Adaptiva (vardagliga) färdigheter

Adaptiva färdigheter är alla vardagliga färdigheter och handlingar som människor behöver kunna för att klara sig själva och kunna delta i samhällslivet, till exempel åka buss, klä på sig, hålla sig ren och umgås med andra. Det är viktigt för barn med autism att träna dessa färdigheter och de flesta mångsidiga program har med det i sitt upplägg.

Den här artikeln fokuserar på de vardagliga färdigheter och aktiviteter som ibland brukar kallas ADL, Aktiviteter i det Dagliga Livet. De färdigheter som har med socialt samspel och kommunikation beskrivs i andra artiklar.

En grund för delaktighet

Adaptiva färdigheter är ett mycket stort område. Det innefattar alla handlingar, beteenden aktiviteter och kunskaper som vi behöver kunna för att leva självständigt och delta i sociala sammanhang. Vilka adaptiva färdigheter som man förväntar sig av en person beror på personens ålder. Att ett litet barn inte kan klä på sig är inte konstigt, men om en vuxen inte kan det, saknar hon eller han en viktig adaptiv färdighet.

Många adaptiva färdigheter är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i olika vardagliga situationer och sammanhang. Dessa färdigheter ger en möjlighet till större delaktighet. Till exempel är det lättare för ett barn med autism att gå i en vanlig skolklass om han kan gå på toaletten själv. När man blir äldre är det till exempel viktigt att veta hur och var man handlar mat och att kunna sköta sin egen hygien.

En del adaptiva färdigheter kan också vara bra startpunkter i planering och upplägg av träning och undervisning. Många barn gör lättare framsteg i de adaptiva förmågorna än inom socialt samspel och kommunikation. Därför kan man börja med de adaptiva förmågorna som barnet ofta tycker är lättare, för att sedan gå över till områden som är svårare för barnet.

Att lära adaptiva färdigheter

Träningen av de adaptiva förmågorna måste vara genomtänkt och följa samma principer som övrig inlärning för barn med autism. Planering bör ta upp både hur själva träningen ska gå till och hur inlärda färdigheter ska generaliseras till olika situationer.

I de flesta mångsidiga program för små barn finns adaptiva färdigheter med som en viktig del i upplägget. Allmänt tyder forskningsresultaten på att det är möjligt att lära många barn med autism en mängd adaptiva färdigheter. Man har också sett att det är viktigt att systematiskt och regelbundet bedöma barnets adaptiva färdigheter, bland annat som underlag för de fortsatta insatserna. Men det saknas i stort sett studier om vilka insatser och program som ger bäst resultat inom detta område.