Andra vanliga svårigheter

Många med autism har också svårigheter som inte är diagnosgrundande, det vill säga svårigheten finns inte med bland kriterierna i diagnosmanualen. Exempel på några av dessa svårigheter kan vara ett annorlunda ätbeteende eller sömnproblem.

De vanligaste svårigheterna är:

  • annorlunda sinnesintryck
  • annorlunda aktivitetsnivå
  • annorlunda ätbeteende
  • självskadande beteende
  • tics och sömnavvikelser.

Dessa svårigheter förekommer även vid andra tillstånd än autism och det är inte alla med autism som har dem. Men svårigheterna är ändå ganska vanliga, och de påverkar tillvaron i stor utsträckning.

Annorlunda sinnesintryck

Det är vanligt att personer med autism har annorlunda sinnesintryck. Det kan handla om både över- och underkänsligheter. Till exempel kan ett ljud som de flesta inte reagerar på upplevas som oerhört smärtsamt eller störande och skapa panikreaktioner hos den som har autism. Det kan också vara så att vissa sinnesintryck, som att känna på ett särskilt material, kan upplevas som mycket njutningsfyllda.

En del med autism kan även ha svårt att reagera på eller ge uttryck för sinnesintrycken. Det kan vara att personen med autism inte uppmärksammar något som vanligen orsakar stark smärta. Detta kan bero på att personen inte reagerar automatiskt på smärtan eller inte förstår att man behöver visa för omgivningen att det gör ont.

I den amerikanska diagnosmanualen, DSM-5, är annorlunda reaktioner på sinnesintryck numera ett kriterium i det ena huvudområdet (begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och aktiviteter).

Hörsel

En vanlig avvikelse gäller känslighet för ljud. Vissa barn beter sig i vissa situationer som om de inte hörde alls och verkar inte reagera ens vid mycket starka ljud. Men strax efteråt kan de ibland tydligt höra att någon prasslar med ett godispapper två rum bort. Många håller för öronen som om de vill stänga ute ljud som andra inte uppfattar som störande. Men att hålla för öronen kan också bero på att de vill skapa ljudeffekter som de tycker om.

Det finns vuxna med autism som har berättat att vissa ljud, som är helt vanliga för andra, kan orsaka påtaglig smärta. Det finns även de som har berättat att samtidiga ljud upplevs vara på samma höga volym. Ofta skiljer sig reaktionen på samma ljud väldigt mycket från gång till gång. Man ska dock komma ihåg att hörselnedsättning inte är ovanligt hos personer med autism.

Syn, känsel och lukt

Det verkar vara vanligt med avvikande reaktioner på synintryck bland barn med autism. De ger ofta intryck av att de har svårt att känna igen saker de ser. En avvikande ögonkontakt kan bero på att barnet upplever synintrycken på ett annorlunda sätt.

Många barn visar också en stor koncentration eller fascination inför olika ljusfenomen, såsom starka kontraster mellan sol och skugga, glitter eller snurrande. Ett speciellt synintryck kan även störa koncentrationen; att släcka en alltför stark lampa eller ett störande ljusrör kan många gånger underlätta för personer med autism.

En annorlunda känslighet för smärta, värme och köld förekommer ofta vid autism. Vissa typer av självskadande beteende kan delvis bero på det. En del barn tål inte lätt beröring. De kan däremot tycka om mer hårdhänt beröring eller djupmassage. Vissa upplever att duschning eller hårklippning är smärtsamt. Andra barn stimulerar sig själva – det skulle kunna vara fallet då någon länge och med synbart välbehag stryker med fingrarna över ett kardborreband.

Det kan vara mycket farligt att inte reagera normalt på värme. Särskilt om man inte reagerar med en smärtreflex som gör att man drar sig undan värmen. Det finns exempel på barn som har låtit sin hand ligga kvar på en het värmeplatta tills det blivit svåra brännskador. Andra barn går ut i snö och minusgrader utan kläder eller skor och verkar inte vara besvärade av det.

Barn med autism vill ofta lukta på andra människor och saker. Matens doft kan också ha en mycket stor betydelse.

Aktivitetsnivå

Det är ganska få barn med autism som har en normal aktivitetsnivå. De kan vara antingen överaktiva eller underaktiva. Ganska många barn är överaktiva under förskoleåldern, därefter går de in i en fas med normal aktivitetsnivå i början av skolåldern och sedan blir de underaktiva under tonåren. Men ofta varierar aktivitetsnivåerna livet igenom.

Ätbeteende

Det allra flesta med autism har svårigheter med ätandet. Det kan ofta kopplas till en ökad känslighet för lukt, smak och hur maten känns i munnen. Det kan röra sig om att vägra äta viss mat eller att bara äta vissa maträtter. Ibland kanske det bara är ett enda livsmedel som accepteras. Ganska många barn äter endast mat med en viss konsistens eller en viss färg – eller tvärtom vägrar att äta en viss speciell konsistens eller färg. Det är också mycket vanligt att barnet inte tolererar att man blandar maten på tallriken. En del barn kan äta för mycket, medan andra kan drabbas i olika grad av anorexi. Även pica förekommer, vilket betyder att man äter sådant som är oätligt, till exempel stenar, kläder eller jord.

Självskadande beteende

Självskadande beteenden är vanliga inom hela autismspektrumet och förekommer i många olika former. Det finns beteenden som är ganska milda och som tycks vara ett slags självstimulerande beteenden. Andra är mycket kraftiga och kan förorsaka allvarliga skador för den som utför dem. Att dunka huvudet i väggen eller bita sig i knogar eller handleder är exempel på självskadande beteenden.

Tics

Tics innebär att göra vissa rörelser tvångsmässigt, det vill säga man kan inte låta bli. Det har på senare tid blivit allmänt accepterat att tics är mycket vanliga vid autism. Enkla motoriska och vokala tics är vanliga. Även mer komplexa motoriska rörelser verkar kunna bli tvångsmässiga. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan tics och mer komplexa motoriska stereotypier.

Sömn

De flesta barn med autism sover oregelbundet eller dåligt. Det är vanligt att ha svårt att komma till ro på kvällarna och att somna in. Att vakna på nätterna, att ha förkortad nattsömn eller att vakna mycket tidigt är andra vanliga problem. Under spädbarnstiden sover en del barn knappt alls, utan håller hela familjen vaken nätterna igenom. Det är inte ovanligt att detta är det första tydliga tecknet på något som senare visar sig vara autism.