Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern

Idag blir det allt vanligare att barn med autism får en diagnos tidigt, ibland redan före två års ålder. Ett av syftena med tidig diagnos är att så snart som möjligt kunna erbjuda barn och föräldrar lämpliga insatser.

Tidiga insatser anses vara viktiga bland annat för att ge barn så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt och för att undvika att problembeteenden utvecklas. I flera landsting finns redan specialiserade verksamheter för små barn med autism.

Det finns flera olika upplägg eller program utformade för små barn med autism. I artiklarna under denna rubrik kan du läsa om vad forskningen kommit fram till när det gäller tidiga insatser. Vad vet man om mångsidiga, intensiva insatsers inverkan på barns utveckling? Vad vet man om hur man bäst tränar språk och socialt samspel? Du kan läsa om vad forskningen hittills har för svar på dessa och andra frågor.

Artiklarna bygger på rapporten "Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern", som gavs ut 2004 av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Arbetet genomfördes av en arbetsgrupp med erfarenhet av habilitering för barn med autism samt en vetenskaplig handledare.Syftet var att sammanställa och kritiskt granska utvärderingar och studier av effekter av behandlingsmetoder för barn i förskoleåldern med autism. Rapporten har uppdaterats flera gånger, senast 2012. 

Länkar till annan webbplats:

> Rapporten "Mångsidiga intensiva insatser för barn i förskoleåldern"

> Föreningen Sveriges Habiliteringschefer