Socioekonomi

Här finns två artiklar som tar upp socioekonomiska aspekter. Den ena artikeln handlar om ekonomiska och sociala konsekvenser för föräldrar till barn med autism och för samhället i övrigt. Den andra artikeln tar upp ekonomiska konsekvenser för samhället av autismspektrumdiagnoser hos unga vuxna.

Ekonomiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd hos barn

The economic consequences of autistic spectrum disorder
among children in a Swedish municipality
Järbrink, Krister
Autism. Vol. 11(5), Sep. 2007, s. 453-463

I denna studie studerades de socioekonomiska konsekvenserna av autismspektrumtillstånd (ASD). En grupp föräldrar till barn med diagnostiserad ASD som levde i samma kommun deltog. Information om kostnader samlades in via frågeformulär som använts och utvecklats i tidigare studier. Samhällets kostnad per barn uppskattades till cirka 50 000 euro per år och barn. Föräldrarna spenderade omkring 1000 timmar extra per barn och år med ASD för vårdnad och omhändertagande jämfört med vårdnad av typiskt utvecklade barn. Studien indikerar att de extra kostnader samhället har för barn med ASD handlar om skolgång och olika former av stöd, medan det för föräldrarna handlar mer om de egna arbetsinsatserna och livskvalitet än en ekonomisk börda.

Socioekonomiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd hos unga vuxna

Cost-impact of young adults with high-functioning autistic spectrum disorder​ 
Järbrink, Krister; McCrone, Paul; Fombonne Eric; Zandén, Håkan; Knapp, Martin
Research in Developmental Disabilities. Vol. 28(1), Jan-Feb 2007, s. 94-104

I studien undersökte man de socioekonomiska konsekvenserna av funktionsnedsättningen hos unga högfungerade personer med autismspektrumtillstånd som behövde stöd på arbetsplatsen. Man fann att autismspektrumtillstånd orsakar höga kostnader för samhället och man fann även indikationer på att avsaknad av stöd på arbetsplatsen kan orsaka ökade kostnader. Studien bidrar även med en grund till en metod att ekonomiskt utvärdera olika former av stöd till högfungerande personer med autismspektrumtillstånd.