Organisatoriska förutsättningar

Problemskapande beteenden kan handla om att allvarligt skada sig själv, att vara våldsam mot andra eller att göra eller säga så hotfulla saker så att andra människor blir skrämda. För att både förebygga och komma till rätta med problem av det här slaget, är det nödvändigt att det finns rätt organisatoriska förutsättningar.

En personal på en gruppbostad ringer till vårdcentralen och berättar att Gustav är mycket orolig och man ber läkaren att skriva ut medicin till Gustav för att han ska lugna ner sig. Läkaren, som känner Gustav väl, påtalar att Gustav brukar lugna ner sig om han kan gå runt på det stora öppna fältet som ligger precis intill gruppbostaden. Svaret blir att man är så få i personalgruppen att man inte kan avdela någon att följa med Gustav ut.

Ovanstående exemplifierar vikten av att vissa grundläggande organisatoriska förutsättningar är uppfyllda när man vill ändra ett problemskapande beteende. Det är viktigt att ha en engagerad personal och ledning, rätt personalresurser, kompetens, kontinuerlig utbildning och handledning, lämpliga lokaler och så vidare. Är alltför få av dessa saker tillgodosedda, kommer det att påverka hur till exempel de som har sitt hem i en gruppbostad mår och därmed hur de beter sig.

En annan viktig aspekt är att det finns en samsyn bland alla inblandade parter. För att stämma av, diskutera och planera, behöver man samla så många som möjligt av dem som är berörda, till exempel förälder eller god man, representanter för boende, skola, daglig verksamhet, primärvård, psykiatri, LSS-verksamhet och habilitering. Helst ska representanterna vara personer som har mandat att fatta beslut. När var och en sedan inom sitt område börjar arbeta med samma värdering och mot samma mål, ger det en grund för att medicinska och psykologiska och pedagogiska insatser kan bli effektiva.