Syskonstöd

De forskningsresultat som finns idag visar att syskon till barn med autism har något ökade risker när det gäller problem med psykologisk anpassning, kamrataktiviteter och kognitiv utveckling

Information och kunskap viktigt

Både när det gäller barn med autism och barn med andra funktionsnedsättningar verkar kunskap och förståelse vara viktigt för hur syskonet upplever sin situation. Det finns studier som visar att kunskap och intellektuell förmåga påverkar hur syskon till barn med autism upplever sin situation. En annan sak som påverkas positivt av ökad kunskap, enligt flera studier, är hur de ser på sina egna och familjens möjligheter att hantera situationen.

Många erfar att ju mer kunskap om autism som både föräldrarna och syskonen har, desto bättre är det för familjens välbefinnande och för syskonens relation. Med kunskap ökar också möjligheten att själv hantera situationen, vilket minskar risken för negativa konsekvenser och stress.

Öppen kommunikation

Det verkar vara viktigt att man kan kommunicera öppet om funktionsnedsättningen i familjen.
Att prata i hemmet om vad autism innebär kan vara ett bra sätt att öka både kunskap och förståelse. Ibland kan de föreställningar som syskonet själv har om autism vara mer skrämmande än sanningen.

Det är viktigt att samtal och information om autism anpassas efter syskonets ålder och utvecklingsnivå. För att syskonet ska kunna ta till sig informationen måste den ges på en begriplig nivå och upprepas i takt med att hon eller han blir äldre. Det har också visat sig, enligt vissa studier, att det ofta är svårare för barn att ta till sig känslomässigt laddad information än vad föräldrarna tror.

Stödgrupper

Många syskon mår bra av att träffa andra syskon i en liknande situation. Man arbetar framgångsrikt med stödgrupper för syskon inom många olika områden. Syskongrupper för barn som har syskon med autism har visat sig vara positivt för förståelsen av autism och även för relationen mellan syskonen.