Skillnader i beteende påverkar diagnosen

Flickor och pojkar beter sig olika, framför allt i lek. De kan bland annat ha olika slags lekar och olika intressen. Dessa olikheter kan vara en bidragande orsak till att fler pojkar än flickor får en diagnos inom autismspektrumet.

Pojkarna är mer utagerande

Pojkar är mer utagerande än flickor. De dominerar tidigare och visar tidigt prov på sin aggressivitet. Ofta är aggressiviteten både mer fysisk och mer verbal än flickornas. Detta beteendemönster kan förstärka de autistiska dragen hos pojkar och göra det svårare för föräldrarna att handskas med pojkar som har autism än med flickor. Det kan också vara en av orsakerna till att pojkarnas svårigheter uppmärksammas tidigare.

Bättre social kompetens kan fördröja diagnosen

Social kompetens är ett annat område där pojkar och flickor skiljer sig åt. Studier har visat att flickor tidigare än pojkar har bättre utvecklade sociala förmågor. Det kan dölja flickornas symtom på autism och fördröja en diagnos. Högre upp i åldrarna tycks denna skillnad utjämnas och tvärtom kan kvinnor ha en svårare social isolering än män. I en undersökning bland äldre barn och vuxna med autism hade ingen av flickorna eller kvinnorna haft någon form av kamratrelation eller knutit vänskapsband efter tio års ålder. Däremot hade 25 procent av männen utvecklat kamratrelationer i någon form.

Lekarna skiljer sig åt

För att upptäcka om ett barn har problem med det ömsesidiga sociala samspelet måste man känna till att pojkar och flickor leker på olika sätt. Flickor leker ofta med en eller två andra flickor. Pojkar leker ofta i större grupper. Det är lätt att tro att yngre flickor med autism leker med andra flickor. Men ofta står de bara bredvid. Förskolepojkar med autism däremot hamnar ofta tydligt utanför på grund av sina svårigheter med att leka i grupp. Detta kan bidra till att de upptäcks tidigare än flickorna.

Olika intressen

Flickors och pojkars intressen skiljer sig också ofta åt. Många flickor är intresserade av relationer, människor och djur. Pojkars intressen och lekar är ofta utmanande, spännande och målinriktade. Den skillnaden är viktig att tänka på när det gäller de olika specialintressen som pojkar och flickor med autism har. Personer med Aspergers syndrom behöver inte nödvändigtvis vara intresserade av till exempel bussar, rymden och tidtabeller. De kan lika gärna vara intresserade av till exempel arabhästar, hamstrar eller egyptiska faraoner och dessutom tycka om att rita dem om och om igen.

Skolsituationen

Ytterligare ett skäl till att flickor med autism inte upptäcks är skillnader i skolsituationen för pojkar och flickor. Lärare lägger i högre grad märke till och vet mer om pojkarna än om flickorna. Deras intresse för flickorna minskar dessutom i takt med att flickorna blir äldre. För pojkarna är det tvärtom. Insatser från lärarna riktas oftast mot de mer utagerande och störande pojkarna. Det är få flickor, jämfört med pojkar, som placeras i särskilda undervisningsgrupper.