För föräldrar till barn med autism

Situationen i en familj där ett barn just har fått diagnosen autism är ofta tung. Föräldrarna måste börja skriva ansökningar, ta kontakt med kommunen och tala med förskolan. Här presenteras fakta och konkreta råd när man ska ordna stöd och insatser till sitt barn och sin familj.

En familj där ett barn nyligen har fått en autismdiagnos hamnar ofta i kris. Tillvaron kan upplevas som kaotisk och det kan finnas en stor oro för barnets och familjens framtid. Samtidigt vet föräldrarna att de måste börja planera och agera för att barnet och familjen ska få det stöd och de insatser som behövs. Situationen blir ofta övermäktig.

En bidragande orsak kan vara att man inte vet vad barnet och familjen har rätt till, vem man ska vända sig till och vem som ansvarar för vad. Och dem man så småningom får kontakt med, vet kanske inte allt om autism eller hur stöd och insatser för barn med autism kan se ut.

Man vet kanske inte heller hur man ska klara att planera och organisera alla nya kontakter, möten och ansökningar. Att ha ett barn med autism jämförs ibland med att driva ett stort projekt. Barnet behöver olika insatser och stöd, föräldrar och syskon behöver stöd och utbildning om diagnosen. Exakt hur detta organiseras beror på barnets och familjens behov samt var familjen bor. Det är också stor skillnad mellan olika föräldrar och hur mycket de själva vill, kan och orkar engagera sig i insatserna till barnet.

När ett barn har fått en diagnos av ett utredningsteam brukar en remiss skickas från utredningsteamet till ett habiliteringscenter. Detta ska göras i samråd med föräldrarna. Övriga stöd och insatser måste föräldrarna själva ansöka om.

De som kan sätta in resurser är:

  • Landstinget i form av habilitering 
  • Kommunen ger insatser enligt LSS (lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) och socialtjänstlagen samt genom förskola, skola och skolbarnomsorg
  • Försäkringskassan.

Barnet och dess familj kan också behöva ytterligare insatser beroende på funktionsnedsättningens omfattning. När det gäller förskola och skola har de alltid ett ansvar att ge alla barn det stöd de behöver, oavsett om ett barn har en diagnos eller ej.

Artiklarna här vänder sig till föräldrar som har ett barn som nyligen fått diagnosen autism. Artiklarna är tänkta att vara en vägledning med praktiska råd och information om samhällets stöd. En del innehåll hänvisar till Stockholms län, men stora delar är relevanta för alla. De är skrivna i ett samarbete mellan Autismforum och föräldrar och granskade av Riksföreningen Autism, Föreningen autism i Stockholms län, Funktionshindersguiden och Habilitering & Hälsa. Organisationerna går även bra att kontakta för frågor.