Motorik

Det är vanligt med någon form av motoriska svårigheter hos personer med autism, även om det inte gäller alla. Nedsatt rörelseförmåga kan påverka hela kroppen.

Motorik betyder rörelseförmåga eller rörelsemönster och brukar delas in i grovmotorik (som engagerar armar, ben, fötter eller hela kroppen) och finmotorik (till exempel att plocka upp saker mellan tumme och pekfinger).

Barn med autism kan vara sena med att vända sig, sitta, gå, hoppa och ha en dålig balans och låg tonus, det vill säga låg muskelspänning eller muskelsvaghet. 
Koordinationsförmågan kan vara bristfällig, vilket leder till att barnet har svårt att se och sedan göra. Det kan gälla att sträcka sig efter saker, gripa, klappa händer, peka, eller att hantera föremål i handen. Många barn med autism kan uppfattas som långsamma och klumpiga och med dåligt samordnade och lite stela rörelser. De kan ha svårt att lära sig att knyta sina skosnören, cykla eller simma. Även gester och manér kan vara speciella

De motoriska svårigheterna finns ofta kvar i vuxen ålder och visar sig som nedsatt rörelserepertoar eller fysisk inaktivitet. De rörelser man utför kan ta längre tid eller utföras för snabbt. Följder av detta kan bli att man kan få problem med övervikt eller att man undviker aktiviteter och sociala sammanhang. Om motoriken är påverkad kan även stelhet och smärtor uppkomma.

 I diagnosen ligger svårigheter i att känna, tolka och förstå signaler, och det gäller även fysiska signaler från kroppen, vilket kan bidra till brister i kroppskännedom. 

När rörelsefunktionen i någon av kroppens delar inte fungerar som den ska kan hela kroppen påverkas:

  • Hjärt- och kärlfunktionen försämras om det är problematiskt att träna konditionen.
  • Man kan ha svårt med balans och koordination av rörelser. Det kan få konsekvenser för hälsan, självständighet och aktiviteter i det dagliga livet.
  • Försämrad motorik i munnen, så kallad oralmotorik, kan leda till svårigheter att tugga, svälja eller tala.

Habilitering & Hälsas insatser

Habiliteringen kan hjälpa till med att kartlägga svårigheter och behov hos både barn, unga och vuxna.

Habiliteringen erbjuder olika former av behandlingar och insatser. En person med lättare funktionsnedsättning kan få hjälp att hitta strategier som underlättar olika aktiviteter i vardagen.

Habiliteringen kan också hjälpa till att hitta träningsformer som passar och kan även skriva ut och anpassa olika hjälpmedel och ortoser (som stabiliserar leder eller förbättrar rörlighet).