Socialt samspel

Alla barn med autism har brister i sin sociala förmåga. Men det går att träna den på en mängd olika sätt. Det saknas dock forskning som visar vilka sätt som passar bäst för vilka barn. Här beskrivs de sociala svårigheterna och det man ändå vet om de olika träningsmetoderna.

Viktigt att träna socialt samspel

Vid autism är förmågan till socialt samspel alltid nedsatt i förhållande till barnets ålder och begåvning. Det är ett av de utmärkande dragen vid autism. Men detta innebär inte total avsaknad av eller ointresse för socialt samspel. Många barn med autism samspelar med sin omgivning men de gör det mindre ofta, under kortare stunder och på ett annat sätt än sina jämnåriga.

Alla människor ingår i ett socialt sammanhang. Även en liten utveckling av den sociala förmågan kan få stor betydelse för ett barn med autism och dess omgivning. Att träna den sociala förmågan bör därför, bland annat, ha en given plats i varje barns individuella program. För de flesta barn med autism är det meningsfullt att träna sociala färdigheter. 

Forskning om träningsmetoder för social färdigheter

Det finns en del forskning om vilken effekt olika metoder har för att utveckla sociala färdigheter hos barn med autism. Beteendeinriktade metoder är bäst studerade. Men forskningen är inte så omfattande att det går att dra några säkra slutsatser.

Det finns dock stöd för att anta att de flesta barn med autism med framgång kan lära sig enklare sociala färdigheter genom träning i sin vanliga miljö.

De sociala förmågor som forskningen har visat att barnen förbättrar är framför allt att ta sociala initiativ och ge svar på social kontakt, att hålla igång ett socialt samspel, att hälsa på andra, att hantera och lösa konflikter, att ge och ta emot komplimanger, turtagning, att dela med sig, att be om hjälp och att hjälpa andra. Socialt samspel är antagligen den i särklass mest avancerade aktivitet som vi människor ägnar oss åt. Träningen för barn med autism fokuserar därför på sociala färdigheter av det enklare slaget.

Det saknas än så länge säker kunskap om vilka metoder som är effektivast för vilka barn. De beror både på hur forskningsstudierna är gjorda och att barn med autism kan vara mycket olika varandra. Men en slutsats man kan dra är att samma metod inte passar alla barn lika bra, utan att olika barn drar mest nytta av olika metoder. Vi vet inte heller nästan någonting om långtidseffekten av de studerade metoderna, alltså hur länge barnens förbättrade förmågor finns kvar efter avslutad träning.

Autistiskt beteende ersätter socialt samspel

Barn med autism har, som beskrivits tidigare, en nedsatt social förmåga. Det visar sig bland annat genom att barnen tar färre initiativ till socialt samspel än normalt utvecklade barn, besvarar andras sociala initiativ i mindre utsträckning och visar mindre intresse för andra barn.

Istället ägnar många mer eller mindre tid åt så kallade autistiska beteenden. Det kan handla om repetitiva, ickefunktionella beteendemönster, till exempel att repetera enkla rörelser om och om igen (stereotypier) som ger dem en behaglig känsla (självstimulerande beteenden). Det kan också röra sig om självskadande beteenden och olika typer av sociala undvikandebeteenden.

När ett barn ägnar sig åt autistiska beteenden, går det miste om tillfällen och möjligheter att öva och utveckla sina sociala förmågor. Det finns studier som visar att autistiska beteenden i viss grad kan minskas med hjälp av sociala aktiviteter.

Mångsidiga program för små barn med autism

Att träna sociala färdigheter ingår i alla mångsidiga program. Tyvärr vet man inte vilka enskilda delar i programmen som är mest effektiva. Det beror på att de studier som har undersökt dessa program inte är gjorda så att man inte kan se vilken effekt de enskilda delarna har. Det beror också på att studierna är för få för att kunna dra några säkra slutsatser.

Olika metoder för social träning

Alla barn med autism har brister i sin sociala förmåga. Men det går att träna den på en mängd olika sätt. Det saknas dock forskning som visar vilka sätt som passar bäst för vilka barn.

