet vill sprida kunskap om funktionsnedsättningen och verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. Medlemmar ges rådgivning om till exempel diagnos, lagliga rättigheter och hur man överklagar beslut.
> autism.se
> Autism och Aspergerföreningen Stockholms län - autism.se

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans vänder sig till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom, utmattningsdepression ("utbrändhet") eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression) och deras närstående. Förbundet ger information, råd och hjälp samt erbjuder möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Föreläsningar och samtalsgrupper ordnas.
> balansriks.se

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) är en rikstäckande organisation för personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar samt anhöriga och medicinsk personal. Förbundet arbetar för att ta till vara blödarsjukas intressen i samhället och för att blödarsjuka ska kunna träffa andra i samma situation.
> fbis.se
> Stockholmsförening - fbis.se

Borrelia och TBE Föreningen i Sverige

Borrelia och TBE Föreningen i Sverige är en stödorganisation för personer som smittats av fästingburna infektioner.
> borrelia-tbe.se

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet företräder de som inte tål glutenlaktosmjölkprotein eller soja. Majoriteten av medlemmarna har celiaki (glutenintolerans). Målet för förbundet är att alla ska ha tillgång till gluten-, laktos-, mjölk- och sojafria livsmedel på samma ekonomiska villkor som andra. Man vill även ge kunskap om dessa intoleranser och allergier.
> celiaki.se
> Svenska Celiakiförbundet Stockholms län - celiakistockholm.se

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) ger stöd och information till personer med cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi samt till deras anhöriga.
> rfcf.se

Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundet är en organisation för personer med diabetes, deras anhöriga och vårdpersonal. Förbundet verkar för att göra livet lättare för dem som drabbas och för att påverka beslutsfattare, motverka fördomar samt sprida kunskap.
> diabetes.se
> Stockholms läns diabetesförening - diabetes.se

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

​DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR bedriver opinionsbildning, sprider information om rörelsehindrade personers villkor och arbetar för delaktighet och jämlikhet i hela samhället.
> dhr.se
> DHR Stockholms läns distrikt - dhr.se

Föreningen För Kortvuxna

Föreningen För Kortvuxna (FKV) är en rikstäckande förening, som är en underavdelning inom DHR. Kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn får stöd och gemenskap. Föreningen verkar både internt och ut mot samhället. FKV har träffar för vuxna, familjer och ungdomar, startar projekt och ordnar konferenser.
> Föreningen För Kortvuxna

Unga rörelsehindrade

Unga rörelsehindrade är en underavdelning inom DHR. Unga rörelsehindrade vill påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.
> Unga rörelsehindrade
> Unga rörelsehindrade i Stockholm

Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet FMLS vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.
> dyslexi.org
> Dyslexiförbundet i Stockholms län - dyslexi.org

Skrivknuten

Skrivknuten ger råd, stöd och information per telefon och vid personliga besök. Andra delar är utbildningsdagar, föreläsningar, information på konferenser och deltagande vid mässor.
> Skrivknuten

Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) är för döva, hörselskadade, språkstörda barn och deras familjer. Förbundet ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskola till arbetsliv.
> dhb.se
> DHB Östra, Stockholm, Uppsala och Gotland - dhb.se

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.
> sdr.org
> Stockholms Dövas Förening - stockholmsdf.se

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

​Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) är en organisation för dig som är ung och teckenspråkig.  Det spelar ingen roll om du är döv, hörselskadad eller hörande som har döva eller hörselskadade syskon och föräldrar.
> sduf.se
> Stockholms Dövas ungdomsråd - sdur.se

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.
​Medlemmar kan få olika former av stöd. Förbundet informerar om epilepsi och dess konsekvenser samt vill påverka beslutsfattare på alla nivåer.
> epilepsi.se
> Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - epistockholm.nu

Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgiförbundet vill öka förståelsen för fibromyalgi och hoppas på det sättet hjälpa och stödja personer som drabbats av sjukdomen.
> fibromyalgi.se
> Stockholms Fibromyalgiförening, SToFF - fibromyalgi.se

