Faktorer för framgång

Det finns flera mångsidiga program för barn i förskoleåldern med autism som har utvärderats vetenskapligt i någon form. Alla dessa program har utvecklats i USA.

Programmen skiljer sig åt på en del sätt, till exempel när det gäller teoretisk grund och hur man lär ut saker. De skiljer sig också åt i hur man formulerar och prioriterar mål samt vilka metoder man använder för att utvärdera barnets framsteg.

Programmen har också stora likheter. Man kan säga att de delar ett antal grundläggande drag eller faktorer som man är överens om är betydelsefulla för att programmet ska ha effekt. Dock vet man inte exakt vilken eller vilka av dessa faktorer som har mest betydelse eller i vilken grad.

Men forskare och de som arbetar med små barn med autism är överens om att alla dessa faktorer är viktiga för att barnen ska kunna utvecklas så bra som möjligt. Tills forskningen säger något annat, bör mångsidiga program som vill hävda att de är seriösa och giltiga, ta hänsyn till dessa faktorer.

Tidig start och intensivt

Det är viktigt att man kommer igång med ett mångsidigt upplägg för ett barn med autism så tidigt som möjligt efter diagnos. Ibland sätter man igång redan när man misstänker svårigheter inom autismområdet.

Med dagens metoder kan man i många fall ställa diagnos från ungefär två års ålder. Med tidig start menas i det här sammanhanget alltså barnens förskoleår. I de olika amerikanska modellprogrammen är den vanligaste åldern vid start mellan två och ett halvt och fyra år.

Det saknas ännu säkra forskningsresultat för ålderns exakta betydelse när det gäller effekten av ett mångsidigt intensivt program. Alla är dock överens om att det är viktigt att sätta i gång så tidigt som möjligt.

Det finns olika teorier om varför det är viktigt att starta tidigt. Dels vet man att hjärnan är mer formbar ju yngre ett barn är och att träningen därför borde ge ett bättre resultat. Dels konstaterar man att ju tidigare man sätter i gång, desto mindre har barnet ”halkat” efter i utvecklingen och har därför mindre att ta igen. Dels har barnet inte hunnit utveckla så många rigida beteendemönster som kan göra det svårare att genomföra ett program.

Intensiv träning

Alla mångsidiga program är intensiva. Intensitet mäts oftast i timmar per vecka. Det innebär att barnet ägnar sig åt planerade och strukturerade aktiviteter flera timmar varje dag under hela året och under flera års tid.

Det saknas ännu säkra forskningsresultat för exakt hur intensivt ett program behöver vara för att det ska ge så bra effekt som möjligt. De olika programmen ägnar mellan 15 och 40 timmar per vecka åt planerade aktiviteter.

Anledningen att aktivera små barn så här intensivt är att små barn i allmänhet ägnar nästan all sin vakna tid åt att lära sig nya saker. De lär sig ”av sig själva”. Barn med autism däremot har svårt att lära sig många färdigheter utan särskild undervisning. De behöver alltså kompenseras för den sämre förmågan att lära själv. De behöver därför mycket tid för att ha möjlighet att lära det som andra barn får på köpet i lek och samvaro med andra barn och vuxna.