Det finns en del forskningsstudier om metoder som fokuserar specifikt på att utveckla de sociala förmågorna hos barn med autism. Resultatet från dessa studier kan delas in i några större områden.

Miljöanpassningar

Studierna har undersökt om man kan påverka ett barns sociala utveckling genom olika former av miljöanpassningar, som till exempel strukturerade aktiviteter. Det tycks som om sådana anpassningar i viss mån kan göra det lättare för ett barn att utveckla sina sociala förmågor.

Träning av andra funktioner

Det finns ett fåtal studier där man undersökt hur träning av andra närliggande områden som lek, dramaövningar och liknande, påverkar den sociala samspelsförmågan. Man har sett att träning inom dessa områden ger förbättrade sociala samspelsfärdigheter, sannolikt tack vare att umgänget med jämnåriga underlättas.

Barninriktade metoder

För att ett barn ska utveckla sociala förmågor på ett effektivare sätt visar studierna att det krävs metoder som är direkt inriktade på att barnen ska lära sig dessa förmågor. Det kan vara vuxna som tränar med barnet genom att till exempel ge instruktioner på olika sätt, ge respons på barnets egna initiativ eller förstärka de beteenden hos barnet som är bra och lämpliga.

För att dessa insatser ska få betydelse för barnet, måste barnet träna i olika miljöer och situationer och tillsammans med olika människor. Barnet har då möjlighet att generalisera förmågorna. Studierna som gjorts av barninriktade metoder avser oftast träning på att ta egna sociala initiativ. Man vet inte lika mycket om träning av ömsesidigt socialt samspel.

Jämnåriga som tränare

Ett framgångsrikt sätt att få barn med autism att utveckla ytterligare sociala färdigheter är att låta jämnåriga normalt utvecklade barn delta i träningen. De nya färdigheterna generaliseras dock inte av sig själv till samspel med andra barn eller vuxna. Man måste alltså även här träna i olika miljöer och situationer och tillsammans med olika människor.

Individuella skillnader och olika metoder

Det finns flera metoder och tillvägagångssätt som för många barn med autism tycks leda till en utveckling av den sociala förmågan. Eftersom alla barn med autism är olika, måste dock metoder och inlärningsstrategier väljas med omsorg så att de passar varje barn. En grundläggande förutsättning är att göra sociala aktiviteter så positiva och belönande som möjligt. Det är viktigt eftersom det verkar som om många barn med autism hellre väljer andra aktiviteter om de har möjlighet, bland annat att ägna sig åt så kallade autistiska beteenden.

För barn som har mycket liten egen spontan förmåga till socialt samspel, tycks det vara effektivast att vuxna i början tar initiativ och styr. Träningen behöver sedan kompletteras med aktiviteter där barnen styr och de vuxna följer och förstärker samt med träning med jämnåriga. Då kan barnen utveckla spontanitet, träna sina sociala förmågor i olika sammanhang och hålla de inlärda förmågorna vid liv. För barn med en mer utvecklad social förmåga är det lika bra eller bättre att träna enbart med jämnåriga.

Rekommendationer för träning av sociala förmågor

Här sammanfattas de rekommendationer som har tagits fram för att barnens sociala samspel ska utvecklas så mycket som möjligt.

  • Utforma insatserna individuellt för varje barn utifrån en noggrann analys av barnets sociala samspel med andra barn och vuxna i de miljöer barnet vistas i till vardags.
  • Tillrättalägg och arrangera miljön så att det sociala samspelet stimuleras och understöds.
  • Satsa mycket på aktiviteter där socialt samspel finns med.
  • Lär ut specifika och avgränsade sociala färdigheter till barn med autism tillsammans med normalutvecklade jämnåriga.
  • Tona successivt ner betydelsen av direkta, vuxenstyrda insatser till förmån för mer naturligt socialt umgänge.
  • Utvidga programmet till att omfatta vardagens alla aktiviteter.
  • Mät och utvärdera effekten av insatserna kontinuerligt. Gör förändringar om insatserna inte har någon effekt.