Effekten av att använda AKK

Det finns ingen enskild AKK-metod som man kan säga är bättre än någon annan. Istället har det visat sig att olika kommunikationssätt och metoder kompletterar varandra.

Olika AKK-metoder kompletterar varandra

Alla AKK-sätt, såväl teckenkommunikation som bilder och talande hjälpmedel, underlättar kommunikationen och utvecklar talet och språket. Det har också visat sig kunna minska problemskapande beteende.

Det är dock svårt att säga att en metod är bättre än en annan. Dels för att det inte finns tillräckligt med forskning, dels för att personer med diagnos inom autismspektrum har så pass olika behov och problem. Behoven och problemen kan dessutom skifta beroende på var och med vem man kommunicerar.

Det gör att man inte kan ge någon allmän rekommendation kring val av AKK-metod. De flesta experter förespråkar istället att ett så kallat multimodalt system ska användas, vilket betyder att olika AKK-metoder kombineras och används tillsammans med tal och kroppskommunikation.

Det viktiga är att utgå ifrån personen och situationen när man väljer metoder. De olika kommunikationssätten och metoderna har på så sätt visat sig kunna stödja och komplettera varandra.

AKK och talutveckling

Driften att tala är stark hos människan. Att hjälpa sitt barn att erövra talet har hög prioritet för föräldrar till barn med autism. Därför är diskussionerna om AKK och talutveckling viktig.

Det behövs mer forskning kring hur en AKK-insats påverkar talutvecklingen. Resultatet i de studier som har gjorts visar att AKK inte har en negativ påverkan på talet. Tvärtom har man konstaterat att för personer med autism verkar alla former av AKK stimulera talutvecklingen.

Att introducera AKK

Det är egentligen aldrig för tidigt att börja stödja kommunikationen genom AKK-insatser. Frågan bör alltid diskuteras med föräldrarna. Tidigare inväntade man viss mognad hos barnet innan AKK-insatser diskuterades, men idag handlar tidpunkten snarare om omgivningens mognad och förutsättningar. Därför är det viktigt att barnets nätverk får ett gott stöd.

När man introducerar en AKK-metod utgår man ifrån den kunskap som finns kring språkinlärning. När små barn lär sig ett språk måste de exponeras för detta språk under en ganska lång tid innan de förstår eller använder det. Man använder ju ord och begrepp till barn långt innan vi förväntar att de förstår. Precis samma tankesätt bör man ha när man introducerar nya kommunikationsmetoder för barn med autism.

Det är viktigt att de personer som barnet brukar kommunicera med också använder de AKK-sätt som man sedan önskar att barnet ska använda. De behöver visa vägen och vara en modell i den vardagliga kommunikationen för att barnet med autism ska förstå hur det ska använda AKK-systemet i vardagen.

Det bästa är att introducera olika sorters kommunikationsstöd så tidigt som möjligt. Man kan inte veta vilken metod som fungerar bäst för ett visst barn, eller i ett visst sammanhang.

AKK i vardagen

Det är inte alltid lätt att få in kommunikationen naturligt i vardagen. En del föräldrar upplever det svårt att få in teknik och hjälpmedel i det mänskliga samspelet. En viktig förutsättning för att få AKK att fungera är att föräldrar och andra i barnets omgivning får stöd och kunskap om hur de ska använda metoderna. De måste få vara delaktiga i besluten kring AKK-insatser. Det är också bra om föräldrarna tar initiativet och driver den AKK-stödda kommunikationen framåt.

För att få AKK att fungera i vardagen måste man alltså utgå ifrån barnets omgivning och sociala nätverk. Genom att göra en kartläggning får man inte bara kunskap om viktiga sammanhang och personer, utan även en bild av vilka samtalsämnen och ord som är betydelsefulla för barnet.

Problemskapande beteende

En persons oönskade beteende, som aggressivitet eller självskadande beteende, är i sig en form av kommunikation. Forskning kring AKK och problemskapande beteende visar att det oönskade beteendet ofta minskar när man introducerar AKK eftersom personen får ett nytt sätt att kommunicera.