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ) arbetar för att motverka alla former av diskriminering och hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och andra organisationer vill FQ verka för kvinnor med funktionsnedsättning såväl i deras egna liv som när det gäller inflytande i samhället.
> kvinnor-funktionshinder.se

Fragile-X-föreningen

Föreningen ger kunskap om Fragile-X, stödjer forskning inom område och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.
> fragilex.se

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

​​FUB sprider information om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och arbetar för att alla med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB ger råd, stöd, utbildning och information till personer med intellektuell funktionsnedsättning samt till föräldrar.
> fub.se
> Länsförbundet FUB i Stockholms län - fubstockholmslan.se

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige (före detta Handikappförbunden) verkar för ett samhälle för alla genom att belysa frågan om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Sverige, och arbeta för att alla ska kunna delta i samhällslivet.

Funktionsrätt Sverige består av 39 rikstäckande funktionsrättsförbund som vill utgöra en enad röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionsrättsföreningar i Sveriges län och kommuner. 
> funktionsratt.se  

HSO i Stockholms län 

HSO Stockholms län är en samarbetsorganisation för 43 medlemsföreningar. De samverkar även med myndigheter och organisationer för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full jämlikhet och delaktighet i samhället. 
> hso.se 

Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället. Strävan är också att bryta den isolering som kan följa av dövblindhet.
> fsdb.org
> FSDB Stockholms och Gotlands län - fsdb.org

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) vill förena och ge stöd till familjer med hörselskadade och döva barn där teckenspråket är länken och en förutsättning för mötet.
> fhdbf.se

Föreningen JAG

Föreningen JAG jobbar med politisk påverkan för att i första hand försvara assistansreformen och rätten till assistans för de som har de största funktionsnedsättningarna.
> jag.se

Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation för personer som har fått skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn och personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador. De ordnar tematräffar, hälsoprojekt och sommarvecka. FfdN har även två regionföreningar, Storstockholm och Västsverige, som anordnar lokala aktiviteter. 
> FfdN - thalidomide.org

Föreningen 22q11

​Föreningen 22q11 sprider information och kunskap om syndromet 22q11. Andra namn på syndromet är DiGeorge syndrom, Velo-cardio-facialt syndrom och CATCH 22. Föreningen ger rådgivning, upplysning och hjälp till medlemmarna och deras familjer, samt sprider information och kunskap om 22q11-deletionssyndrom till sjukvården.
> 22q11.se

Föreningen Med Lagen Som Verktyg

Föreningen med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
> lagensomverktyg.se

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar på olika sätt med att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och sprider information om hur man kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.
> fdb.nu

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. SLHF sprider information om ledarhundens betydelse i samhället samt anordnar kurser och utbildningar för ledarhundsförarna.
> ledarhund.nu

Svenska Glaukomförbundet 

Svenska Glaukomförbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation som vill öka patienters kunskap om glaukom, sjukvårdspersonalens kunskap och forskningen inom glaukomsjukvården.
> glaukomförbundet.org
> Svenska Glaukomförbundet förening i Stockholm - glaukomförbundet.org

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att verka för effektiv rehabilitering, minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador och öka kunskapen i samhället.
> hjarnkraft.nu
> Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län - sthlm.hjarnkraft.se

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Förbundet informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning. Ett mål är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.
> hjart-lung.se
> Länsförening Stockholm HjärtLung - hjart-lung.se

Hörselskadades Riksförbund

​Hörselskadades Riksförbund (HRF) är för personer med med hörselnedsättning eller dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom och deras anhöriga. Förbundet vill påverka politiker och andra beslutsfattare genom att sprida kunskap om hörselskadade och hörselskador samt ge hörselskadade och deras familjer råd och stöd av informationstjänsten hörsellinjen.
> hrf.se
> HRF i Stockholms län - hrf.se
> hörsellinjen,se

