Föräldramedverkan

Föräldrars medverkan är en självklar del i alla program för barn med autism. Det gäller oavsett vilken teoretisk grund programmet vilar på.

Föräldrars medverkan kan innebära olika saker. Det mest grundläggande är att föräldrarna deltar i planeringen samt att de får information och råd om hur de kan bete sig och umgås med sitt barn. Det är en självklar del i alla program.

I en del program medverkar också föräldrar som barnets tränare. Ofta ansvarar då föräldrarna för en mindre del än de professionella tränarna. Men vissa program bygger på att det framför allt är föräldrar och personal i förskola/skola som tränar barnet under handledning av specialister.

Det finns flera skäl att engagera föräldrar i träningen. Ett skäl är att barnet lättare kan lära sig att använda sina inlärda färdigheter i flera miljöer och situationer eftersom föräldrarna kan träna med barnet på flera ställen än den tillrättalagda träningsmiljön (kallas för att barnet generaliserar färdigheterna). Ett annat viktigt skäl är att göra det möjligt att träna oftare och mer regelbundet, till exempel även på lov.

En annan viktig del i många program är det psykosociala stödet till familjerna. Det syftar till att få hela familjen att må bättre och lära ut bra sätt att minska sin stress.

Forskning om föräldramedverkan

Forskningen om föräldrars medverkan har fokuserat dels på effekten av träning som utförs av föräldrar, det vill säga om barnet gör framsteg, dels på hur föräldrarna själva och familjen påverkas av tränarrollen. De bästa studierna finns än så länge över hur föräldrar fungerar som tränare för sitt barn.

Det finns färre bra studier av hur föräldrar påverkas av att själva vara tränare åt sitt barn. En fråga som många vill ha svar på är om medverkan i träning ökar eller minskar den stress föräldrar känner.

Slutsatser

Man kan dra några allmänna slutsatser av den forskning som finns.

Föräldrar kan vara tränare

Föräldrar kan lära sig att använda strategier för inlärning och för att förändra sitt barns beteende. Det handlar om att lära barnet olika förmågor och att leka och fungera socialt. Det handlar också om att bemöta olämpligt beteende.

Generell kunskap är viktig

Föräldrar bör lära sig generella principer för hur de kan lära ut nya färdigheter och handskas med problembeteenden i stället för att lära sig bemöta vissa specifika beteenden. När föräldrar lär sig generella principer kan de bättre handskas med nya behov och problem.

Föräldrar blir mindre stressade

Om föräldrar lär sig metoder att bemöta barnets beteende kan det reducera deras egen stress. Psykosocialt stöd i olika former är också betydelsefullt för att minska stress.

Mer forskning behövs

Det behövs mer forskning om hur föräldrar fungerar som tränare, hur de påverkas av tränarrollen och vilken effekt det får på barnets utveckling. Det behövs också mer forskning om hur man bör utforma så bra utbildningsprogram som möjligt för föräldrar.