Behandling av epilepsi

Behandling av epilepsi hos barn med både autism och epilepsi skiljer sig inte från hur andra barn med epilepsi behandlas. Det finns åtskilliga mediciner med antiepileptisk verkan.

Sannolikt påverkar medicinerna mot epilepsi de störningar i hjärnan som är gemensamma för autism och epilepsi, och de kan också ha en stabiliserande effekt på sinnesstämning. Förutom att anfallen blir färre eller upphör, kan därför dessa mediciner ibland minska aggressiviteten och förbättra humöret.

Biverkningar av medicinering

Som alltid vid medicinering måste fördelarna vägas mot negativa biverkningar, och det kan vara tidsödande att komma fram till idealisk medicin och dos. Det finns inga speciella studier gjorda på olika mediciners effekt på barn med epilepsi och autism. En av anledningarna är att dessa barn inte är så många. Dessutom fungerar barnen mycket olika, vilket gör att det är svårt att dra några generella slutsatser. I stället är man beroende av läkarens egna kliniska erfarenhet och de noggranna iakttagelser som föräldrar och personal kan göra av hur barnet reagerar på medicinen.

En del epilepsimediciner har biverkningar som en viss slöhet och sänkning av vakenheten. Klinisk erfarenhet visar att dessa mediciner bör undvikas om det är möjligt eftersom de kan ha en mycket negativ inverkan på beteendet hos barn med autism. I svåra fall måste man ibland använda flera olika mediciner för att anfallen ska minska. Ibland blir då ”priset” alltför högt i form av att beteendet och inlärningsförmågan försämras. Då kan man kanske tvingas acceptera att barnet har något fler anfall men bättre förmågor i övrigt.

Operation

Ett antal barn med autism och svårbehandlad epilepsi har blivit opererade. För att detta ska var möjligt måste den epileptiska urladdningen komma från ett begränsat område i hjärnan, ett så kallat fokus. Det kan då vara möjligt att operera bort detta fokus på samma sätt som man ibland kan operera bort en hjärntumör. Flera sådana behandlingar har varit framgångsrika när det gäller att förbättra eller rent av bota epilepsin. Ibland tycks det också medföra en förbättring av de autistiska symtomen. Men hittills är fallen alltför få för att man ska kunna dra några generella slutsatser.