Skola

Skolan spelar en stor roll för barns utveckling och lärande. För att ge elever med en diagnos inom autismspektrumet det stöd de behöver krävs det att skolan har kunskap, flexibilitet och en god organisation.

2011 kom det en ny skollag. I våra texter om skollagen vill vi förtydliga vad lagen innebär för elever med en autismspektrumdiagnos. Vilka skolor har man rätt att gå i, vilket stöd kan man få från skolan och vad gör jag om mitt barn inte får det stöd som det behöver?

För att skolan ska kunna bli bra och fungera för en elev med en diagnos inom autismspektrumet, är det viktigt att kunskap om diagnoserna kombineras med förståelse för den enskilda eleven. Några av texterna i menyn beskriver vilka svårigheter en elev med Aspergers syndrom kan ha, och vad skolan kan behöva göra för att ge eleven det hon eller han behöver. Det finns också texter där två skolor beskriver hur de arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

Habiliteringens insatser

Kommunen ansvarar för skolans verksamhet och omhändertagande av elever i behov av särskilt stöd. Habiliteringen kan ibland erbjuda kunskapsförmedling via föreläsningar, kurser eller konsultation till föräldrar och skolpersonal, kopplat till en enskild elev. Skriftlig information med konkreta råd finns i vissa fall på de olika habiliteringscentrens hemsidor.

En annan verksamhet inom habiliteringen är StoCKK (Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt Stöd) som arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd.

Läs mer