Exekutiva funktioner

Att göra något för första gången är ofta svårt. När det har blivit till en vana går det lättare. Då behöver man inte tänka så mycket på vad man gör. Men när något invant förändras måste man anpassa sig till det nya. Personer med autism har ofta svårt för det. Vissa forskare tror att det beror på en speciell skada i hjärnan.

Många av vardagens handlingar går helt på rutin. Vi gör dem utan att tänka. Att gå och att äta gör vi med automatik. Att cykla, simma eller åka skridskor kan också bli sådana väl inövade handlingar. ”Det är som att cykla” brukar man säga, och menar att det sitter så djupt att det nästan är omöjligt att glömma.

Men ibland räcker inte inövade beteenden och rutiner. När man ställs inför nya problem eller situationer krävs också nya lösningar. Det är då vi använder det som kallas exekutiva funktioner.

Flera olika funktioner

Exekutiva funktioner är ett samlande namn på flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan (frontalloben). De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende.

De viktigaste exekutiva funktionerna är:

  • Förmåga att planera
  • Förmåga att hejda sina (oönskade) handlingar
  • Anpassningsförmåga

Det finns flera olika definitioner av vad de exekutiva funktionerna är. Begreppet exekutiva funktioner är mycket brett och fortfarande har man inte slagit fast exakt vad som ska ingå i begreppet. Risken finns att det täcker in så mycket att det egentligen inte förklarar någonting.

Att undersöka exekutiva funktioner

Teorin att personer med autism skulle ha brister i de exekutiva funktionerna lades fram på 1970-talet. Forskarna trodde att symptomen hos personer med autism kunde bero på skador i främre delen av hjärnan (frontalloben). Personer med skador i frontalloben visade nämligen liknande symptom som personer med autism. Om alla personer med autism har en annorlunda fungerande frontallob, kan det vara förklaringen till att de har så många olika problem.

Att testa exekutiva funktioner

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) är ett test som ofta används för att mäta exekutiva funktioner. Testet består av ett antal kort med geometriska figurer som ska sorteras enligt olika principer. Personen som testas får veta om kortet har lagts rätt eller fel, men får inte veta vilken princip som ligger bakom indelningen. När ett antal kort i följd lagts på rätt sätt ändras plötsligt principen för indelningen. Men testpersonen får inte veta det, utan får bara veta att kortet lagts fel. Meningen är då att den som testas ska börja dela upp korten på ett nytt sätt. Barn med autism har ofta svårare än andra att byta metod när de väl har bestämt sig för ett sätt. De har alltså svårt att anpassa sig till förändrade förhållanden.

Svårt att skilja på brister i exekutiva funktioner och Theory of Mind

Många studier har försökt undersöka hur de exekutiva funktionerna och Theory of Mind (ToM) hänger ihop. Men ibland kan det vara svårt att veta vad ett test verkligen mäter.

I ett test använde man sig av en godisburk. Först visades burken för ett barn med autism. Barnet trodde då att burken innehöll godis. Sedan fick barnet se att i burken låg det en penna. Frågan till barnet var: Om jag visar burken för en tredje person, vad kommer den personen tro att burken innehåller? Rätt svar är godis. Men mer än hälften av barnen i studien svarade en penna.

Ett skäl till det felaktiga svaret kan vara att barnen hade svårt att sätta sig in i hur en annan person tänker. Det skulle tyda på bristande ToM. Men svaret kan också bero på att barnen med autism hade svårt att låta bli att säga en penna eftersom de visste att det var en penna i burken. De kunde inte hejda sig. Det skulle i så fall betyda att det är deras exekutiva funktioner som brister.

Exekutiva funktioner vid
autism och Aspergers syndrom

Flera olika studier har gjorts på exekutiva funktioner och autism. Det har visat sig att personer med autism har svårare än andra att lösa uppgifter där de exekutiva funktionerna involveras.

Exekutiva funktioner behövs för att lösa problem

Om man har brister i de exekutiva funktionerna är det svårt att använda sina kunskaper på ett nytt sätt. Det blir svårt att bryta invanda mönster. Det kan i sin tur leda till att det blir svårt att lösa konflikter eller att hindra sig själv från att ttill exempel slåss, trots att man vet att det inte är bra. Man hamnar ofta i olösliga situationer eftersom man inte har förmågan att anpassa sig. Det är också svårt att utvärdera sitt handlande och förändra sitt beteende i förhållande till situationen. 

Vid ett övergångsställe betyder grön gubbe "gå" och röd gubbe "stanna". Ibland slår ljuset om från grönt till rött precis när någon korsar vägen. De flesta fortsätter då att gå tills de kommit över på andra sidan. Man utvärderar helt enkelt situationen och bestämmer sig för att det är viktigare att komma över vägen än att stanna på grund av den röda gubben. En person med brister i de exekutiva funktionerna klarar inte av det, utan kan istället bli stående mitt i vägen.

Få studier på personer med Aspergers syndrom

Det finns inte många studier om exekutiva funktioner som gjorts bara på personer med Aspergers syndrom. Det beror delvis på att diagnosen Aspergers syndrom inte blev allmänt accepterad förrän i början av 90-talet. Men i många av de studier som gjorts om exekutiva funktioner och autism har även personer med Aspergers syndrom ingått. De studier som faktiskt har gjorts enbart på personer med Aspergers syndrom, visar att de har svårt att vara flexibla i sitt tänkande och att byta fokus för sin uppmärksamhet.