Iktyosföreningen

Iktyosföreningen är en rikstäckande organisation för barn, ungdomar och vuxna med någon form av iktyos eller hudsjukdomar som är närliggande till iktyossjukdomarna samt deras anhöriga. Föreningen anordnar aktiviteter och ger stöd till personer med olika former av iktyos och andra närliggande hudsjukdomar samt sprider information i samhället.
> iktyos.se
> Iktyosföreningen i Stockholm - iktyos.se

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en organisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de har stomi/reservoaropererade eller inte samt närstående och övriga intresserade. Förbundet verkar för att påverka myndigheter, ge upplysning och information i skolor och inom vården samt kurs- och mötesverksamhet.
> ilco.nu
ILCO Stockholm - ilco.nu

Intressegruppen för assistansberättigade 

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen genom påverkansarbete, medlemsstöd, utbildningar och kompetensutveckling. 
> Intressegruppen.info

Föreningen Kognitivt Stöd 

Föreningen Kognitivt Stöd (FKS) är en ideell förening inom området kognitivt stöd. Den vänder sig i första hand till yrkesverksamma. 
> fks.org.se 

Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående. De erbjuder gemenskap med andra i samma situation och arbetar med samhällsbevakning och påverkan.
> magotarm.se
> Magtarmföreningen i Stockholms län - magotarm.se

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. De anordnar seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa.

De stödjer också människor via telefon:

  • självmordslinjen - stödjer människor som har tankar på självmord
  • föräldratelefonen - stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn
  • äldretelefonen - stödjer äldre som mår psykiskt dåligt.

> mind.se

Svenska MS-sällskapet

​Svenska MS-sällskapet (SMSS) är en förening för bland andra forskare, kuratorer och logopeder som inriktar sig inom MS. Föreningen vill öka intresset för MS, förbättra möjligheterna att bedriva MS-forskning och verka för god MS-vård.
> mssallskapet.se

Neuroförbundet (tidigare NHR)

Neuroförbundets vision är ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Förbundet arbetar med stöd till medlemmarna, bidrar till forskning och bildar opinion.
> neuroforbundet.se
> Neuroförbundet Stockholm - neuroforbundet.se

Nätverket för spinal muskelatrofi

Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever och arbetar med diagnosen spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.
> nsma.nu

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som vill stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.
> ocdforbundet.se
> Svenska OCD-förbundet i Stockholm - ocdforbundet.se

Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare (OA) är en förening bildad av och för aspergare och andra högfungerande autister, som har, eller anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska). Föreningen träffas i grupper och umgås, diskuterar vardagsproblematik, exempelvis missförstånd och konflikter samt metoder för att hantera och lösa dem. OA vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer för att påverka samhället.
> aspergare.org
> Organiserade Aspergare Stockholm - stockholm.aspergare.org

Osteoporosförbundet (tidigare Riksföreningen Osteoporotiker)

Osteoporosförbundet är en organisation för personer med osteoporos (benskörhet), deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Förbundet arbetar för att osteoporos ska bli en känd sjukdom både bland allmänheten och inom vården.  
> osteoporos.org
> Osteoporosförbundet i Stockholms län - osteoporos.org

Ournormal.org

Ournormal.org är en kontaktsida för familjer som lever med barn med funktionsvariationer. Sidan är skapad av Föreningen Familjevänner som är fristående och partipolitiskt och religiöst obunden.
> ournormal.org

Svenska Parasportförbundet

​Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada eller intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inom 18 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
> Svenska Parasportförbundet - parasport.nu

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet arbetar för personer som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Förbundet riktar sig även till vårdpersonal, samhällsorganisationer och myndigheter. Förbundet vill öka kunskapen om Parkinsons sjukdom och förbättra villkoren för personer som har sjukdomen.
> parkinsonforbundet.se
> Parkinson Stockholm - parkinsonforbundet.se

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående. Det kan vara personer med nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgsskada, hjärnskada, polioskada, amputation eller personer med andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.
> rtp.se
> Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt - rtps.se

