Tvångssyndrom och autism

Personer med autism som också har tvångssyndrom är en grupp som inte har uppmärksammats mycket, varken i Sverige eller andra länder. En av svårigheterna med att diagnostisera personer med autism med tvångssyndrom är att många har svårt att uttrycka sina tankar och känslor. För att få diagnosen tvångssyndrom bör personen uppleva sina tvång som obehagliga eller störande.

Koppling mellan tillstånden

Det verkar som om det finns ett visst samband mellan tvångssyndrom och autism, eller åtminstone störningar inom autismspektrumet. Bland anhöriga till personer med diagnoser inom autismspektrumet är det vanligare med tvångssyndrom än i andra grupper. I en studie har man också fått resultat som antyder en genetisk koppling mellan tillstånden. Överhuvudtaget verkar det som om många tillstånd kan överlappa med likartade eller identiska symtom till exempel autism, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och tvångssyndrom.

Symtomen skiljer sig åt

Tvångssyndromen hos personer med autism skiljer sig något från symtomen hos ”vanliga” patienter med tvångssyndrom. Generellt kan man säga att fler personer med autism har tvångshandlingar än tvångstankar. Tvättvång och kontrolltvång, som är vanligt hos ”vanliga” patienter, är inte lika vanligt hos personer som har autism. Däremot verkar samlartvång vara vanligare i denna grupp. Möjligen börjar tvångssyndromen senare i gruppen som har ett autismspektrumtillstånd än i gruppen som endast har tvångssyndrom.

”Äkta” tvångssyndrom?

Det har diskuterats om tvångssyndromen hos personer med diagnoser inom autismspektrumet verkligen är äkta tvångssyndrom. En orsak till det är att tvångssymtomens innehåll är lite annorlunda vid autism jämfört med andra grupper. En annan orsak är att det finns ganska få personer med autism som har berättat om huruvida tvångssyndromen skapar lidande eller upplevs som främmande för det egna jaget. Man vet heller inte alltid om personer med autism har insikt om tvångstankarnas och tvångshandlingarnas orimlighet. Detta krävs visserligen inte enligt diagnoskriterierna för tvångssyndrom, eftersom man kan ha tvångssyndrom med bristande sjukdomsinsikt.

Strikta rutiner kan vara positiva

När det gäller personer med autism är det inte säkert att rutiner och handlingar som för en utomstående upplevs som tvångshandlingar faktiskt är det. De kan upplevas som besvärande för personen själv, men de kan också upplevas som något positivt, något som skapar ordning eller minskar besvärande perceptionsstörningar, som är vanliga vid autism. Många gånger kan det också vara svårt att reda ut vad som är vad: ett komplext tics, en tvångshandling och ett repetitivt beteende eller sterotypier kan gå in i varandra. Men stereotypier brukar vara vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, och minska med åren.