Samspel och sociala färdigheter

Vi använder vår förmåga till socialt samspel i alla kontakter med andra människor under hela livet. Personer med autism har ofta brister i sina sociala färdigheter.

Sociala färdigheter är viktiga i umgänget med andra människor. Det betyder att man förstår sociala normer som turtagning, hänsyn och rättvisa och kan samarbeta och förstå andra människors perspektiv och behov. Det handlar också om att kunna ta egna initiativ till samspel och att vara flexibel när man umgås med andra. Vi utvecklar våra sociala färdigheter tillsammans med andra människor under hela livet.

Barn, unga och vuxna med autism har ofta svårigheter med socialt samspel. Barn med autism tar ofta färre initiativ till socialt samspel än andra barn, och de besvarar andras sociala initiativ i mindre utsträckning och visar mindre intresse för andra barn. Därför går de också miste om tillfällen att öva på sociala färdigheter.

Hur kan svårigheterna se ut?

Att ha svårigheter med det sociala samspelet kan innebära att man har:

  • Bristande förståelse av att det finns en skillnad mellan egna och andra människors tankar, känslor och handlingar.
  • Svårt att förstå sociala normer.
  • Bristande förmåga till social och känslomässig ömsesidighet.
  • Låg initiativförmåga att knyta kontakter med andra.

Det blir också svårare att samspela med andra om man har en begränsad kommunikationsförmåga. Det kan leda till svårigheter i olika slags sociala kontakter – när man leker, ska samarbeta med andra på jobbet eller umgås med vänner.

Habilitering & Hälsas insatser

Habilitering & Hälsa erbjuder individuella stödsamtal och andra former av social träning, exempelvis lekgrupp för barn eller samtalsgrupp för vuxna. Man kan till exempel lära sig förstå sociala skeenden genom så kallade sociala berättelser eller seriesamtal. Det innebär att man tillsammans med en närstående eller personal använder bilder eller skriven text för att förstå och förklara situationer, förändringar och händelser.