Prader - Willi Föreningen i Sverige

Prader - Willi Föreningen i Sverige (PWS) är för personer med Prader Willis syndrom, deras familjer och anhöriga, samt personal på boenden, skola, förskolor och olika vårdinrättningar. Föreningen ordnar läger, seminarier, medlemsmöten och föreläsningar.
> prader-willi.se

Psoriasisförbundet​

Psoriasisförbundet är en organisation för personer med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer förbundets syften. Psoriasisförbundet arbetar med råd och stöd och ger möjlighet att träffa andra i samma situation. Förbundet vill sprida kunskap om sjukdomen för att höja livskvaliteten för psoriasissjuka och stödja forskning.
> psoriasisförbundet.se
> Psoriasisföreningen i Stockholms län - psoriasisforeningen.se

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet verkar för att sprida information om reumatiska sjukdomar och stödja personer med reumatiska problem. Förbundet förmedlar aktuell kunskap genom föreläsningar, patientskolor, debattartiklar och genom att hålla kontakt med politiker, sjukvården, forskningsvärlden och läkemedelsföretagen.
> reumatikerforbundet.org
> Reumatikerförbundet Stockholms distrikt - stockholm.reumatikerforbundet.org

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering har som vision att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska ha ett rikt och inspirerande liv. Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill RG stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.
> rgaktivrehab.se

Svenska RP-föreningen (Retinitis Pigmentosa)

Svenska RP-föreningen är en förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar. Föreningen vänder sig även till anhöriga, ögonläkare, optiker och övriga intresserade.
> Svenska RP-föreningen - retinanytt.se
> Stockholmsgruppen - retinanytt.se

Riksföreningen Grunden Sverige

Riksföreningen Grunden Sverige vänder sig till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Strävan är att att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en bra bostad, arbete, skola och utbildning och en innehållsrik fritid med möjlighet att uttrycka sig och bestämma själv.
> riksgrunden.se 

Riksföreningen för ME-patienter 

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom). Föreningen ger stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga och för en dialog med vårdgivare och myndigheter.
> rme.nu

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon. I förbundet finns en rad olika diagnosgrupper, bland annat cerebral pares (CP), adhd, ryggmärgsbråck, hydrocefalus, medfödd benskörhet (oi), muskelsjukdomar, Prader-Willis syndrom, kortväxthet, plexus brachialis-skada och flerfunktionshinder. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Förbundet uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och konferenser.
> rbu.se
> RBU Stockholm - stockholm.rbu.se

Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation

Sane är en ideell förening för föräldrar till barn med autoimmuna neuropsykiatriska tillstånd, personer som själva har sådana tillstånd och professionella. Föreningen vill sprida information, bygga nätverk och försöka påverka så att forskningen ökar.
> Sane - panspandas.se

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet arbetar för att öka kunskap om schizofreni och funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. 
> schizofreniforbundet.se

Skogstur

Föreningen Skogstur anordnar promenader i skogsmiljö i Stockholms naturområden. Promenaderna är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
> skogstur.info

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, deras anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete. Personer som lever med psykisk ohälsa och ensamhet kan genom organisationen hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. Det kan vara en pratstund över en fika, delta i en självhjälpsgrupp eller engagera sig i föreningsarbetet. RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att vård och service ska vara en tillgänglig rättighet.
> rsmh.se

Spin-off

En intresseförening för diagnosgruppen spina bifida (ryggmärgsbråck), anhöriga och andra intresserade.
> spin-off.se

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet verkar för ökad kunskap om stamning och arbetar för att skapa en bra och tillåtande miljö för personer som stammar. Förbundet vill påverka samhället för att skapa en bättre situation för personer som stammar och ge information om stamningens problem på samhällets alla nivåer.
> stamning.se
> Stockholms stamningsförening - stammardu.se

