Vem gör vad?

Olika myndigheter har ansvar för olika delar av ett barns och en familjs behov. Men verkligheten går sällan att pressa in i separata fack. Därför behövs det en gemensam samsyn och koordination mellan de olika myndigheterna för att insatser och stöd ska fungera bra.

Habiliteringen ansvarar för råd och stöd enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och habiliteringsrelaterade behov.
Förskolan/skolan ansvarar för att stödja barnets utveckling och att ha den undervisning och träning som barnet behöver inom ramen för skoldagen.
LSS-handläggaren i kommunen ansvarar för praktisk hjälp i eller utanför hemmet som avlösare och korttidshem.
Försäkringskassan ansvarar för olika former av föräldraförsäkringen, vårdbidrag och personlig assistans.

Habiliteringen

Habiliteringen ansvarar för råd och stöd enligt LSS och habiliteringsrelaterade behov. Habiliteringen kommer att upprätta en habiliteringsplan för ditt barn. Eventuellt ger personal inom habiliteringen handledning och träningsanvisningar till skolans/förskolans personal. För en dialog med ditt habiliteringscenter/autismcenter om hur ni gemensamt kan uppnå de mål ni satt upp.

Se artikeln "Följa upp och planera" för mer information om habiliteringen inom Stockholms läns landsting. 

Skolan/förskolan

Skolan/förskolan ansvarar för undervisning, träning och emotionellt stöd till barnet inom ramen för skoldagen. Skolan/förskolan ska ta fram ett åtgärdsprogram utifrån sitt ansvarsområde, om föräldrarna och/eller skolan tycker att det behövs. Barnet kanske ställs i kö eller får plats inom särskild barnomsorg/skola/särskola. Barnet kan också stanna kvar i sin vanliga miljö.

Skolan/förskolan ansvarar för att ansöka om/tillsätta erforderliga resurser. Det kan till exempel vara att ge barnet en resursperson/assistent med adekvat kompetens. Barnet ska få det stöd det behöver för att kunna utvecklas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ibland köper kommunen in extern handledning och träningsanvisningar som ges direkt till skolans personal och barnets föräldrar. Eventuellt kan skolpsykolog på skolan assistera i handledning av personalen.

LSS-handläggaren

LSS-handläggaren på kommunen ansvarar för praktisk hjälp i eller utanför hemmet. Det är alltså LSS-handläggaren som bedömer ansökningar om till exempel korttidshem. Det kan också vara att bedöma behovet av antal avlösartimmar i hemmet för att för att ge föräldrar den avlastning som behövs. I LSS finns en flera olika stödåtgärder, bland annat personlig assistent och korttidshem.

Man har alltid rätt att söka stöd, men det är LSS-handläggaren som avgör om det finns ett behov av en viss stödåtgärd. Föräldrarna kan överklaga LSS-handläggarens beslut hos Länsrätten. Det finns många rättsfall inom området som visar att det är svårt att göra bedömningar av rätten till stöd.

Individuell plan

LSS-handläggaren kan också vara den som hjälper till med helhetsperspektivet genom en individuell plan enligt LSS. Syftet med den individuella planen är att kunna se till barnet och dess familj som en helhet. Man fokuserar dels på nutid, dels på framtid i kort respektive långt perspektiv. I den individuella planen kan man ta hänsyn till alla planer från bland annat habiliteringen och skolan och försöker sammanfoga dem till en helhet.

Det är föräldrarna som måste begära att det görs en individuell plan. Det görs i samband med att en insats enligt LSS har beviljats eller i efterhand. Riksföreningen Autism har skrivit mycket om Individuell plan enligt LSS. Länk ovan till höger.

Försäkringskassan

Försäkringskassans ansvarar för det som rör familjens ekonomi i form av olika bidrag och rätten att vara tillfälligt ledig, till exempel kontaktdagar och ledighet för läkarbesök, besök på ett habiliteringscenter och dylikt. Försäkringskassan handlägger också vårdbidrag till föräldrar.

Vårdbidraget är uppdelat i en bidragsdel som är skattepliktig och en merkostnadsdel som inte är skattepliktig. Handläggningen är formell till sin karaktär. Som förälder kan du inte veta exakt vad du behöver ha med i ansökan. Därför är det bra att både läsa på Funktionshindersguidens webbplats och kontakta kuratorn på habiliteringscentret och handläggaren på försäkringskassan. Riksföreningen Autisms webbplats har också bra information under Rådgivning/Informationsmaterial Juridik. Länkar ovan till höger.