STROKE-Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet arbetar för att sprida kunskap om stroke, riskfaktorer, symtom och konsekvenser. Det görs med informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för personer som har drabbats av stroke, anhöriga, vårdpersonal, politiker och beslutsfattare med flera.
> strokeforbundet.se
> STROKE - Föreningen i Stockholms län - strokesthlmlan.se

Stödorganisationer för personer med psykiska problem

​Stockholm läns sjukvårdsområde har en lista på organisationer som erbjuder stöd och hjälp till personer som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem samt deras närstående. Listan innehåller även samhällstjänster som sjukvårdsrådgivning och även jourhavande medmänniska listas där. 
​> Stödorganisationer - psykiatri.sll.se

Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund (SRF) är en organisation för synskadade, såväl blinda som synsvaga. Förbundet arbetar för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Strävan är också att skapa social gemenskap så att personer med synskador kan leva ett aktivt och självständigt liv.
> srf.se
> Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län - srfstockholmgotland.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar. Inom förbundet finns cirka 60 diagnosföreningar. Förbundet verkar för att personer som har en sällsynt diagnos ska få bättre levnadsvillkor genom förbättrad vård och omsorg.
> sallsyntadiagnoser.se

Andra föreningar för personer med sällsynta funktionsnedsättningar

Riksförbundet Sällsynta diagnoser samlar föreningar för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.
> Medlemsföreningar - sallsyntadiagnoser.se

Svenska Assistanshundar

Svenska Assistanshundar (SAH) är en rikstäckande ideell organisation, som vill främja brukare med assistanshundars rätt i samhället.
> assistanshundar.se  

Svenska Downföreningen

​Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och bedriver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande. Föreningen har aktiviteter, möten och vill erbjuda gemenskap. Organisationen är ideell och rikstäckande med lokala avdelningar.
> svenskadownforeningen.se  
> ​Svenska Downföreningen i Stockholm - svenskadownforeningen.se 

Svenska föreningen för Tuberös Skleros

Svenska föreningen för tuberös skleros (TSC) vill erbjuda stöd, ge möjlighet att utbyta erfarenheter, sprida kunskap om tuberös skleros complex, bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön.
> tsc-sverige.se

Svenska Service- och Signalhundsförbundet

​Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) är en opolitisk, icke vinstdrivande organisation som bedriver assistanshundverksamhet. Organisationen testar, utbildar och certifierar assistanshundsekipage och instruktörer enligt internationell standard. Assistanshundar är servicehundar, signalhundar, ledarhundar och medicinskt alarmerande hundar som diabeteshundar och epilepsihundar.
> soshund.se

Underbara ADHD

Underbara ADHD är en organisation och digital mötesplats för erfarenhetsutbyte och utbildning som vänder sig till diagnostiserade barn, anhöriga, skola, omsorg, myndigheter och sjukvård.
> underbaraadhd.se

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade (UH) är en förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada.
> uh.se

Ung med psoriasis

Ung med psoriasis är en fristående barn- och ungdomsorganisation främst för barn och ungdomar som är berörda av sjukdomen psoriasis eller psoriasisartrit.
> ungmedpsoriasis.se

Riksorganisationen Unga Synskadade

Riksorganisationen unga synskadade (US) är en organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år. US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige ska ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor som seende.
> ungasynskadade.se
> Unga Synskadade Stockholm - usstockholm.se

UNG-24/7

En ideell förening som drivs av ungdomar med funktionsnedsättningar. Föreningen har aktiviteter för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar i åldern 7-26 år.

Om du vill veta mer om föreningen mejla Ung.24.7@hotmail.com

Ung Autism

Ung Autism är en förening som vill utgöra en mötesplats för föräldrar med möjlighet att få råd och svar på frågor. Föreningen vill också erbjuda samspels- och kommunikationsträning för barn kostnadsfritt och utan kötider.
> ungautism.se

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ger stöd till människor med ångest och deras närstående samt verkar för att tillvarata deras intressen i samhället.
> Riksförbundet - angest.se
> Ångestföreningen i Stockholm - angest-stockholm.se